Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Melhus

Nybygg av forretting og leiligheter i Melhus
Totalt 21 mål. Totalt 250 leiligheter. 23 butikker. Riving ca 10000 m2, nybygg totalt ca 15000 m2
Etablering av boliger og næring i Ler sentrum
Planområdet ligger mellom E6 i Ler sentrum og jernbanen. Området som skal utbygges til boligformål ligger på dagens putballpark.
Nybygg av boliger mm i Melhus
Felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179. 4-5 etasjer. Kombinert service- og forretningsetasje på gateplan.
Nybygg av boliger i Melhus
16 stk eneboligtomter, med mulighet for inntil 2 boenheter på 3 av tomtene.
Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
3-4 etasjer. 18-20 leiligheter. Butikk/næring i 1. etg. og boliger i ovenforliggende etasjer.
Nybygg av eneboliger i Orkdal
Ca. 20 daa. Grunneier er Ola Lefstad.
Utvidelse av grunnskole i Melhus
Utredningen omfatter Brekkåsen, Gimse og Høyeggen skole.
Nybygg av boliger/småhus mm i Melhus
Planområdet er på totalt ca. 44 daa. Det planlegges totalt 10 nye boligenheter i B1 og B2 i form av store eneboligtomter.
Nybygg av rekkehus i Melhus
Areal er antydet.
Nybygg av boliger i Melhus
10-12 boenheter.
Nybygg av barnehage på Flå i Melhus
6 avdelings barnehage med 100 plasser.
Nybygg av driftssentral i Melhus
Melhus kommune har behov for å gjennomføre en utredning av ny driftssentral for veg, vann og avløp i kommunen.
Nybygg av høydebasseng i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Sanering av VA-ledninger i boligområde i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av ledningsanlegg i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Svillebytte på Dovrebanen mellom Selsbakk og Marienborg
I 2020 og 2021 skal det gjennomføres svillebytte på strekningen Søberg-Marienborg på Dovrebanen i Trøndelag. Det planlegges å bytte sviller på en 8-10 km lang strekning hvert av årene. På strekningen Selsbakk – Marienborg skal det også byttes skinner. Ballastpukken skal fornyes ned til 10 cm under sville og sporet skal optimaliseres. Arbeidet i 2021 er en opsjon.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Nybygg av gang og sykkelvei i Melhus
Det er foreslått å dele prosjektet inn i to etapper, der den første etappen (280 m) bygges i 2019, og siste etappe (220 m) bygges etter 2021
Sanering av avløp i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Sanering av avløp i sentrum i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av snuplass ved skole i Melhus
Det vil være et behov for å utarbeide en reguleringsplan for området. Reguleringsarbeidene gjennomføres i 2018 og etablering av anlegget planlegges utføret i 2019.
Sanering av vannledning i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Sanering av bru i Melhus
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: