Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Melhus

Rehabilitering av bru i Lundadalen på Lundamo i Melhus kommune
I tillegg til selve betongarbeidet skal det monteres rekkverk på og ved brua samt asfalteres på sidene. Nødvendig vegetasjonsrydding skal inngå.
Utvidelse og justering av vei i Melhus
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og justering av vegtrasè gjennom Kregnesbakken. Det planlegges stedvis justeringer på eksisterende veg, mens andre deler av vegtrasèen vil bli lagt noe utenom den eksisterende. De planlagte tiltakene har blant annet til formål å gi en reduksjon i vedlikeholdskostnader, sikre økt levetid for vegen, minimere skred- og erosjonsfare, og gi et velfungerende overvannsystem. Det er i tillegg et hovedmål å avlaste Brekkåsen boligfelt med tanke på tungtransport, og å forbedre den generelle trafikksikkerheten.
Svillebytte på Dovrebanen mellom Søberg og Marienborg
I 2020 og 2021 skal det gjennomføres svillebytte på strekningen Søberg-Marienborg på Dovrebanen i Trøndelag. Det planlegges å bytte sviller på en 8-10 km lang strekning hvert av årene. På strekningen Selsbakk – Marienborg skal det også byttes skinner. Ballastpukken skal fornyes ned til 10 cm under sville og sporet skal optimaliseres. Arbeidet i 2021 er en opsjon.
Nybygg av gang og sykkelvei i Melhus
Det er foreslått å dele prosjektet inn i to etapper, der den første etappen (280 m) bygges i 2019, og siste etappe (220 m) bygges etter 2021
Etablering av bredbånd i Melhus
Felles utlysning for Grong, Hitra, Høylandet, Inderøy, Levanger, Melhus, Meråker, Namsos, Nærøysund, Overhalla, Rindal, Selbu, Skaun, Stjørdal, Ørland, Åfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: