Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Larvik

Ny bydel ved Martineåsen i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70. Ca. 250.000 dekar tomt, ca. 50% kan bebygges.
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 2 m.fl.
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 2
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 3
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 4
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 4
5-7 etasjer. Ca. 60 leiligheter fordelt på tre bygninger (A, B og C), næringsarealer i 1.etg, bygg A. Ca. 500m2.
Nybygg av leiligheter og rekehus i Larvik
2-3 etasjer. Utforming og antall boenheter vil bli endelig avklart i løpet av reguleringsprosessen.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg læringssenter i Larvik
Læringssenter for voksenopplæring.
Nybygg av blokkbebyggelse i Larvik, trinn 3
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av blokkbebyggelse og hele/deler av parkeringskjeller i Larvik, trinn 2
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Utbygging av omsorgsboliger i Larvik
Gnr/bnr 2090/38, 40, 123, 124, 139, 154 og 2091/7, 22
Ny gang- og sykkelveg ved Rv. 40 Yttersøveien-Gjærdal i Larvik
2 km. I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2020-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken i Larvik
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Ny gang- og sykkelveg ved Fylkesveg 301 på Brunlanes i Larvik
4km ÅDT 3 000. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 2
Åpen parkering på bakkenivå (1 etg.).
Utvidelse med nye boenheter på Frøytunet i Larvik
Tilbygget består av 8 nye boliger, samt fellesareal og personalbase.
Nybygg av boliger i Larvik
12-16 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larvik, trinn 1
Totalt 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av gang og sykkelveg ved Fylkesveg 301 på Brunlanes i Larvik
2,5km. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av kolonihager og aktivitetspark på Brunlaskogen i Larvik
Bygging av kolonihager, parsellhager og aktivitetspark med tilhørende støttearealer.
Nybygg av boliger på Gon i Larvik, trinn 4
Entreprenører innen; elektro, ventilasjon og rør får prosjetkeringsansvar.
Etablering av infrastruktur for boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Utvidelse av camping i Larvik
Areal for bebyggelse og anlegg er totalt ca. 55 daa.
Rehabilitering av fasade på leiligheter i Larvik
Greveveien 9 A, B og C. Rehabilitering av fasade mot øst. Dette inkluderer riving av eksisterende teglfasader, tilleggsisolering, oppmuring av ny teglfasade, samt utskifting av vinduer. Det ønskes også en opsjon på rehabilitering av fasade mot nord.
Utvidelse av kirkegård på Kvelde i Larvik
Gnr/Bnr: 2090/1, 2090/3, 2090/28, 2090/69 m.fl.
Forsterking av bru på Fv 306 Haugselv bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Forsterking av bru på Fv 304 Sundgapet bru i Larvik
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Forsterking av bru på Fv 865 Brufoss bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: