Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Agder fylke

Utvikling av nærings- og boligområde i Vennesla
Ca. 160.000m2 mulig bygningsmasse innenfor planområde. Gnr/bnr: 6/11, 6/1872, 23/2, 23/12, 23/518, 23/521, 23/572, 23/722, 23/723, 23/768 m.fl.
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Totalt på alla trinn: Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer. 24 huskropper.
Nybygg av kontor, hotell m.m. i Kristiansand, fase 3-5
Totalt bygging av 5 bygg i flere trinn.
Nybygg av barneskole på Nodeland i Kristiansand
Massivtre. Skole for 400 elever.
Nybygg av næringsbebyggelse og storhandel i Arendal
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og 511/43. Området er på ~100 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. En ser for seg at området kan være aktuelt for håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Etablering av nytt sykehjem i Kristiansand
Ca 100 plasser. Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av barneskole i Tvedestrand sentrum
Lokalisering blir Ramsdalen ved Lyngmyr. Trinn 1-7 (350 elever) 2-parallell skole med mulighet for senere utvidelse til ca 525 elever (3-parallell skole).
Nybygg av forretting/næring og leiligheter i Marnardal, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 7-8 leiligheter.
Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Etablering av kultursenter på Rana i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av svømmehall i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av internat på Bibelskoleområdet i Grimstad
Gnr/bnr: 79/159, 300, 367 m. fl.
Nybygg av butikk og lager i Tvedestrand
Tomt 4000 m2. Byggeklare tomter.
Etablering og utvidelse av eksisterende næring og boliger m.m i Grimstad
Gnr/Bnr: 178/1, 178/4, 178/8, 178/9, 179/25, 179/4, 179/19, 179/13, 179/2, 182/3, 181/1, 182/18, 182/19, 182/20 og 202/420.
Nybygg av forretningsbygg, kontor, industribygning og lager i Søgne
Utvidelse og fortetting av næringsområde.
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Avlastningshjem for barne og unge.
Nybygg av 1-7 skole i Lillesand
Prosjektet er utsatt til 2020.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Nybygg av barnehage på Justvika i Kristiansand
Barnehagebehovsplanen 2017-2027.
Nybygg av kulturhus i Åmli
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av ishall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nybygg av båthall/opplagshall mm i Lindesnes
Ca 25x55 meter, og møne-/gesimshøyde på ca 12 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: