Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Agder fylke

Arendal (369)
Birkenes (96)
Bygland (31)
Bykle (85)
Farsund (190)
Flekkefjord (130)
Froland (73)
Gjerstad (51)
Grimstad (251)
Iveland (14)
Kristiansand (1010)
Kvinesdal (86)
Lillesand (188)
Lindesnes (205)
Lyngdal (185)
Risør (127)
Sirdal (72)
Valle (88)
Vegårshei (34)
Vennesla (214)
Åmli (53)
Åseral (55)
Ny E39 Kristiansand-Sandnes, Lyngdal vest-Sandnes (Lyngdal vest-Ålgård)
105-114 km. ÅDT 8 600-11 200. 12 tunneler (totalt 36 km). 33 bruer. 8 toplanskryss.
E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Etablering av bilbatteri fabrikk på Sørlandet
Første trinn kan stå klar allerede i 2023. Lokalisering er ikke fastsatt. Ulike alternativ vurderes: Støleheia, Lista, Eydehavn, Tvedestrand og Froland. Litium-svovelbatterier for elbiler.
Utvikling av nærings- og boligområde i Vennesla
Ca. 160.000m2 mulig bygningsmasse innenfor planområde. Gnr/bnr: 6/11, 6/1872, 23/2, 23/12, 23/518, 23/521, 23/572, 23/722, 23/723, 23/768 m.fl.
Ny E39 Mandal - Lyngdal, Lyngdal øst-Lyngdal vest
10,5 km. 4 km veg i dagen, 3 lengre tunneler på hhv 1,75 km, 1,25 km og 2,5 km, 3 bruer på hhv 100m, 450m og 230m.
Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 2
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Utbedring av Rv 41/Rv 451 mellom Timenes og Kjevik lufthavn
Del av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.
Ny 4-felts veg Vigeland-Lyngdal vest (Fardal-Handeland), E39 Kristiansand-Sandnes
26 km. ÅDT 6 200-10 100. 2 tunneler (totalt 10 km). 7 bruer. 2 toplanskryss.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4 m.fl.
Bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 1
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 3-5
Reguleringsplan er godkjent. Ca 500 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av småhus, hytter, restaurant, konditori i Lyngdal
180 hytter(70/80 km2), 88 leiligheter. Øy på 220 Mål. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av boligområde i Ausviga, trinn 3 mfl
Planområdet er 1048,4 daa med opp til i overkant av 400 boenheter.
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr: 13/116,136, 167, 172, 173, 255, 635, 1191, 1249 og 1501. 4-6 etasjer.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av boliger-og næring i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1782, 1269 og 1273. Ca 9000-15000 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av tunnel i Flekkefjord, Kvellandstrand-Kunes
Prosjekt/byggestart avventes pga. manglende finansiering i prosjektet. Pågående avklaringer mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Ca 3,5km 2-felts vei- ca 3,2km er undersjøisk tunnel. Profil tunnel T8,5.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13
Utvidelse av vei og ombygg av kryss E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av barneskole på Nodeland i Kristiansand
Massivtre. Skole for 400 elever.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
54 stk enheter i Manganveien (3 blokk) og 57 stk enheter (3 blokk) i Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger. Gnr/bnr: 48/54, 110, 435.
Nybygg av ungdomsskole i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 900 Mnok. 540 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av videregående skole og kulturanlegg i Tangvall
Total kostnad for ny vgs og ungdomsskole 900 Mnok. 630 elever. Totalt 22500 kvm med Tangvall vgs og ungdomsskole.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kristiansand
Passivhus. Massivtre. Riving av Starthallen på eget prosjekt.
Nybygg av industriområde på Froland
100 mål byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Området brukes idag til deponi/riggplass under bygging av nye E18, videre fremdrift avhenger dette.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av kontor i Nybyen i Kristiansand, trinn 2 m.fl.
BREEAM-NOR. Ca 5000-10000 m2, byggetid ca 2 år.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: