Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bodø

Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Nordland fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt i kommunene Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Fresing for vegoppmerking på riksveger i Nordland 2021-2022
Gjelder Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Skogrydding på strekningen Nordlands- og Ofotbanen, 2021
Det skal utføres skogrydding, hogst (maskinell og manuell) på strekningen Steinkjer - Bodø og skogrydding ettervekst på strekningen Bodø - Mo i Rana. I tillegg til dette skal det utføres noe hogst og ettervekst på Ofotbanen.
Ombygg av fløy ved Nordlandssykehuset i Bodø
Arbeidene omfatter en komplett renovering av hele 1. etasje i fløy R og deler av 2. etasje samt nye ventilasjonsføringer fra teknisk rom på tak i 5. etasje. Eksisterende ventilasjonsaggregater i teknisk rom, 5. etasje skal utskiftes. Denne utskiftningen medfører også en ombygging og heving av taket til teknisk rom.
Rehabilitering av gamle bassenget ved Tverlandet skole i Bodø kommune
Rehabilitering av den delen som er over gamle bassenget.(nord) Det skal etableres nytt kjøkken/ kantine, nytt toalett/ HC og det skal rives og settes opp noen vegger i gangsonen/ rømningsvei. Etableres Diskotek.
Sanering av barneskole på Bertnes i Bodø sentrum
Bodø kommune ønsker å sanere Støver skole. Skolen står på Bertnes ca. 1 mil utenfor Bodø sentrum.
Drift- og vedlikehold av asfaltarbeider i Nord-Norge, 2021
Dette omfatter 4 kontrakter: 5-18-2021-07 Helgeland og Salten, 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen, 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad område og 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Masseuttak i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av masser som skal nyttes til ny lufthavn i Bodø.
Rørfornying ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på rørfornying i fløy R ved Nordlandssykehuset i Bodø. Første etasje i fløy R skal totalrenoveres og vil derfor renskes helt inn til betongen. Dette betyr at alle avløpsrør enten må byttes ut eller rørfornyes for å være sikker på at gamle rør ikke skal skape problemer i fremtiden. Det skal gjennomføres en rensing og inspeksjon av alle avløpsrør fra ca 50cm over gulv i 1. etasje, ned til bunnledninger samt alle bunnledningene under R-fløy. Rørene dette gjelder er fra og med dimensjon 2 1/2" og oppover. I utgangspunktet skal alle rørene her få rørfornying. Det skal i tillegg utføres rensing og rørinspeksjon av alle avløpsrør fra 50 cm over dekke 1. etasje, til 50 cm over dekke i 4. etasje. Her skal en vurdere behovet for rørfornying på hvert enkelt rørstrekk.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Oppgradering av friområde sentralt i Bodø kommune
Omfatter opprusting av eksisterende snarvei, nye lekeapparater, belysning, vegetasjonsrydding og nye benker og oppholdssteder.
Anskaffelse av nye tilpassede møbler og plantekasser på parker i Bodø kommune
Rådhusparken og Solparken skal møbleres med nye tilpassede møbler og plantekasser.
Oppgradering av utomhusanlegg ved barnehage i Bodø
Oppgraderingen gjelder i hovedsak rundt bygget og i områdets østre og nordvestre del. I utforming av uteanlegget har det vært fokus på å fremme inkluderende og varierende lek. Valg av nye apparater og lekeelementene er gjort etter barnehagens ønske og for å supplere eksisterende apparater på tomta.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bodø kommune
Uteområdet skal oppgrader med nye apparater for lek og spill. Oppgradering av sandfang og asfalt samt nytt avfallhåndtering.
Hovedinspeksjoner av bruer og ferjekaier i Nordland fylke
Felles utlysning for: Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Rehabilitering av fyrmesterbolig på Landegode fyrstasjon i Bodø kommune
Fyrmesterboligen skal renoveres. - Taket skal rengjøres og manglende fuger skal refuges. - Eternitt og underliggende opplektring og papp skal fjernes før det bygges opp ny lektring og ny bordkledning på hele bygget. - De eksisterende vinduene og dørene skal beholdes. Det skal oppkittes og oppmales på alle sider av vinduer og dører. - Byggets grunnmur skal rengjøres og oppmales. - Det skal monteres varmepumpe i bygget østgavl.
IR-scanning av asfaltarbeider for region Midt i Nordland fylke 2021
Hensikten med varmemålingene er å registrere temperaturvariasjoner i dekkeoverflaten umiddelbart etter utlegging. Varmemålingene skal utføres med infrarødt termografisk måleutstyr. Oppdraget omfatter IR-scanning av asfaltarbeider i 3 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021.
IR-scanning for asfalteringarbeider i hele Norge
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 20 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021: Kontrakt: 1-01-2021-01 Østfold og Follo. Kontrakt: 1-05-2021-03 E6 Gudbrandsdalen. Kontrakt: 1-05-2021-04 E16 Valdres. Kontrakt: 2-07-2021-02 Asfalttilbud Vestfold. Kontrakt: 2-08-2021-01 Asfalttilbud Telemark. Kontrakt 01. Kontrakt: 2-08-2021-02 Asfalttilbud Telemark. Kontrakt 02. Kontrakt: 2-09-2021-01 Asfalttilbud Aust Agder. Kontrakt: 2-10-2021-01 Asfalttilbud Vest Agder. Kontrakt: 3-12-2021-01 Ev/rv i området Hordaland. Kontrakt: 4-15-2021-01 Riksveger Møre og Romsdal. Kontrakt: 4-50-2021-06 Riksveger Trøndelag nord. Kontrakt: 4-50-2021-07 Riksveger Egenskapskrav E14. Kontrakt: 4-50-2021-08 Riksveger Trøndelag sør. Kontrakt: 5-18-2021-07 Helgeland/Salten. Kontrakt: 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen. Kontrakt: 5-19-2021-01 Nord-Troms inkl. Tromsø omr. Kontrakt: 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad omr. Kontrakt: 5-20-2021-01 Vest-Finnmark. Kontrakt: 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Ny drenering ved videregående skole i Bodø
Det skal etableres ny drenering på nordenden av Y bygget i Torvgata, Bodø videregående skole. I den forbindelse må bl.a to trapper rives og ny adkomst etableres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: