Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsberg

Ny E134 Kongsberg-Gvammen (forbi Notodden)
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nybygg av næring- og leilighetsbygg samt barnehage i Kongsberg, trinn 2 mfl
Håper på totalt 850 boenheter på området. Trinnvis utbygging i løpet av 10-30 år.
Nybygg av næringspark i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/1, 2, 3, 12, 30 mfl.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 2 m.fl.
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Kongsberg kommune
Eneboliger/tomannsboliger, rekkehus og terrasseblokk. Gnr/bnr: 8204/1, 8204/3, 8205/1 og 8206/1.
Utbedring av jernbaneundergang ved Fylkesveg 286 Teigen i Kongsberg
1000m hovedveg, 1000m gs-veg, 200m andre veger, 100m bru.
Nybygg av næring- og leilighetsbygg i Kongsberg, trinn 1
Næringsdelen blir på ca. 1500 kvm.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg kommune, trinn 1
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 200 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger og næring i Kongsberg
Gnr/Bnr: 6/6, 7, 11, 37, 47, 70, 72, 76, 77 og 78.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 95 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Totalrehabilitering og ombygging av kino i Kongsberg
I tillegg skal det utvikles flere opsjoner: Tilbygg til kinoen. Koblingsbygg mellom kinoen og tilstøtende bygninger. Riving og opparbeidelse av eiendommen Nymoens Torg 5 (Andersen-gården). Etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Kongsberg gamle kino har et areal som skal ombygges på ca. 2000m2 BTA. Det er foreløpig antatt at nybygg ifm prosjektet kan utgjøre ca. 650m2 BTA.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Kongsberg
Reguleringsplanen vil åpne for utbygging av opptil 12 boenheter fordelt på 6 tomter som frittliggende småhusbebyggelse.
Nybygg av enebolige og firemannsbolig i Kongsberg
Etablering av 8 nye boenheter basert på 4 eneboliger og 1 firemannsbolig. Gnr/ bnr: 7404/1 og eiendom 7404/3, samt deler av 7404/6.
Utvidelse av eksisterende hyttefelt i Kongsberg
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.
Tilrettelegging for gående og syklende mm på E134 Bergmannsgata i Kogsberg
Regulering av dagens E134 på strekningen Fv 40 til Sellikdalen. Etter åpning av E134 Damåsen-Saggrenda i 2019, forventes strekningen bli nedklassifisert fra europaveg til kommunal veg.
Tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse i Kongsberg
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse for salg, som frittliggende enheter, eller som tomanns-/ generasjons­enheter.
Oppgradering av 66 kV-ledning med master mellom Evju-Haslestad
29 tremaster skal byttes ut med stålmaster.
Nybygg av lager i Kongsberg
Gnr/bnr: 8626/77 og 8626/80
Kongsberg stasjon skifteområde Numedalsbanen - signaltekniske arbeider
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av bomstasjoner i Buskerud
Buskerudbyen bomstasjoner. Totalt 41 bomstasjoner på kommunegrenser mellom Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier kommuner og bynære snitt innen Drammen i Buskerud. Total kostnad 120 mnok.
Etablering av ny snøtipp i Kongsberg
Fra budsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: