Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Utlegging av veg og voll på E10 Brettvika i Hadsel
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 199m.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Ny drenering på sykehjem ved Stokmarknes i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygging av veikryss i Melbu
Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Etablering av fortau og kryssløsning i Stokmarknes
Fra Richard Withs gate til V.D. Hals gate og kryssløsning Lensmansveien.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold alternativt sanering av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av del av Markedsgata fra V.D.Hals gt til kryss Skarveien. Utskifting av ca 200 m hovedledningsnett, (vann, overvann og spillvann).
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Bygging av pumpestasjon på Børøya
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Overføring fra sone 7c til RA3. Overføring av avløp fra sone 7c (Børøya boligområde/Børøya sør/Måkeveien). Anlegg av pumpeledning fra utslipp i sone 7c til Børøya renseanlegg. Bygging av pumpestasjon og ca. 1000 m pumpeledning.
Ny strandpromenad mellom Nordneskaia og Børøybrua, Stokmarknes
Planen er at strandpromenaden skal gå langs havet fra Nordneskaia, forbi gamle Finnmarken, og langs Rødbrygga helt til Børøybrua. Den vil gå videre over Børøybrua til skulpturene.
Etablering av renseanlegg/slamavskiller ved pumpestasjon ved Gryttingselva i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 12 A - Etablering av renseanlegg/slamavskiller. Bygging av slamavskilleranlegg ved pumpestasjon ved Gryttingselva. 12 B og C– sanering av utslipp,som går direkte ut i sjøen. Utslippene føres til en felles slamavskiller og det etableres en ny utslippsledning.
Utskifting av va-ledninger mm i Stokmarknes
Utskifting av ca 100 m VA-ledningar, legging av overvannsledning og oppbygging av gata med fortau på samme strekning med nye gatelys.
Utvendig oppgradering av sykehjem i Stokmarknes
Videreføring oppgradering fasade / vinduer Stokmarknes sykehjem Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av 8-10 stk bad ved sykehjem i Riarhaugen
Renovering bad (8-10 stk) Riarhaugen bosenter. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Videreføring renovering av 8-10 stk bad ved sykehjem i Stokmarknes
Renovering bad (8-10 stk) Stokmarknes sykehjem. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgraderingstiltak av vei og VVA-anlegg i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Vegen skal rehabiliteres fordi strekningen har gamle VA-ledninger og er ikke utbygd med overvannsledning. Utskifting av ca 200 m VA-ledninger, legging av overvannsledning og oppbygging av gata.
Oppgradering av gulvflater på sykehjem i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av tak på sykehjem i Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av tak på Riarhaugen bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak på barnehage i Hadsel
Oppgradering vinduer.
Rehabilitering av gangbru ved skole i Hadsel
Rehabilitering / utbedring av lekkasje gangbru Stokmarknes skole. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Enøktiltak på bosenteri Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Oppgradering av toaletter på kirke i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av ventilasjonsanlegg i barnehage i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny ventilasjon på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny belysning på skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ny drenering på dagsenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av belysning på skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: