Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Tromsø

Tromsø lufthavn - TC terminal med flyoppstillingsplasser
Ny terminal på 10 000 kvadratmeter, med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall. Det vil også settes opp en ny og fleksibel utenlandsterminal der gatene kan endres mellom inn- og utland. I tillegg kommer det nye kommersielle arealer.
Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden)
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Nybygg av boliger og butikk på Nordmannsgård i Tromsø, felt 2 mfl
Antall boliger: 500 leiligheter og 250 rekkehus fordelt på 28 delfelter. Total kostnad: 2,8 mrd.
Nybygg av boliger på Kvaløya i Tromsø
Planer om en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og terraserte boliger.
Riksveg 862 tunnel- og vegforbindelse fra Breivika til Langnes i Tromsø
Bygge ny tunnel fra Breivika til Langnes, og ny hovedveg videre til flyplassen i kulvert under den planlagt utvidede rullebanen. ​
Ny bru til Kvaløya i Tromsø
Tiltak ​ Bygge ny bru til Kvaløya fra Langnes til Selnes. ​ Avgrensning​ Fra kryss mot flyplassen til Selnes.​ Ca. 1,6 km.​
Ny bydel i Tromsø
Bengt Erik Paulsen eier 45 daa av 800 daa. 700-800 boliger. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Ny bydel i Tromsø
Totalt 800 mål. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av seniorboliger og næring i Tromsø
Gnr/bnr: 119/2493, 2607, 2696, 448.
Nybygg av boliger i Tromsø
Tomten er 166 mål. Planer om 400-420 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 579 boliger. Varav 455 nybygg og 124 stycken skall renoveres alt rives og bygges upp.
Nybygg av leiligheter, studentboliger og næring i Tromsø
205 leiligheter og 88 studentboliger i boligblokker og næringsareal.
Nybygg av kjøpesenter i Tromsø
Gangbro over til eksisterende kjøpesenter. Parkeringskjeller for ca 450 biler.
Riksveg 862 Breivika til Langnes i Tromsø, Tiltakspakke Langnes
Etablere tiltak som gir gode forhold for gående, syklende og busspassasjerer når den nye tunnelen mellom Breivika og Langnes åpner. ​
Nytt boligområde på Storelva i Tromsø
Ca. 17 mål. 100 leiligheter og 70 rekkehus.
Nybygg av hotell-og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Tromsø
Planlegger ett nytt på ca 13000 m2 og 10-12 etasjer. Eksisterende bygg må rehabiliteres utvendigt og innvendigt.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Solstrandveien 30-35. Ca. 205 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Rassikring/tunnel og voll på Fylkesveg 301 Legda I-VI i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor lav. 230m.
Rassikring/utflytting av veg og voll på Fylkesveg 862 Kattfjordeidet I-III i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 30m.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Tromsø
Ca 5000 m2 med bolig og ca 3000 m2 med næringsareal inklusive parkering.
Nybygg av fritidsboliger i Tromsø, fase 2
Området er på ca. 400 mål.
Nybygg av vindkraftverk i Tromsø
20 turbiner med en total installert effekt på 60 MW.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Ny bussløsning Kvaløya i Tromsø
Tiltak ​ - Etablere nødvendig tilrettelegging for, og prioritering av, buss på Kvaløya. ​ - Enten langs fylkesvegen, oppe i boligområdene, eller en kombinasjon av de to. Avgrensning​ - Fra Eidkjosen til Sandnessundbrua ​ - Ca. 6,3 km.​
Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen i Tromsø
Tiltak ​ Bygge sykkelveg med fortau langs Skattøravegen/Ringvegen til Hamna. Avgrensning​ Fra Håndverkervegen til Bjørnebekkvegen Ca. 3,8 km. ​
Opprusting for busstrafikk fra Mellomvegen til lyskrysset ved sentrumstangenten i Tromsø
Tiltak : - Ruste opp Strandvegen for busstrafikk. ​ - Etablere holdeplasser begge sider av vegen.​ - Etablere sammenhengende sykkelveg med fortau. ​
Nybygg av kontor, verksted og lager i Tromsø
To alternativt tre bygg. 6000 m2 over mark og 3500 m2 under mark.
Rassikringstiltak på Fv 91 Breivikeidet bru-Hov
ÅDT 800. 7,5 km. Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,81. Breivikeidet I-III-Graselva.
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Utbedring, oppgradering og sikkerhetstiltak fra Gimlevegen til Håndverkervegen i Tromsø
Tiltak ​ - Ny hovedveg mellom Gimlevegen og Nordøyavegen, som avlaster dagens veg på strekningen.​ - Samtidig skal vi tilrettelegge for gange, sykkel og buss på eksisterende veg fra Gimlevegen til Håndverkervegen.
Utbedring av Riksveg 862 Giæverbukta terminal i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 4-5
Planlagt prosjekt. Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Totalt 4-5 byggetrinn. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Utvikling av næringområde ved Tromsø flyplass i Tromsø
Ca 32 mål tomt med eksisterende bygg og utvidelsemuligheter.
Nybygg av idrettshall i Tromsø
Seks ballflater og en innendørs friidrettsarena, samt kafé-område og noe tilskuerkapasitet. Et anlegg som kan benyttes til trening, seriespill/stevner og turneringer.
Ny bru på Fylkesveg 57 Grøtfjorden i Tromsø
Fjordkryssing til Tromvik. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor høy. 70m.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Ca 40 leiligheter.
Nybygg av barneskole i Tromsø
Mulig framtidig ny barneskole ved ny ungdomsskole på Kvaløysletta.
Riving og nybygg av barneskole i Kvaløysletta
Gnr/Bnr: 72/25 og 72/132. Tromsø kommune planlegger å bygge et nytt skolebygg, sør-vest på dagens skolebygg, hvor fotballbanen er i dag. Det gamle skolebygget forutsettes å rives etter ferdig utbygging. Et nytt uteareal for skolen er tenkt opparbeidet på det arealet.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Utflytting av veg og voll på Fylkesveg 52 Reiervika I i Tromsø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 174m.
Nybygg av boligområde i Tromsø
55 dekar. Gnr/bnr: 116/1, 117/387.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Etablering av bussterminal i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Nybygg av barnehage på Nordmannsgård i Tromsø
Plass for 130 stk barn. Mellom Kaldslett og Gammelgård.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Tiltak som prioriterer buss på bruhodet Tromsdalen i Tromsø
Tiltak ​ - Tiltak som prioriterer buss på bruhodet Tromsdalen.​ - Kollektivfelt langs fylkesvegen.​ - Eget venstresvingefelt til Hans Nilsens veg.​ - Nye og/eller oppgraderte holdeplasser. ​
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av boliger på Hamna i Tromsø
Planen legger til rette for etablering av 13 nye kjedehus i 2-3 etasjer med mulighet for 25 boenheter.
Opparbeidelse av park i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Nybygg av boliger i Tromsø
Ca. 19 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger/avlastningsboliger for barn og ungdom i Tromsø
9 omsorgsboliger med personalbase og 8 stk avlastningsplasser for barn og ungdom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: