Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sandefjord

Ny 4-felts motorvei langs E18 Preståsen – Kjørholt, mellom Sandefjord og Porsgrunn
Strekningen er ca. 6 km. lang, og planområdet utgjør til sammen ca. 3200 dekar. Ved Tveten omfatter planområdet også areal til mulig etablering av tunneltverrslag fra Preståstunnelen til Pasadalen. Spørsmål om planarbeidet kan rettes på e-post til: E18LangangenRugtvedt@multiconsult.no.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ombygging Fylkesveg 275 Dølebakken-Linglemveien i Sandefjord
Fra Frøyas vei og frem til krysset med Ringveien. 800 meter.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Nybygg av gang og sykkelvei i Sandefjord
Strekningen er 600 meter.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utbedring av kryss mellom Fylkesveg 3052 Ringveien og Fylkesveg 3068 Lingelemveien i Sandefjord kommune
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en rundkjøring med fire armer som erstatning for dagens veikryss.
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Etablering av gang og sykkelvei i langs Sverdstadveien i Sandefjord
Etablering av gang og sykkelvet – fortau langs Sverdstadveien, vil også omfatte oppstramming av krysset Sverdstadveien, Trudvangveien,Breidablikkveien og Briskeveien. gbnr. 43/912 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: