Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Viken fylke

Aremark (10)
Asker (753)
Bærum (1050)
Drammen (752)
Eidsvoll (396)
Enebakk (278)
Flesberg (50)
Flå (86)
Fredrikstad (561)
Frogn (249)
Gjerdrum (82)
Gol (41)
Halden (218)
Hemsedal (74)
Hol (44)
Hole (70)
Hurdal (78)
Hvaler (84)
Jevnaker (53)
Kongsberg (273)
Lier (290)
Lillestrøm (836)
Lunner (177)
Lørenskog (171)
Marker (24)
Modum (158)
Moss (548)
Nannestad (342)
Nes (301)
Nesbyen (74)
Nesodden (190)
Nittedal (187)
Nordre Follo (699)
Rælingen (129)
Rakkestad (115)
Ringerike (280)
Rollag (26)
Råde (48)
Sarpsborg (394)
Sigdal (25)
Skiptvet (16)
Ullensaker (643)
Vestby (241)
Ål (44)
Ås (206)
Øvre Eiker (146)
Kryssing av Oslofjorden
Høring om konseptvalgutredning. KVU-rapporten om kryssing av Oslofjorden anslår at en bruløsning mellom Østfold og Vestfold vil kunne koste mellom 35-60 mrd. kr. Foreløpig kun utredning/KVU, så byggestart for prosjekter er ikke mulig å fastslå. Utredning av alternative kryssløsninger. Forprosjekt for bruer kryssing Oslofjord nord for Drøbak og ved Filtvet. Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden er bestilt av Samferdselsdepartementet og skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av fjorden. Utredningen omfatter geografisk område fra Drøbak/Hurum til Horten/Moss. Bru som alternativ til nytt løp i Oslofjordtunnelen er inkludert i denne utredningen. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket.
E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Nybygg av togtunnel (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Sundvollen
23,5 kilometer lang tunnel mellom Sandvika-Sundvollen.
Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Ny E134 Kongsberg-Gvammen (forbi Notodden)
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
E18 Retvet-Vinterbro ny/utbedring av veg
16km. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.
Riksveg 35 Hokksund-Vikersund, ny veg i ny trasé
Investeringsbehov fram mot 2050. Firefelts veg.
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda).
Nybygg av boliger og næringsarealer på Hamang i Sandvika
Planlagt ca 1300-1400 boenheter, 100 000-120 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 140.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva. Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. 8 trinns barnehage for opp til 100 barn.
Nybygg av boliger på Koksa i Fornebu
Planlagt for cirka 2000 boliger. Tomt på 280 dekar.
Nybygg av boliger og butikker mm i Bærum
Godkjent områdereguleringsplan. Planlegger 1600-2000 stk boliger.
Nybygg av forretningsbygg og lager i Hobøl
Ca. 350 mål gjenstår. Skal bygges ut under 10-15 år.
Ny godsterminal i Drammen
Ryghkollen, Skoger eller Kopstad.
Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av boliger, næring, forretning, universitet i Skedsmo
GNR/BRN: 81/4, 81/2160, 281/81, 281/1 og deler av 81/2474, 115/3 og 102/15
E18 Vinterbro-Bjørvika, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt.
Ny 2-felts veg på Riksveg 35 Vikersund-Hønefoss/Styggedalen
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2. Investeringsbehov fram mot 2050
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.
Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
Cirka 850 mål totalt på området.
Nybygg av flerbolighus i Fredrikstad
Totalt 1000 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 3 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
E18-korridoren i Asker, utbedring av veistrekning mm
Inkl omlegging av Røykenveiens nordre del.
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 03
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftingsgate, kulvert ifm. Tilfartsvei vest 1, føringsveier, VA, veiomlegginger m.m..
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 08
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.
Nybygg av boliger og næring/handel i Fredrikstad
12.000 m2 næringsareal og 26.000 m2 handelsareal. 250-300 stk leiligheter.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 3 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Hokksund-Åmot
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 1.
Nybygg av 4-felts vei Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
I arbeidet har Asplan Viak med seg Rambøll Norge AS (kommuendelplan). Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. Oppstart i perioden 2024-2029. Tidligere Rv 2. Herbergåsen-Slomarka bygges etter denne.
Nybygg av boliger i Fredrikstad
Ca 650-700 stk boliger. 4-5 etasjer.
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av lager og logistikkbygg i Vestby
Tomten kan utvikles med nærmere 100.000 kvm næringseiendom.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i Nannestad
Boliger for yngre etablerere, barnefamilier og 50+. Barnehage, sentrumsforemål og grønnstruktur planlegges. Gnr/bnr: 26/1, 2 og 47/3.
Nybygg av bydel på Fornebu
450-550 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: