Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vestvågøy

Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fylkesveg 815 Kangerua i Vestvågøy
Fylkesveg 815. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1599m. Skredtype snø.
Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 40 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Rassikringstiltak ved Valbergura på Fylkesveg 815 i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Nybygg av badeland i Leknes
Reguleringsplan for Vest-Lofoten videregående skole er ute til offentlig høring. I tilegg legges det til rette for en videreføring av planene om et badeland og en flerbrukshall i tilknytning til Lekneshallen.
Utlegging av veg, fangvoll på Fylkesveg 998 Ramsvik-Mortsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, løsmasse. Skredfaktor middels. 1118m.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Rassikring/utlagt veg, voll og fanggrøft på Fylkesveg 999 Sennesvik-Ure i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middels. 119m.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 994 Hjellvoll i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 299m.
E10 Borg-Leknes ny gang og sykkelveg del 2
Ligger ikke inne i NTP 2014-23. Ca 3 km.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Stamsund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av dagligvarebutikk og bensinstasjon i Leknes
På tomten mellom E10 og posten. Gnr/bnr 19/70, 18/729
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 3
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Rassikring/fangvoll på Fv 994 Eggumura II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Varslingsanlegg på Fylkesveg 818 Ballstadura i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 405m.
Etablering av hovedavløpsnett i Vestvågøy kommune
Etablering av hovedavløpsnett mellom Leknes og Storeidøya, inkl. overvannshåndtering i området omkring Leknessletta/Mjånesveien.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Smorten II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 171m. Skredtype snø.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Valbergrua II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 390m. Skredtype snø, stein.
Rassikring på Fylkesveg 815 Klauva i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor lav. 1100m.
Rassikring på Fv 815 Valbergrua I i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Etablering av digitale trygghetsalarmer i hjem og bofellesskap i Vestvågøy kommune
Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens analoge trygghetsalarmer med digitale trygghetsalarmer, herunder å legge til rette for etablering av digitale trygghetspakker i hjem og bofellesskap. Oppdragsgiver ønsker tilbud på ca 350 digitale trygghetsalarmer med aktiv varslingsfunksjon og toveis tale. Med digitale trygghetsalarmer menes et lokalt oppsamlingspunkt (HUB) i bolig som er stasjonært og tar imot signal fra alarmsender som bruker har på seg (smykke rundt hals, armbånd eller utstyr med tilsvarende funksjon). Med aktiv varslingsfunksjon menes at brukeren aktivt må trykke på en knapp/utløserenhet på den digitale alarmen eller alarmsender slik at alarmen utløses.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: