Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bergen

Nybygg av kontor, næring, hotell, kunstsenter mm i Bergen
Hegreneset ligger sentralt i Bergen havn. Reguleringsplanen omfatter 100.000 m2 næring, hvorav 30.000 m 2 er rehabilitering av eksisterende bygg på eiendommene. I tillegg ny veiadkomst, tunnel og parkeringsanlegg under bakkenivå.
Nybygg av næring og boliger på Minde, Årstad, Bergen
Fase 1 er prosjektet "Meieritaket". Totalt planlagt 700 stk leiligheter og 18 000 m2 med næring.
Etablering av byboliger og delekultur i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Området har et utbyggingspotensial på ca. 35 000 m2 BRA, som kan gi ca. 375 boenheter og 2000-10 000 m2 næringsareal (BRA).
Ombygging av kontor/administrasjonsbygg til inkluderingssenter i Bergen
Gnr/bnr: 161/699, 702 og 706. Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Ombygg av radiohus til høyskole og nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Nybygg av protonanlegg ved universitetssykehuset i Haukeland
Utstyr: Varian Medical System. BIM koordinering: Asplan Viak AS.
Riving-og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av sentrumsformål i Bergen
Nygårdsgaten 112-114. Eksisterende kontorbygg langs Nygårdsgaten bevares.
Nybygg av byarena i Ytrebygda, Bergen
Trekanttomten. Plass til 12000 sittende publikummere
Nybygg av kontor og universitet i Bergen
Tomt sør for Overlege Danielsens hus. Idag parkeringsplass.
Nybygg av kontor i Laksevåg, trinn 1
Total utbygging på området er planlagt: Langs Kringsjåveien og Vågsgaten: Nye bygg med sokkeletasje på 7000m² som egner seg godt til produksjons- eller lagerlokale. Tre kontor-/næringsbygg i 5-6. etasjer bygges på toppen. De tre byggene er totalt på ca 30 000m². Mot Vågsgaten (i nord): Tre kontor-/næringsbygg med totalt ca 19 000m² næringsareal. Et fleksibelt bygg (kafé, kantine, velferdstilbud) på ca 1000m² kommer i tillegg. Smien ytterst på kaien erstattes med et nytt næringsbygg i 3 etasjer på totalt 2700m². Dette kan inneholde kontor, kantine og lignende. Nybygget vil bli tilpasset Personalbygget.
Ombygg til hotell, mm i Bergen
Ombygge av gammelt fryselager. Fryselagerets kubiske form vill bevares.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Om- og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Utvidelse av psykiatrisksenter i Fana
Legges opp till å kunne etablere inntil 15 000m2 nytt bruksareal, foredelt på 6 felt med inntil 4-5 etasjer.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane, Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Rehabilitering av ungdomsskole på Slåtthaug, Nesttun
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av idrettshall og barnehage mm Mulebanen i Sandviken
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket. Barnehage med plass for 80 barn.
Nybygg av garasje/parkeringsanlegg Bergen
Avventer beslutning. 600 parkeringsplasser. Oddmund Soldal: innleid rådgiver.
Rehabilitering av skole, Ulset i Bergen
Skolen skal dimensjoneres for 400 elever.
Nybygg av høyskole/universitet for humanistiske fakultet i Bergen
Planområdet som er foreslått, omfatter HF-bygget, Sydneshaugen skole, Universitetsbiblioteket, eksisterende parkeringsanlegg, bygården i nord samt Fastings Minde. Samtidig ønsker en å se på mulighetene som finnes i den eksisterende bygningsmassen ved Sydneshaugen skole, universitetsbiblioteket og HF-bygget. Gnr/bnr: 164, bnr. 364,510, 211 m.fl.
Ombygging av skole i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Innvendig og utvendig vedlikehold av idrettshall i Bergen
Tilstandsrapport er utarbeidet, konsulent er foreløpig ukjent.
Rehabilitering av skole i Hjellestad
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Innvendig og utvendig vedlikehold av dagsenter i Bergen
Mulighetsstudie er utført, konsulent er foreløpig ukjent.
Nybygg av forretnings-, kontors-, industribygg i Bergen
Planforslaget regulerer eiendommen til kombinert byggeformål for forretning/kontor/industri. Nybygget har 5 etasjer med "innskutt" 5. etasje. Det er satt av totalt 48 overflateparkeringsplasser og 31 stk. sykkelparkeringsplasser på eiendommen. Antatt byggestart.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Utvidelse-og oppgradering av barneskole på Årstad i Bergenshus bydel i Bergen
Tilbygg for økt skoleareal. Opprustning av utomhusanlegget, med lekearealer, hjertesone, støyskjerming samt ras- og flomsikring.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Innvendig og utvendig vedlikehold av adm.bygg/kontor i Bergen
Tiltakene vil utføres under en 10-års periode.
Ombygg av skole i Rådal
Fra investeringsbudsjett 2016-2019. Bland annet oppgradering av inneklimaet.
Vedlikehold/utvidelse av skole i Bergen
Foreslås langsiktige tiltak fo de neste ti årene som beløper seg til 57,5 mill. kr.
Nybygg av kontor i Bergen
Gnr/bnr 209/5, 211/1 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: