Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Etablering av fornminnepark og omlegging av veg ved E18 i Porsgrunn
Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.
Nybygg av anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika, Porsgrunn
Ny anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika for flytting av 1.000.000:- kubikk stein.
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Etablering av kommunalt høydebasseng i forbindelse med bygging av næringsområde på Lønnebakke ved Langangen i Porsgrunn kommune
På Lønnebakke ved Langangen i Porsgrunn kommune er et stort næringsområde under utvikling. I reguleringsplanen står det som rekkefølgekrav at det må etableres et høydebasseng med tilhørende trykkøkningsstasjon før det gis brukstillatelser for bygg på området. Porsgrunn kommune skal i denne entreprisen derfor etablere et kommunalt høydebasseng på Lønnebakke. Høydebassenget skal forsyne hele næringsområdet med forbruksvann/brannvann, og skal ha et effektivt vannvolum på 500 m³. På grunn av høydebassengets lave beliggenhet sammenlignet med resten av næringsområdet, må vannet trykkøkes for å kunne forsyne alle abonnentene med tilstrekkelig høyt trykk.
Etablering av råstoffutvinning ved Langangen i Porsgrunn
Uttak av Larvikitt. Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4mill. m3.
Oppføring av fundament til seilingsmerke på Grenland i kommunene Porsgrunn, Bamble og Larvik
Fellesutlysning for: Breilandmoloen, Hammerfestprosjektene, Innseiling Bulandet, Innseiling Grenland og Innseiling Maurholen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: