Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Lørenskog

Omlegging av spillvannsledning i Lørenskog
En høy andel av spillvannsnettet i området Fjellhamarskogen/Langgrunna er et aldrende fellessystem og består hovedsakelig av betongrør. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utløpet av 2024.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 353 i Lørenskog kommmune
3,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av ny vannledning samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Lørenskog
Etappe 1: Nordliveien - Skåreråsen. Etappe 2: Skåreråsen - Skårersletta.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 352 i Lørenskog kommune
0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Flomreduserende tiltak i Lørenskog kommune
Prosjektene gjennomføres som tre separate prosjekter, og vil fremlegge egne saker for beslutning om gjennomføring. Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – boring og VA trase Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – fordrøyningsbasseng Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – gatenettet
Trafikksikringstiltak i Lørenskog kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av vann og avløpsledninger i Lørenskog, fase 2
Prosjektet er delt i to faser. Byggestart fase 1 og grunnlag for BP2 er planlagt til 2021.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 353 i Lørenskog kommmune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 355 i Lørenskog kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: