Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (4)
Bokn (1)
Eigersund (11)
Gjesdal (9)
Haugesund (6)
(7)
Karmøy (10)
Klepp (2)
Kvitsøy (4)
Lund (5)
Randaberg (2)
Sandnes (44)
Sauda (8)
Sokndal (3)
Sola (6)
Stavanger (51)
Strand (10)
Suldal (5)
Time (5)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Om- og tilbygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Til- og ombygg av kommunehus samt nybygg av kirke i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Kontraktsarbeidet gjelder utvidelse fra tofeltsveg til bussveiprofil'. Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Innvendig rehabilitering av kontor- og undervisningsareal på Jåttå i Stavanger
Rehabilitering og oppussing av kontor og undervisnings areal på ca. 11000 kvm i Stavanger området. Arealet er fordelt over 4 bygninger og 3 etasjer. I 3 av bygningene skal det rives helt ned innvendig for så å bygges opp igjen på ny. Alt teknisk skal skiftes. Den siste blokken skal bygges om og alle tekniske installasjoner skal skiftes ut. Alle arbeider er innendørs. Kontraktarbeidet for bygningsmessige- og tekniske fag er ca. like store. Bygningsmessige arbeider består av: rivningsarbeider som inkluderer rivning av vegger, tak, gulv, trapper, tekniske utstyr, kabler, etablering av ny heis og trapper, oppbygning av vegger, gulv og himling. Tekniske arbeider består av: installasjon av 3-4 ny ventilasjonsanlegg + kanaler, etablere nye toaletter, tekjøkken, utskifting av kjøleanlegg/varmeanlegg, installere UPS back up, legge opp alle strøm, fiber, telekabler på nye, installere nytt brannalarmanlegg.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Utbedring av Riksveg 42 Krossmoen-Nese i Eigersund
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2021/2022.
Utbedring av E134 Espelandssvingene i Espeland i Vindafjord
Ca. 1,3 km (fra ca. km. 10,340 til 11,675). Prosjektet består av fire konstruksjoner (K1-K4). - K1, direktefundamentert bru for privat adkomstveg (bredde 5m / lengde 7m). - K2, pelefundamentert bru i linja til ny E134 (bredde 8,5m / lengde 13m). - K3, plasstøpt kulvert (bredde 6 / lengde 28m). - K4, prefabrikkert kulvert. - K9 Betongfundament på tørrmur.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Rammeavtale for bygningsmessige arbeider i Sør-Rogaland
Det skal inngås rammeavtale for følgende håndverkstjenester: Tømrerarbeider (tømrer- og snekkerarbeider), Murerarbeider (mur-, stein- og flisleggingsarbeider), Betongarbeider (grunn- og betongarbeider), Taktekker (takleggings- eller reparasjonsarbeid).
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Rehabilitering av idrettshall ved KNM Harald Hårfagre i Stavanger
Idrettshall i Stavanger ved KNM Harald Hårfagre. Eksisterende bygg skal kartlegges slik at mulighetene for ombruk/ rehabilitering kan avgjøres.
Ferdigstillelse av tunnel gjennom Husafjell i Gjesdal kommune
Tunellen har en lengde på ca 225m og er ferdig sikret med unntak av vann- og frostsikring.
Separering og trykksonejustering i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Utvidelse av gravlund og breddutvidelse av gang- og sykkelvei i Soma, etappe 3
Fremdrift: Prosjektet som helhet skal ferdigstilles senest innen 15. desember 2021. Breddeutvidelse av gang- og sykkelvei skal ferdigstilles senest innen 25. januar 2021.
Ombygg av torg og uteanlegg i Stavanger
<< Tre hus og et langbord>>
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2021-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse fergekaiene inngår i oppdraget: Riksvei 13 Nesvik vest og øst Riksvei 13 Hjelmeland vest og øst Fylkesvei 521 Mekjarvik B, øst Fylkesvei 521 Mekjarvik A, nord Riksvei 13 Vindsvik E39 Arsvågen A og B Fylkesvei 519 Hanasand E39 Mortavika A og B
Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Utvidelse av barnehage på Kolnes i Karmøy kommune
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Utvidelse av skolebygg og parkeringsplass m.m i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Anleggsarbeider i forbindelse med utvidelse av deponigassanlegg i Skjold deponietappe 2
Deponietappen skal bygges som en separat celle, med separat drenering/avløp videre til eksisterende sigevannsutslipp.
Rehabilitering av natursenter i Stavanger kommune
Bygget med unntak av fasade som vender mot sør, skal total rehabiliteres inn og utvendig. Det skal etableres nye wc, kjøkken og garderobeløsninger. I tillegg skal det leveres nye tekniske løsninger og infrastruktur. Fasaden skal tilbakeføres til stilepoke fra 1930 tallet.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rivnings- og rehabiliteringsarbeider på ungdomsskole i Lund
Innvendig riving. Oppdragsgiver har behov for å rehabilitere gymfløy med tilhørende fasiliteter på Lund ungdomsskole.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 3 – Apalstø slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 254m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Ombygg av brakkerigg til leiligheter i Sandnes kommune
Sandnes eiendom inviterer på vegne av Sandnes kommune til konkurranse om prosjektering, innvendig riving og ombygging av Sandnesveien 303 fra brakkerigg til 5 mindre leiligheter.
Utvidelse av kirkegård og parkeringsplass i Dirdal
Prosjekt fra forslag til økonomi- og handlingsplan 2018-2021.
Rehabilitering av parkeringshus i Kopervik
Byggetips. Idéfase. Fra rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016-2019.
Ombygg av kunstgressbane-, friidrettsanlegg og belysning i Kvitsøy
Kvitsøy idrettspark skal oppgraderes. Kvitsøy kommune som eier og drifter Kvitsøy idrettspark Anleggsarbeidene gjelder tre anleggsdeler. Kunstgrasbane for fotball. ny banebelysning og oppgradert friidrettsanlegg rundt kunstgressbanen. OPSJON 1: Det skal som opsjon gis pris kunstfiberdekke for hele løpebanen. OPSJON 2: Som del av anlegget må det omlegges kommunale overvann- og vannledninger.
Rehabilitering av murfasade og skifertak på leilighets-/næringsbygg i Sandnes
Kontraktarbeidet omfatter renovering av murfasade og skifertak på Oalsgata 12 A-D.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Etablering av plattform for utsikt ved nasjonal turistveg på Hårr i Hå
Anlegg av plattform som gir utsikt til Jærstrendene på Hårr. Omfatter grunnarbeider og betongarbeid, samt bearbeidelse av stein som plasseres på plattformen.
Ny miljøgate på Fylkesveg 46 Sandeid i Vindafjord
Ca 500 meter. Fra krysset med fv. 514 (Sandeidvegen) i vest til brua i øst.
Rammeavtale for vintervedlikehold (brøyting og strøing) i Eigersund
Mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Konkurransen gjelder følgende 2 roder i Eigersund kommune: Rode 6: Hetlandsheia Rode 9: Nordre og søra Eigerøy
Nett på Fv 501 Eia i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 501 Glubå i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: