Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bodø

Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveger i Helgeland og Salten 2020-2025
Nordland: Vefsn, Sørfold, Saltdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Hamarøy, Grane, Fauske og Bodø.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø
Brøyting og strøing. 6 delkontrakter.
Vedlikeholdsarbeider med tunnel og fjellsikring i Nordland fylkeskommune 2020-2021
Arbeidet er i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk, sprøytebetong, montering av bolter, vegetasjonsrydding, montering av steinsprangnett, montering av isnett.
Sanering vei og VA Parkveien mellom Bankgata og Jordbruksveien i Bodø
Dagens VA-anlegg består av en felles avløpsledning og går fra Helliesens gate og vestover mot Bankgata. På hele strekningen mellom Bankgata og Jordbruksveien skal det legges ny vann- og overvannsledninger, mens det legges ny spillvannsledning mellom Biskop Kroghs gate og Bankgata. Hensikten med saneringen er å legge til rette for et separatsystem for VA-anleggene samt avvanning av vegoverflatene for hele strekningen. Total lengde ca. 360m.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Asfaltarbeider Drift og vedlikehold Region Nord 2020 - Tilbudsrunde 1
Felles utlysning for 5-18-2020-01 Helgeland, 5-18-2020-02 Salten, 5-19-2020-01 Tromsø/Nord-Troms, 5-19-2020-02 Sør- og Midt-Troms og 5-20-2019-01 Vest-Finnmark.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Tilbygg av vognskur og oppgradering av garderobe i barnehage i Bodø
Vognskur med plass for inntil 10 barnevogner.
Etablering av ny treningspark i Tverlandet, Bodø
I samarbeid med Tverlandsmarkas venner.
Revisjon/ombygging av apparatvogn til omformere i Norge
Ombygging apparatvogn 881 (til 962).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: