Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (6)
Bokn (0)
Eigersund (17)
Gjesdal (32)
Haugesund (31)
Hjelmeland (15)
(16)
Karmøy (37)
Klepp (13)
Kvitsøy (0)
Lund (4)
Randaberg (9)
Sandnes (88)
Sauda (25)
Sokndal (10)
Sola (31)
Stavanger (153)
Strand (5)
Suldal (29)
Time (7)
Tysvær (115)
Utsira (1)
Ny E39 Ualand-Bue
21 km. Ca. 57% veg i dagen, 7% bruer, 36% tunnel.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nytt boligområde i Gramstad, Sandnes
440 dekar. 800 boliger.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt 6.000 arbeidsplasser.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger i Gjesdal
Prosjekt i tidlig fase. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Ny 132 kV kraftledning samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland
Det omsøkes bygging av ca. 26,6 – 28,4 km, avhengig av alternativ, ny 132 kV kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland. Mellom Dalen og Holtavatnet omsøkes forbindelsen i all hovedsak parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Dalen – Veland. Fra Holtavatnet mot Hjelmeland omsøkes forbindelsen i hovedsak parallelt med eksisterende 50 kV forbindelse Veland – Hjelmeland frem til Børkja. Fra Børkja omsøkes en ny trase frem til en ny Hjelmeland transformatorstasjon.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
20.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av boliger i Klepp
Tidlig prosjekt. Kostnad er antatt av redaksjonen. Tidligst byggestart er 2025.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nytt industriområde i Hå
14 dekar. 2-3 tomter gjennstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: