Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (22)
Drangedal (8)
Færder (30)
Fyresdal (13)
Hjartdal (7)
Horten (28)
Kragerø (21)
Kviteseid (12)
Larvik (33)
Nissedal (4)
Nome (8)
Notodden (30)
Porsgrunn (24)
Sandefjord (50)
Seljord (5)
Siljan (6)
Skien (85)
Tinn (11)
Tokke (29)
Tønsberg (65)
Vinje (23)
Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4-6
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i flere trinn.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Ny 4-felts motorvei langs E18 Preståsen – Kjørholt, mellom Sandefjord og Porsgrunn
Strekningen er ca. 6 km. lang, og planområdet utgjør til sammen ca. 3200 dekar. Ved Tveten omfatter planområdet også areal til mulig etablering av tunneltverrslag fra Preståstunnelen til Pasadalen. Spørsmål om planarbeidet kan rettes på e-post til: E18LangangenRugtvedt@multiconsult.no.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Ny/omlegging av Fv 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Lengde ca 3km. Brulengde: 255 meter
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny fylkesvegtrasé på Fylkesveg 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Etablering av infrastruktur for rekkehus, leiligheter, hytter mm i Kragerø vest
Infrastruktur for ca 500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Gang- og sykkelveg på Rv 19 mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten
Ny gs-veg mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Ombygging Fylkesveg 275 Dølebakken-Linglemveien i Sandefjord
Fra Frøyas vei og frem til krysset med Ringveien. 800 meter.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Ny gang- og sykkelveg ved Rv. 40 Yttersøveien-Gjærdal i Larvik
2 km. I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2020-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Etablering av gang og sykkelvei samt ny VA-ledning i Tjøme
G/S-vegen er budsjettert til 13 mill. kr og VA-ledningen er budsjettert til 8 mill. kr. 2,4 km.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Rassikring på E134 Gautesvik i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels.
Kurveutbedring og TS-tiltak på E134 Århus-Seljord
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken i Larvik
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av fornminnepark og omlegging av veg ved E18 i Porsgrunn
Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.
Nybygg av anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika, Porsgrunn
Ny anleggsvei, kaianlegg og gangbru i Versvika for flytting av 1.000.000:- kubikk stein.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Ny gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 310 Falkenstenveien i Horten
Ca 3,5 km. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Rehabilitering av kraftverk ved Tinnelva i Notodden
Årlifoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 130 GWh.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Kryssutbedring på Fv 35 Bjune i Re
Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Oppgradering av Fylkesveg 37 i Tinn
Stabilisering av bærelag og asfalt
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Utskifting av eksisterende hovedvannledning i Tønsberg kommune
Utskifting av eksisterende hovedvannledning i Ø700 stål mellom pumpestasjon Akersvann og ventilkum Gullkrona. Ny ledning skal etableres i dimensjon Ø1000 mm stål. Den gamle ledningen skal fjernes. Strekningen er ca. 3930 m.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Fyresdal
Effekt; 1,90 MW. Produksjon; 4,82 GWh.
Oppgradering av Fylkesveg 3410 i Vinje
Forsterkning og asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: