Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bodø

Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveger i Helgeland og Salten 2020-2025
Nordland: Vefsn, Sørfold, Saltdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Hamarøy, Grane, Fauske og Bodø.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Drift, vedlikehold, service og beredskap av ferjekaier i Nordland fylke 2021-2023
Gjelder 12 stk. ferjekaier, dvs. alle statlige ferjekaier på riks-/ Europaveinettet i Nordland fylke.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Oppgradering av friområde sentralt i Bodø kommune
Omfatter opprusting av eksisterende snarvei, nye lekeapparater, belysning, vegetasjonsrydding og nye benker og oppholdssteder.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø
Brøyting og strøing. 6 delkontrakter.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Midlertidig elektrokontrakt for fylkesveier i Nordland, 2021
Nordland fylkeskommune hadde tidligere i år ute konkurransen E1853 Ofoten, Lofoten og Vesterålen 2020-2025 Driftskontrakt elektriske anlegg. Konkurransen ble kansellert ut fra KOFA avgjørelse. Nordland fylkeskommune har dermed behov for midlertidig kontrakt drift av våre anlegg. Kontraktsperioden gjelder for 01.02.2021 - 31.08.2021.
Ombygging til midlertidig aktivitetssenter på Vollen i Bodø
SHA Koordinator i utførelsesfasen: Cowi AS v/ Claus Mellingen.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
TS-tiltak ved kryss Kleivaveien X Junkerveien, oppstramming av kryss, Bypakke Bodø
Planområdet omfatter deler av Junkerveien og Kleivaveien og krysset mellom veiene, samt kryssene mellom Kleivaveien og Hellran og Kleivaveien og Rødbrekka. Planområdet omfatter også parkeringsplassen i Maskinisten og butikken i Kleivaveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: