Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Trøndelag fylke

Flatanger (9)
Frosta (0)
Frøya (9)
Grong (5)
Heim (6)
Hitra (5)
Holtålen (2)
Inderøy (12)
Leka (2)
Levanger (15)
Lierne (1)
Malvik (9)
Melhus (17)
Meråker (3)
Namsos (14)
Oppdal (28)
Orkland (24)
Osen (1)
Overhalla (1)
Rennebu (6)
Rindal (3)
Røros (5)
Selbu (5)
Skaun (2)
Steinkjer (19)
Stjørdal (21)
Trondheim (198)
Tydal (3)
Verdal (24)
Åfjord (8)
Ørland (16)
Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
E6, ny veg Ranheim-Åsen, parsell Kvithammar-Åsen
19 km. Ny firefelts motorvei. Den firefelts motorveien vil gå fra Kvithammar og nordøstover gjennom Forbordsfjellet via Langsteindalen til kommunegrensen mellom Stjørdal og Levanger. Den nye traséen inneholder blant annet en 6,1 km lang tunnel gjennom Forbordsfjellet, bro over Vollselva og Nordlandsbanen, dagsone i Langsteindalen og ombygging av eksisterende kryss på Kvithammar.
Nordlandsbanen, ombygging jernbane Stjørdal-Åsen med Forbordsfjellet tunnel
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Ny bru og undersjøisk tunnel i Halsafjorden i Halsa
26 km. Kryssing over Halsafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindkraftverk i Selbu
Inntil 75 vindturbiner med en moninell effekt på mellom 2 og 5 MW per turbin. Total installert effekt vil være inntil 200 MW.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Nybygg av tunnel og veg langs Fylkesveg 6312 i Roan i Åfjord
Beskelandstunnelen starter i Hellfjord og blir ca. 1100 meter lang. Roantunnelen starter i Beskelandsfjorden og blir ca. 1350 meter lang. Mellom tunnelene blir det ny veg, og et kryss der skal sikre adkomst til fastboende og hyttefolk ved Beskelandsfjorden.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Trondheim, trinn 3-12
Totalt skal det bygges 1500 boliger+ næring i området. Blir utført i 12 byggetrinn.
Oppgradering av Fv 714 Frøyatunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5305m. 164muh.
Utbedring av E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Namsskogen/Grong
11000m. E8 Grong - Nordland grense, strekning Fjerding-Grøndalselv.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Trøndelag, 2021-2025
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal kommuner.
Ny tunnel på Fv 715 St. Olavspranget (Storsteinan) i Trondheim
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av hovedsykkelrute Riksveg 706 i Trondheim
Fra Dalenbrua gang- og sykkelbru til Haakon VII`s gate.
Ny tunnel på Fylkesveg 72 Festningssvingen I, II og III i Verdal
Fra prioriteringsliste for rassikring, prioritet middels.
Ny tunnel og fanggjerder på Fv 30 Eggafossen i Holtålen
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,5 (middels).
Utbedring av Fylkesveg 30 mellom Støren og Røros
Strekningen fra Støren til Røros er ca. 103 km lang. Øke trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Ny tunnel på Fv 723 Paulen V i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 4,1 (høy). Skredtype stein.
Ny utforming av Fylkesveg 6692 Innherredsveien
Bedre framkommelighet for busser i Innherredsveien og forbedring av framkommeligheten for syklende og gående.
Nybygg av bru Fv 6448 Knarrlagsund på Hitra
Ny bru består av en nettverksbue i stål på 111 m og en viadukt i 4 spenn mot land. Total brulengde blir 197 meter.
Etablering av regionalt avfallsanlegg på Spillum, Namsos
¤ Forprosjektet og konkurransegrunnlaget skal omfatte tilstrekkelig dokumenter til at en totalentreprenør skal kunne gi tilbud på et «nøkkelferdig» bygg/anlegg inklusive fundamentering. • Det vil si at grunnundersøkelser og geoteknisk avklaring skal være unnagjort, slik at totalentreprenør kan gi fast pris også på fundamentering uten risiko for byggherren. • Prosjektet skal være et «Grønt prosjekt», for å få støtte i kommunalbanken. Det skal legges særlig vekt på å miljø, energiforbruk, CO2-avtrykk og innovative løsninger. • Driftslokalene får hard fysisk påkjenning og skal prosjekteres slik at de tåler «røff» bruk uten vesentlige vedlikeholdskostnader. Det skal prosjekteres vedlikeholdsfrie, men også mest mulig miljøvennlige, materialer med lang levetid (mest mulig gjenvunnet byggematerialer). • Det skal avsettes parkeringsareal for cirka 70 ansatte + gjesteplasser. Det skal være mulighet for elbillading for egne kjøretøy. Trafikken på området vil bestå av personbiler, vogntog og egne maskiner.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Elektrodriftkontrakt for riks- og europaveger 9451 i Trøndelag 2022-2026
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger samt enkelte fylkesveger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Trøndelag
Omlegging av Rv 3 Korsan-Gullikstad i Rennebu
Fra NTP, med planlagt utførelse 2018-2023.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Separering av avløpsnett i Trondheim
Skal utføres etter prosjekt: Separering av avløpsnett Nidarvoll skole.
Utbedring av E39 Harangen - Bårdshaug i Orkdal
I handlingsprogram 2018-2023.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Trondheim
Totalt skal det bygges ca. 500 boenheter på området.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Infrastruktur for ca. 330 boenheter.
Etablering av gang- og sykkelvei i Trondheim kommune
1,5 km lang og strekker seg fra Thoning Owesens gate i nord til Tyholtveien i sør.
Sporvekselbytte mellom Stjørdal stasjon og Ronglan stasjon i Trøndelag
Det skal utføres 1:1 bytte av sporveksler på følgende stasjoner: Stjørdal stasjon, veksel nr. 2. Ronglan stasjon, veksel nr. 1 og 2.
Utbedring av Fv 17 Namsos-Overhalla-Høylandet
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 48,3km ÅDT 1500,2500. A-veg.
Ny Brå bru på Fv 707 i Trondheim
73m betongbru inkl g/s-veg. Vegomlegging
Nybygg av skipark ved Gråkallen i Trondheim
Gjelder området Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellseter.
Utbedring av Fv 401 Lauvhammer-Overhalla-Grong
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 47,9km. ÅDT 270-450. C-veg.
Etablering av ny E6 fra Fagerhaug til Seierdalsveien i Oppdal og Rennebu kommune
Etablere en ny effektiv og trafikksikker E6 fra Fagerhaug til Seierdalsveien.
Opparbeidelse av gate og utomhusanlegg for nytt stasjonssenter i Trondheim
Opparbeidelse av gate og utomhusanlegg over Gryta parkeringskjeller og omkringliggende områder.
Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: