Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (1)
Eigersund (9)
Gjesdal (4)
Haugesund (5)
(5)
Karmøy (6)
Klepp (5)
Kvitsøy (1)
Lund (3)
Randaberg (0)
Sandnes (37)
Sauda (8)
Sokndal (1)
Sola (6)
Stavanger (44)
Strand (8)
Suldal (3)
Time (4)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Utbedring av vei, Fylkesveg 47 Åkra sør-Veakrossen
Samme kontrakt for prosjekleder for Fv 47 Karmsundgata og Fv 47 Åkra Sør-Veakrossen.
Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Tilbygg ved videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 1
Nybygg E skal Breeam-sertifiseres med «very good». Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Utvidelse av skole i Sandnes
Sandved skole skal utvides fra en B25 skole til en B28 skole, med plass til 784 elever.
Påbygg av industribygg og nybygg av administrasjonsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 50/18, 50/32, 50/40, 50/41, 50/51 og 50/59.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Asfaltarbeider i Rogaland fylkeskommune 2021
3-11-2021-03 Sør-Rogaland og 3-11-2021-04 Nord-Rogaland.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Anleggsarbeider i forbindelse med utvidelse av deponigassanlegg i Skjold deponietappe 2
Deponietappen skal bygges som en separat celle, med separat drenering/avløp videre til eksisterende sigevannsutslipp.
Asfalteringsarbeider på Europa- og riksveger i Vestland og Rogaland fylke 2021
Gjelder E39 og riksveiene 13 og 509. Beregnet asfaltmengde: 18.054 tonn. 162.549 m2 skal freses. Tre delkontrakt; 3-11-2021-01 Riks og Europaveger Sør-Rogaland, 3-12-2021-01 Europa- og riksveger i området Hordaland (IR kamera) og 3-14-2021-01 Sogn og Fjordane.
Utskifting av bruplate og etablering av nytt fortau i Stavanger
Prosjektet består i rehabilitering av stålelementer, utskifting av dekke over hele bruplate og etablering av nytt fortau. I tillegg til det skal betongoverflater repareres og avløpssystemet fornyes.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Utvidelse av gravlund og breddutvidelse av gang- og sykkelvei i Soma, etappe 3
Fremdrift: Prosjektet som helhet skal ferdigstilles senest innen 15. desember 2021. Breddeutvidelse av gang- og sykkelvei skal ferdigstilles senest innen 25. januar 2021.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Time
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 7,6 km.
Utforming av gateløp på Rosseland, Bryne
Legge ny 2000mm rør og skifte ut vann og avløpsledningene fra Frøylandsvannet til Arne Garborgsveg, videre inn i Kong Haakonsveg til Dronning Maudsgate. Total grøftelengde ca 640m. Hensikten med prosjektet er å sikre mot flom ved regnskyll beregnet for 200 års gjentaksintervall.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2021-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
Ferdigstillelse av tunnel og adkomstvei gjennom Husafjell i Gjesdal kommune
Tunellen har en lengde på ca 225m og er ferdig sikret med unntak av vann- og frostsikring.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Klepp
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 3,6 km.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Hå
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser.
Utvidelse av Fv.46 Ilsvåg - Ilsneset i Vindafjord
Rogaland fylkeskommune er oppdragsgiver og har behov for utvidelse av fv. 46 Saudavegen på en strekning på ca. 1400 m. Utvidelsen skjer på begge sider av fv. 46.
Asfaltkontrakt på europa- og riksveier i Vestland- og Rogaland fylke, 2021
Disse Kommunene: Tysvær, Haugesund, Karmøy, Etne, Odda og Fitjar. 23 200 tonn asfalt skal legges, og 200.912 m2 skal freses. I praksis skal nesten alt ut på E134, og litt på E39.
Utvidelse av skolebygg og parkeringsplass m.m i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Utdyping av farled på Maurholen i Eigersund
Fellesutlysning for: Breilandmoloen, Hammerfestprosjektene, Innseiling Bulandet, Innseiling Grenland og Innseiling Maurholen.
Rehabilitering av natursenter i Stavanger kommune
Bygget med unntak av fasade som vender mot sør, skal total rehabiliteres inn og utvendig. Det skal etableres nye wc, kjøkken og garderobeløsninger. I tillegg skal det leveres nye tekniske løsninger og infrastruktur. Fasaden skal tilbakeføres til stilepoke fra 1930 tallet. Lås/Beslag: BE Hveding AS.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygg av brakkerigg til leiligheter i Sandnes kommune
Sandnes eiendom inviterer på vegne av Sandnes kommune til konkurranse om prosjektering, innvendig riving og ombygging av Sandnesveien 303 fra brakkerigg til 5 mindre leiligheter.
Etablering av sykkelprioriterte gater samt VA-ledninger i Stavanger kommune
Tjodolvs gate skal bygges om til sykkelgate og krysset med Johan Thorsens gate skal strammes opp. Det skal settes ny kantstein langs deler av tjodolvs gate og tverrsnittet endres, skilter og belysning justeres. Det skal legges nye vann -og avløpsledninger i deler av Tjodolvs gate, samt legges ny høyspentledning for Lyse i en annen del av gata. Peder Klows gate skal bygges om til sykkelgate. I opphøyede kryssområder med storgatestein skiftes disse ut med skåren storgatestein i rampene og asfalt på toppflaten. Det plasseres ut plantekasser langs gata. Tjodolvs gate og Peder Klows gate skal rødmales for sykkel, men dette arbeidet utføres i regi av byggherren og inngår ikke i kontrakten.
Riving av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Ombygg av kunstgressbane-, friidrettsanlegg og belysning i Kvitsøy
Kvitsøy idrettspark skal oppgraderes. Kvitsøy kommune som eier og drifter Kvitsøy idrettspark Anleggsarbeidene gjelder tre anleggsdeler. Kunstgrasbane for fotball. ny banebelysning og oppgradert friidrettsanlegg rundt kunstgressbanen. OPSJON 1: Det skal som opsjon gis pris kunstfiberdekke for hele løpebanen. OPSJON 2: Som del av anlegget må det omlegges kommunale overvann- og vannledninger.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Utbedring av Fylkesveg 543/62 Utbjoa ferjekai i Vindafjord/Kvinnherad
I forbindelse med elektrifsering av ferjesambanda i fylket.
Etablering av massefylling i Austvoll Sandnes
Planen er tenkt å omfatte et areal på ca. 240 daa og en fylling på rundt 1 million m3 masse med gjennomsnittlig dybde på ca. 4 m. Gnr/bnr: 63/3, 63/4 og 63/14.
Riving av taxistasjon i Haugesund kommune
Riving av rutebilstasjonen på Flotmyr.
Tverrgående og langsgående vegoppmerking langs fylkesvegene i Rogaland 2021
Oppdragene omfatter tverrgående vegoppmerking med termoplast håndlagt og vannbasert maling maskinelt, fylkesvegene i Rogaland. 70 – 90% av mengdene er reparasjon. Kontraktene kan også gjelde vegoppmerking på nye anlegg i fylket som ferdigstilles i kontraktsperioden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: