Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Moss

Kryssing av Oslofjorden
Høring om konseptvalgutredning. KVU-rapporten om kryssing av Oslofjorden anslår at en bruløsning mellom Østfold og Vestfold vil kunne koste mellom 35-60 mrd. kr. Foreløpig kun utredning/KVU, så byggestart for prosjekter er ikke mulig å fastslå. Utredning av alternative kryssløsninger. Forprosjekt for bruer kryssing Oslofjord nord for Drøbak og ved Filtvet. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen omfatter geografisk område fra Drøbak/Hurum til Horten/Moss. Bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen er inkludert i denne utredningen. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av 4-felts bru med sykkelfelt og fortau i Moss
Tidlig prosjekt. Fremdrift er ikke fastsatt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Moss
I forslag til handlingsprogram 2018-2023.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 119 Dilling-Vang i Rygge
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien. Utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.
Nybygg av gang og sykkelvei i Rygge
Fra vestre til østre hovedport.
Ny kollektivtrasé Refsnes-Tronvika med bussprioritering
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Etablering av gang- og sykkelveiforbindelse på Fylkesveg 316 (tidligere Fv. 311) i Moss
Gang- og sykkelveiforbindelse på strekningen nord for Wankels vei og langs Osloveien. 1,4 km.
Restaurering av Trolldalsbekken i Moss
Ca 3 km lang strekning.
Kollektivfelt begge retninger Gimleveien-Blinken
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Kollektivfelt begge retninger Melløsparken-Kremmerhuset
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Kollektivgate Fylkesveg 118 Fjordveien x Nyquist gate i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Ny kollektivtrasé Ekholtveien-Ryggeveien med bussprioritet
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Ny kollektivtrasé Skredderveien-Per Gynts veg med bussprio
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: