Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Tønsberg

Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Tønsberg
500 boliger. 25.000 m2 næring. Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal i Tønsberg
6 daa. 3.600 kvm kontor, 3.200 kvm forretning/servering og 4.000 kvm parkering.
Nybygg av boliger og forretning i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av en bolig og plasskrevende varegrupper. Innspill kommuneplanrullering er levert. Ca 100 daa.
Nybygg av boligområde på Hogsnes
400 daa. Ca 200 boliger.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg ved Valløy
180-190 boliger. 6000 m2 næring.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av svømmeanlegg i Tønsberg
Prosjektet er planlagt realisert i et interkommunalt samarbeid med Færder kommune. Det er inngått en samarbeidsavtale om utredning av felles nytt svømmeanlegg, samt intensjon om å realisere anlegget i fellesskap.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 m.fl.
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av kontor og næringsbebyggelse i Tønsberg
6500 m2 kontor og 6500 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av kontor i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Nybygg av kontor og forretning i Tønsberg
6-7 etasjer. Gnr/bnr: 1012/5, 8, 9, 12, 85, 94, 103, 135, 136, 137, 159 og 117.
Nybygg boliger og handel mm i Tønsberg
Utvikling av totalt 13 daa. 4000-6000 m2 med boliger. Langhusene; 12 stk bygg i 3-4 etasjer. Punkthus; 5 stk bygg i 4-5 etasjer. Lamellhus; 1 stk bygg i 4-5 etasjer.
Nybygg av næring/forretninger i Tønsberg
Gnr/bnr: 1008/41, 55, 93, 94, 95, 108, 6.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tønsberg
85 leiligheter i rekke og terraserte bygg. 2-4 etsajer.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Om-og utbygging av barneskole og nybygg av flerbrukshall i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2. Utvidelse med 1-parallell, fra 2 til 3 parallell barneskole.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 4
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 5
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 139/90, 123, 371, 442 mfl.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Planområdet er på ca. 3 daa.
Nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen
Flere ulike alternativ vurderes for å finne den mest hensiktsmessige lokalisering for hensettingsanlegget.
Nybygg av leiligheter og forretning/næring på Revetal i Re
4 etasjer med forretning/ næring på bakkeplan og boliger i øvrige etasjer. Takhager og terrasser.
Utvikling av Vikingodden i Tønsberg
Et naust der vikingskipet Saga Oseberg kan oppbevares trygt hele året, større brygger og et bygg som kan romme verksted og informasjonssenter.
Tilbygg av næring og kontor i Tønsberg
Tiltaket omfatter kun bebyggelsen i Farmannsveien 3 og Grev Wedels gate 12. Eiendommen ønskes utvidet fra dagens 4+1 etasjer til inntil 6+1 etasjer med utgangspunkt i og videreføring av dagens bygningskonstruksjon. Som en del av ombygging av eiendommen planlegges det oppgradering og endring av fasadeuttrykk samt bedrete klima-, energi- og miljøløsninger i bygget.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av industri, lager og logistikk m.m i Tønsberg
Etablering av industri, produksjon, næringsmiddelindustri, lager, logistikk, transportsenter.
Nybygg av barnehage på Sem i Tønsberg
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Kryssutbedring på Fv 35 Bjune i Re
Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Marginalprosjekt.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 2
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 3
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
400 meter. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 35 x Fv 680 i Re
Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Gang- og sykkelveg, veglys og omlegging av veg på Fv. 3128 (tidligere Fv 529) Syrbekkveien i Tønsberg
1,5km ÅDT 4 000. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Riving av lager og verksted i Tønsberg
Prosjektet ligger på is i påvente av nasjonal transportplan.
Breddeutvidelse av Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.
Veglys på Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: