Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Molde

Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km).
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Molde
Gamla sykehustomta.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kostnad for grunnskole: 180 Mnok. Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Etablering av sjøfront i Molde
Hamnegata 34-49. Sjøfronten 2 - Fase 2 omfatter området mellom Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Eidsvåg i Romsdal
Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12.
Nybygg av leiligheter og butikk i Molde
25-30 nye boliger. 3-4 etasjer. Gnr/bnr: 66/11, 66/8, 67/4, 67/33, 67/16, 67/32, 67/78, 67/69, 67/63 samt 67/71 og del av 67/3 og 5.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Utbedring av E39 Kviltorp-Lergrovik i Molde
Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Rehabilitering/ombygging av leiligheter i Molde
Ca. 10-12 måneders byggetid.
Riving og nybygg av boliger i Molde
Ca. 30 boenheter. Rekkehus, 2-mannsboliger og 4-mannsboliger.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Molde
Ca 20 nye boliger. Gnr/bnr: gnr/bnr 66/99, 66/34, 66/101, 66/96, 66/103, 66/44, 66/97 og 66/66
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av blokkleiligheter i Molde
Infrastruktur er etablert.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Ny bru på Fylkesveg 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Molde
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utvidelse av hotell i Molde
En utvidelse med opp til 30 rom. Gnr/bnr: 25/549, 24/552, 24/553, 24/573, 24/1381 og 24/1367
Ny tunnel på Fylkesveg 191 Ågothammeren i Nesset
ÅDT 150. Prioriteringstall 5,3 (høy). Skredtype stein og snø.
Ny tilleggskai ved Fv 413 Sekken ferjekai i Molde
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av flerbrukshall i Midsund
Gnr/bnr 50/276 og 277
Oppgradering av Fv 64 Tussetunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2840m.
Oppgradering av Fv 662 Nakke-/Haukabøtunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 290m og 870m.
Nybygg av boliger på Skåla i Molde
Forslagsstillere er Tore Ulvestad, Borghild Ulvestad og Silje Ulvestad. Ca. 4-5 boliger.
Nybygg av campinghytter og campingplasser mm på Otrøya i Midsund
Totalt planlegges ca 10 nye campinghytter og oppstillingsplass for 15-20 campingbiler/campingvogner.
Tettstedstiltak på Fv 62 Eidsvåg i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Rassikring på Fv 191 Bjørkimellom i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy). Skredtype stein.
Kanalisering, magasin og kulvert på Fv 191 Yste Bjørk i Nesset
Eventuelt tunnel. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: