Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Røyken

Nybygg av leiligheter og næring ved Slemmestad i Røyken
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 12.000 m2 næring.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Gleinåsen vest del 2
Gleinåsen nor del 2 vil bli oppdelt i flere trinn. 100 enheter fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av næring/offentlig virksomhet evt. boliger i Røyken
Ca. 50 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av nærings-/ offentlig virksomhet, eventuelt bolig. Omfang er ukjent.
Ombygg av kjøpesenter i Spikkestad, S10
Ombygg av gammel fabrikk til kjøpesenter og boliger. Total utbygging 12.000 m2.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av leilighetsbygg og kjedet eneboliger i Slemmestad
2 blokker med totalt 17 leiligheter og 3 hus med totalt 9 stk kjedet eneboliger.
Nybygg av ene- og tomannsboliger i Røyken
1 stk. enebolig, 2 stk. firemannsboliger og 16 eneboliger i rekke.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Tilbygg av videregående skole i Røyken
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Nybygg av kirkebygg/bibelsenter på Slemmestad i Røyken
Kantine for 300 stk mennesker. 38/573 m.fl.
Nybygg av rekkehus, leiligheter og enebolig i Røyken, trinn 1
10-12 boliger. Gnr/Bnr/: 38/479, 480, 528, 573 mfl.
Oppgradering av vannforsyningsledning i Røyken kommune
Oppgradering av eksisterende vannledning langs Slemmestadveien fra Bergliveien til Naboveien, totalt ca 2000 meter. Vannledningen skal oppdimensjoneres fra en 160 mm SJG ledning til en 355 mm PE ledning. Det skal etableres ny trykkreduksjonkum i Bergliveien. Eksisterende stikkledninger skal tilknyttes ny vannledning og berørte veiarealer skal istandsettes. Utbyggingstiltaket planlegges gjennomført med åpne grøfter, utblokking, fjellboring og styrt boring. Tiltaksområdet som omfattes av planlagte grunnarbeider er vurdert til et samlet areal på ca. 10.000 m2.
Etablering av infrastruktur for boliger ved Slemmestad i Røyken
Gnr/Bnr: 38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Slemmestadveien 39 og 43. Asker kommune og Røyken kommune slås sammen januar 2020.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.
Sikring av planoverganger på Spikkestadbanen
3 usikrede planoverganger i daglig bruk, 2 jord- og skogbruksoverganger.
Rassikring på Fv 6 Nærsnes i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk og nett på Fv 8 Sydskogen i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Rensk, nett og dypere grøft på Fv 8 Bø i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Etablering av kyststi langs Oslofjorden i Røyken kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden på tvers av kommunegrenser, og gi allmenheten tilgang over Grundvik i Røyken fra Hiken i nord til Nordstrand i sør.
Planskilt kryssing og etablering av adkomstvei ved skole i Røyken
Planskilt kryssing – undergang – i krysset Slemmestadveien, Kirkealleen og Skolebakken, samt adkomstvei til skolen via Snipeveien.
Fanggjerde på Fv 3 Grimsrudfjellet i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Fanggjerde på Fv 3 Kaståsen i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 165 i Røyken kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien, for å knytte sammen Midtbygda og Bødalen/Slemmestad, for myke trafikanter.
Rassikring på Fv 11 Åroskastet i Røyken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: