Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Randaberg

Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 1
Felles avløpsledning i Havgolveien, Sjøråkveien og Rudleveien. Hovedgrøftene i del 1 er ca 330 m lange. Nye VA-rør følger samme trase`som eksisterende VA-rør. Nye grøfter blir litt dypere og noe bredere. Grunnen består av fjell og løsmasser. Overvannsdimensjoner fra 160-400 mm. Spillvannsrør 160 mm og vannledning 180 mm PE. Det skal legges nye stikkledninger fram til slamavskiller og stoppekran for vann. Slamavskillerene skal tømmes og kobles ut. Veiene skal reetableres etter graving med ny overbygning. Det skal også bygges en midlertig adkomstvei fra sjø (Goavika) til Sjøråkveien. Det går i dag to høgspentkabler fra eksisterende nettstasjon i Sjøråkveien.Disse ligger i veien for nytt VA anlegg. En av dem kan settes midlertidig ut av drift. Samtidig med at det kun er drift på den ene høgspentkabelen skal det graves grøft for ny høgspent på siden av ny VA grøft slik at den nye VA grøften kan etableres etterpå. Eksisterende høgspent kabel graves opp og fjernes. El-verket (Lyse) er ansvarlig for kabel og veilysanlegg. Entreprenøren er ansvarlig for å koordinere VVA- arbeidene med kabelarbeidene, samt å trekke inn Lyse, Tele-, IT-, og TV-kabelfirma til rett tidspunkt.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Randaberg
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Randaberg
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2. Tannklinikken Randaberg (mulig flytting vår-20).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: