Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (8)
Drangedal (6)
Færder (22)
Fyresdal (12)
Hjartdal (4)
Horten (21)
Kragerø (10)
Kviteseid (6)
Larvik (25)
Nissedal (3)
Nome (5)
Notodden (24)
Porsgrunn (8)
Sandefjord (28)
Seljord (2)
Siljan (5)
Skien (61)
Tinn (5)
Tokke (26)
Tønsberg (47)
Vinje (13)
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang- og sykkelveg ved Rv. 40 Yttersøveien-Gjærdal i Larvik
2 km. I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2020-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Rehabilitering av kraftverk ved Tinnelva i Notodden
Årlifoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 130 GWh.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Utskifting av eksisterende hovedvannledning i Tønsberg kommune
Utskifting av eksisterende hovedvannledning i Ø700 stål mellom pumpestasjon Akersvann og ventilkum Gullkrona. Ny ledning skal etableres i dimensjon Ø1000 mm stål. Den gamle ledningen skal fjernes. Strekningen er ca. 3930 m.
Rehabilitering av kraftverk ved Skiensvassdraget i Notodden
Grønvollfoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.
Reservevannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Oppgradering av Fylkesveg 364 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Elektro og veglyskontrakt på riks- og europaveger i Vestfold og Telemark
Gjelder veger E18, Rv19 og Rv400 Utstrekn. i km - ca: 165. Tillegg gs-veg - ca: 18.
Vannkulvert på E134 Landsverk bru
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utbedring på Fv 45 Ofte-Aust-Agder grense i Tokke
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Utbedring på Fv 37 Gransherad-Mæl i Notodden
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg vest
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg øst
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Gang- og sykkelveg, veglys og omlegging av veg på Fv. 3128 (tidligere Fv 529) Syrbekkveien i Tønsberg
1,5km ÅDT 4 000. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Utbedring på Fv 351 Agder grense-Tangen i Bamble
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Sandblåsing og maling av Tjerndalen viadukt
Sandblåsing og maling. (157,20 km).
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg i Vestfold og Telemark fylke, 2021-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner Vestfold og Telemark fylke i henhold til objektlister gitt i kap. D2-V og D2-S20.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: