Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Innvendig rehabilitering av kontor- og undervisningsareal i Stavanger
Rehabilitering og oppussing av kontor og undervisnings areal på ca. 11000 kvm i Stavanger området. Arealet er fordelt over 4 bygninger og 3 etasjer. I 3 av bygningene skal det rives helt ned innvendig for så å bygges opp igjen på ny. Alt teknisk skal skiftes. Den siste blokken skal bygges om og alle tekniske installasjoner skal skiftes ut. Alle arbeider er innendørs. Kontraktarbeidet for bygningsmessige- og tekniske fag er ca. like store. Bygningsmessige arbeider består av: rivningsarbeider som inkluderer rivning av vegger, tak, gulv, trapper, tekniske utstyr, kabler, etablering av ny heis og trapper, oppbygning av vegger, gulv og himling. Tekniske arbeider består av: installasjon av 3-4 ny ventilasjonsanlegg + kanaler, etablere nye toaletter, tekjøkken, utskifting av kjøleanlegg/varmeanlegg, installere UPS back up, legge opp alle strøm, fiber, telekabler på nye, installere nytt brannalarmanlegg.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Sundekrossen-Mosvannet del 2
2000m. Endring av holdeplasser fra busslomme til kantsteinstopp.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Sundekrossen-Mosvannet del 1
4000 meter. Fullverdig bussvei og system for gange og sykkel.
Tilbygg ved videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 1
Nybygg E skal Breeam-sertifiseres med «very good».
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Rammeavtale for bygningsmessige arbeider i Sør-Rogaland
Det skal inngås rammeavtale for følgende håndverkstjenester: Tømrerarbeider (tømrer- og snekkerarbeider), Murerarbeider (mur-, stein- og flisleggingsarbeider), Betongarbeider (grunn- og betongarbeider), Taktekker (takleggings- eller reparasjonsarbeid).
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Utomhusarbeider vid sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Tilrettelegging av naturområde og nybygg av bolig i Madlaforen, Hafrsfjord
Foremålet med planen er at den skal tilrettelegge for å ivareta områdets natur-, og landskapsverdier. Samt tilrettelegge for en ny bolig ved Fasanveien.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Reasfaltering av veier i Rennesøy kommunedel, Stavanger kommune
Stavanger sone 3 (Rennesøy kommunedel).
Driftstjenester i forbindelse med bygging av nytt universitetssyskehus på Ullandhaug, Stavanger
Anskaffelsen gjelder driftstjenester for å dekke SUS2023 sitt behov for tjenester i forbindelse med blant annet vedlikeholdsarbeid av anleggsvei, byggeplassgjerde, nødvendig sikringsarbeid, vannhåndtering inne /ute, Rent tørt bygg (RTB), diverse tømmerarbeid, og øvrige driftstjenester på byggeplass.
Riving av omsorgsboliger i forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Stavanger kommune
Riving av tre omsorgsboligbygg. Totalt areal er ca. 3000 m2 BTA, fordelt på to etasjer.
Kartlegging av private stikkledninger for vann og avløp i Stavanger
Gauselvågen/Ringaberget. Undersøkelser på 29 private eiendommer. • Omfattes kartlegging av private stikkledninger fra og med bolig og frem til tilknytning på kommunalt VA-anlegg eller utslipp. • Kamerakjøring av alle stikk (inkl. nødvendig spyling og rensk). • Registrering av GPS data med x,y,z koordinater for stikk. • x,y og z for eksisterende terreng over stikkledninger. • Innmåling alle kummer (x,y,z, topplokk, bunnkum etc), inkl. registreringer i kum og bilder, og kumskisser (oversiktsbildet og bilde ned i kum, sentrert mot nord). • Skisser over alle stikk. • Identifisering av dimensjon, type og materiale av alle stikk (om mulig). • Identifisering/kartlegging/innmåling av alle slamavskillere. Vurdering av om slamavskillere er i drift. • Registrering av alle stoppekraner. • Usikkerheter skal angis. • Forutsetter nødvendig bruk av fargeprøving, røykbomber etc. • Forutsetter nødvendig kontakt med beboere i området. • Innmålingsformat sosi-fil med sammenhengende linjer og korrekt koding. • All data skal samles i rapport som leveres digitalt + sosi-fil. • Prises for hele prosjektområdet med opsjon på utvidelse per bolig.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kommunehus i Stavanger
Dagens hastighet: 10 Gb, krav-aksess: 100 Gb, minimumshastighet: 100 Gb. Servicegrad: 3.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kommunehus i Stavanger
Dagens hastighet: 10 Gb, krav-aksess: 40 Gb, minimumshastighet: 20 Gb. Servicegrad: 3.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontor i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved magasin i Vestre Åmøy
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved terminalbygg i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2. Adresse: Tastagata 30-32.
Oppgradering av linje for bredbånd ved byterminal i Stavanger
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 3. Gnr/bnr: 56/2214/31.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Stavanger
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved byterminal i Stavanger
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 3. Gnr/bnr: 56/2214/31.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 200Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 400Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Hafrsfjord
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Finnøy
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Rennesøy
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Stavanger
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Hafrsfjord
Dagens hastighet: 50Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Stavanger
Dagens hastighet: 50Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: