Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Drift og vedlikehold av Sørlandsbanen, Neslandsvatn-Stavanger
Opsjon på 2 år. Felles utlysning for: Sørlandsbanen. Arendalsbanen.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Tilbygg ved videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 1
Nybygg E skal Breeam-sertifiseres med «very good». Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Rehabilitering av eksisterende lokaler på videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 2
Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Ombygg av torg og uteanlegg i Stavanger
<< Tre hus og et langbord>>
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2021-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Tverrgående og langsgående vegoppmerking langs fylkesvegene i Rogaland 2021
Oppdragene omfatter tverrgående vegoppmerking med termoplast håndlagt og vannbasert maling maskinelt, fylkesvegene i Rogaland. 70 – 90% av mengdene er reparasjon. Kontraktene kan også gjelde vegoppmerking på nye anlegg i fylket som ferdigstilles i kontraktsperioden.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Driftstjenester i forbindelse med bygging av nytt universitetssyskehus på Ullandhaug, Stavanger
Anskaffelsen gjelder driftstjenester for å dekke SUS2023 sitt behov for tjenester i forbindelse med blant annet vedlikeholdsarbeid av anleggsvei, byggeplassgjerde, nødvendig sikringsarbeid, vannhåndtering inne /ute, Rent tørt bygg (RTB), diverse tømmerarbeid, og øvrige driftstjenester på byggeplass.
Utskifting av bruplate og etablering av nytt fortau i Stavanger
Prosjektet består i rehabilitering av stålelementer, utskifting av dekke over hele bruplate og etablering av nytt fortau. I tillegg til det skal betongoverflater repareres og avløpssystemet fornyes.
Rehabilitering av natursenter i Stavanger kommune
Bygget med unntak av fasade som vender mot sør, skal total rehabiliteres inn og utvendig. Det skal etableres nye wc, kjøkken og garderobeløsninger. I tillegg skal det leveres nye tekniske løsninger og infrastruktur. Fasaden skal tilbakeføres til stilepoke fra 1930 tallet.
Rehablitering av teknisk lager og kontor på Judaberg
Prosjekt fra Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Asfaltarbeider i Rogaland fylkeskommune 2021
Sør-Rogaland og Nord-Rogaland.
Reasfaltering av veier i Rennesøy kommunedel, Stavanger kommune
Stavanger sone 3 (Rennesøy kommunedel).
Riving og sanering av bygninger i Stavanger kommune
Rivning og sanering av flere bygninger på Hinnavågen og Vaulen i Stavanger. Oppdraget er i forbindelse med klargjøring av bussveien: FV. 44 Bussveien Stasjonsveien Gauselvågen.
Masseoppfylling ved nye Stavanger Universitetssjukehus, trinn 1
Anskaffelsen gjelder masseoppfylling, hvor det i grunnen vil ligge rørgater for vann og elektro, samt overvannsrør. Ettersom oppdraget skal utføres på en byggeplass med pågående høy aktivitet, kan det ikke påregnes at oppdraget kan utføres lineært, men at valgte entreprenør må tilpasse sin utførelse i samråd med øvrige entreprenører på byggeplass. Valgte entreprenør vil ha en særskilt samordningsplikt med eksisterende entreprenører for arbeid som har grensesnitt mot det angitte arbeide, da særlig eksisterende entreprenør med ansvar for pågående kontrakt K2103 Grunnarbeider.
Riving av omsorgsboliger i forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Stavanger kommune
Riving av tre omsorgsboligbygg. Totalt areal er ca. 3000 m2 BTA, fordelt på to etasjer.
Kartlegging av private stikkledninger for vann og avløp i Stavanger
Gauselvågen/Ringaberget. Undersøkelser på 29 private eiendommer. • Omfattes kartlegging av private stikkledninger fra og med bolig og frem til tilknytning på kommunalt VA-anlegg eller utslipp. • Kamerakjøring av alle stikk (inkl. nødvendig spyling og rensk). • Registrering av GPS data med x,y,z koordinater for stikk. • x,y og z for eksisterende terreng over stikkledninger. • Innmåling alle kummer (x,y,z, topplokk, bunnkum etc), inkl. registreringer i kum og bilder, og kumskisser (oversiktsbildet og bilde ned i kum, sentrert mot nord). • Skisser over alle stikk. • Identifisering av dimensjon, type og materiale av alle stikk (om mulig). • Identifisering/kartlegging/innmåling av alle slamavskillere. Vurdering av om slamavskillere er i drift. • Registrering av alle stoppekraner. • Usikkerheter skal angis. • Forutsetter nødvendig bruk av fargeprøving, røykbomber etc. • Forutsetter nødvendig kontakt med beboere i området. • Innmålingsformat sosi-fil med sammenhengende linjer og korrekt koding. • All data skal samles i rapport som leveres digitalt + sosi-fil. • Prises for hele prosjektområdet med opsjon på utvidelse per bolig.
Utbedring av natursteinmur i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Riving av enebolig og tomannsbolig samt uthus på Finnøy i Stavanger
Stavanger kommune ved kommunalstyret for miljø og utbygging, inviterer til konkurranse for totalentreprisekontrakt for riving /fjerning av enebolig på gnr./bnr. 126/31 og en tomannsbolig på gnr./bnr. 126/23, adresse hhv Rygjabøvegen 22 og Rygjabøvegen 20 på Finnøy. Uthus tilhørende Rygjabøvegen 22 skal også rives/fjernes. Som Opsjon ber Stavanger kommune om pris for riving/fjerning/ av brakkebygg med adresse Rygjabøvegen 24, gnr./bnr. 126/44.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av brannteknisk rådgivning av eksisterende byggverk i Stavanger kommune
Stavanger kommune ved Byggforvaltning ønsker her å utbedre/vedlikeholde sin branndokumentasjon av eksisterende bygningsmasse, nyere og eldre byggverk, dokumentasjon skal inn i elektronisk brannbok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: