Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Tønsberg

Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Etablering av nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg på Vestfoldbanen i Tønsberg, Tønsberg stasjon
Nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg inn til stasjonen og oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) i henhold til fremtidige trafikkøkning, for eksempel fire tog i timen. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg til fire spor med plattfomer, og framtidig funksjoner vil være tilsvarende dagens.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Kryssutbedring på Fv 35 Bjune i Re
Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Marginalprosjekt.
Utskifting av eksisterende hovedvannledning i Tønsberg kommune
Utskifting av eksisterende hovedvannledning i Ø700 stål mellom pumpestasjon Akersvann og ventilkum Gullkrona. Ny ledning skal etableres i dimensjon Ø1000 mm stål. Den gamle ledningen skal fjernes. Strekningen er ca. 3930 m.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 1
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 2
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 3
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Elektro og veglyskontrakt på riks- og europaveger i Vestfold og Telemark
Gjelder veger E18, Rv19 og Rv400 Utstrekn. i km - ca: 165. Tillegg gs-veg - ca: 18.
Utbedring av kryss og gang- og sykkelvei-løsning m.m. på Fv. 537 Skallevoldstranda i Tønsberg
Gnr/bnr: 137/16, 240/1 mfl. Planområdet skal utvides til å omfatte Orrestien fram til Vårveien, Vårveien og Grusveien.
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
400 meter. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Gang- og sykkelveg, veglys og omlegging av veg på Fv. 3128 (tidligere Fv 529) Syrbekkveien i Tønsberg
1,5km ÅDT 4 000. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 311 Feskjær i Tønsberg
1,5km. Planområdet ligger langs fv 311 Åsgårdstrandsveien, strekning Saltkoppgata-Stangsåsveien.
Breddeutvidelse av Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.
Veglys på Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: