Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ulstein

Ny bru på Fylkesveg 61 i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utvidelse av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Hasundkrysset (Dimma) i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av Fv 653 Eiksundtunnelen i Ulstein
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7765m. 287muh.
Utskifting og fornying av vannledninger i Ulstein kommune
Ulstein kommune er godt i gang med utskifting/fornying av eksisterende hovedvannledning, og skal nå i gang med etappe 4. Det skal legges 2 nye vannledninger (VL160 og VL225 i PE100 SDR11 materiale) i Bjørndalvegen og deler av Kyrkjegata. Eksisterende vannledninger (2 x VL150 SJG), som ligger langs nordøstsiden av Bjørndalvegen og Kyrkjegata, skal være i full drift under hele graveperioden. Nye vannledninger erstatter de gamle. I tillegg til å legge nye vannledninger skal det i Bjørndalvegen legges ny overvannsledning (OV200 PVC) for drenering av vannkummer og tilkobling av sandfangskummer langs traséen. I kyrkjegata skal det i tillegg til vannledningen legges ny Spillvannsledning (SP160) og ny overvannsledning (OV200). Det må regnes med en del ekstra arbeid i forbindelse med kontinuerlig vannforsyning og tilkobling av eksisterende stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Fanggjerde på Fv 653 i Haddalura i Ulstein
150m langt. Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: