Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (4)
Bokn (0)
Eigersund (13)
Gjesdal (25)
Haugesund (15)
(6)
Karmøy (18)
Klepp (3)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (4)
Sandnes (50)
Sauda (15)
Sokndal (4)
Sola (16)
Stavanger (77)
Strand (5)
Suldal (23)
Time (8)
Tysvær (113)
Utsira (2)
Ny E39 Ualand-Bue
21 km. Ca. 57% veg i dagen, 7% bruer, 36% tunnel.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Ny 132 kV kraftledning samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland
Det omsøkes bygging av ca. 26,6 – 28,4 km, avhengig av alternativ, ny 132 kV kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland. Mellom Dalen og Holtavatnet omsøkes forbindelsen i all hovedsak parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Dalen – Veland. Fra Holtavatnet mot Hjelmeland omsøkes forbindelsen i hovedsak parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Veland – Hjelmeland frem til Børkja. Fra Børkja omsøkes en ny trase frem til en ny Hjelmeland transformatorstasjon.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av vindkraftverk i Aksdal
Installert effekt: 42.00 MW. 10-14 turbinar.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Nybygg av boligområde med infrastrukur i Bjerkreim
Tidlig prosjekt. Nye områder på begge sider av Gamle Vikesåbakkene. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Utbedring av riksveg 13 i Eigersund
Utbedring av rv. 42 Gamle Eigerøyveien-Hovlandsveien vil bedre tilgangen til Eigerøy havn.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 414 Misjonsveien i Stavanger
600 m. Enveisregulert sykkelveg med fortau.
Utbedring av Fv 505 Frøyland bru inkl tiltak på sidevegnettet
I Handlingsprogram for fylkesvegnettet.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: