Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lurøy

Utbedring av Fylkesveg 7410/439 Tonnes i Lurøy
Mindre punktvise utbedringer som møteplasser, grøfting, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Nordland fylkeskommune ønsker i forbindelsen med byggingen av nytt fergekai på Tonnes å foreta en punktvis utbedring av Fv. 7410 Tonnesveien. Hensikten med utbedringen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på Tonnesveien ved å gjøre en mindre punktvis utbedring som møteplasser, grøfting, stikkrenneskifte siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Det skal også utføres grøfting og stikkrenneskifte og rekkverksskifte i forbindelse med forarbeid med asfaltarbeid på Fv. 17 fra ca. S45D1 m19373 til ca. S45D1 m24724.
Ombygging og renovering av elevgarderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene er planlagt flyttet opp fra kjelleretasje til eksisterende vestibyle ved gymsal og grendahus. Deler av sløydsal samt tekniske rom og gangareal mellom svømmebasseng og gymsal skal også inngå i nytt garderobeareal jfr. nye og eksisterende plantegninger. I arbeidet inngår blant annet riving av eksisterende betongvegger, oppføring av nye delevegger samt el- og rørteknisk oppgradering. I konkurransen inngår også flere opsjoner.
Ombygging og renovering av garderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene i kjelleretasje skal ombygges og renoveres i sin helhet. Prosjektet omfatter blant annet riving av eksisterende vegger og himlinger samt endring av planløsning med oppføring av nye skillevegger. I prosjektet inngår også etablering av nytt tekniskrom med tilhørende nytt ventilasjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: