Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (3)
Beiarn (0)
Bindal (2)
Bodø (29)
Brønnøy (3)
(0)
Dønna (2)
Evenes (5)
Fauske (7)
Flakstad (0)
Grane (4)
Hadsel (7)
Hamarøy (2)
Hemnes (2)
Herøy (9)
Leirfjord (3)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (12)
Nesna (0)
Rana (6)
Rødøy (0)
Røst (2)
Saltdal (2)
Sortland (12)
Steigen (1)
Sømna (2)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (1)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (3)
Vågan (3)
Øksnes (1)
Utvidelse av RAS-hall i Sundsfjord, Gildeskål
Nytt oppdrettsvolum vil bli 11.600 kubikk tilpasset fisk opp til 1.000 gram.
Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 2500 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2.
Utvidelse av havbrukspark på Bjørn i Dønna kommune
Det skal bygges et servicebygg på 430 kvadratmeter, som blant annet skal huse et nytt anlegg for avløp og rensing. I tillegg skal det føres opp et industribygg, hvor LetSea skal drive forskning.
Ombygg til leiligheter med hybler i Rognan
Ca 40-50 boliger ska klimatiseras. Varav 8 stycken er ferdig.
Rehabilitering av kontor m.m i Narvik kommune
Hele fasaden skal oppgraderes og teknisk rom skal utvides. Innvendig skal deler av plan 1 og U1 oppgraderes, det skal etableres ny heis, nytt elektrisk anlegg inklusiv el-tavle og nye ventilasjonsanlegg. I U1 skal det å etablere nye møterom som skal kunne benyttes av hele bygget i tillegg til utleie/utlån, toaletter og garderober. I plan 1 er leietaker en IT-bedrift. Her skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for cellekontorer, åpent landskap, stillekontorer, sosialdel og kjøkken/oppholdssone. (Bygget består i dag av kontorlokaler og servicelokaler, og står tomt fra U2-3. etasje. I 4. etasje er Narvik Helsestasjon og vaksinasjonskontoret. Dette vil være i drift med publikumsvirksomhet gjennom hele byggeperioden.)
Utbedringsarbeider ved Narvik stasjon, Narvik havn-Vassiljaure, E02
Installasjon og vedlikehold av signal-, sikkerhets- og kontrollsystemer / utstyr. Nullstilling sikringsanlegg, EB54/NSI63, integrasjon med Siemens sikringsanlegg.
Utvidelse av eldresenter i Leirfjord
Det skal bygges 12 omsorgsleiligheter fordelt på 2 etasjer. Grunnflate ca 430m2.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Dunderland, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Mo, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Drift, vedlikehold, service og beredskap av ferjekaier i Nordland fylke 2021-2023
Gjelder 12 stk. ferjekaier, dvs. alle statlige ferjekaier på riks-/ Europaveinettet i Nordland fylke. Kontrakten gjelder disse kaiene: Bodø, tre kaier i Bognes, Drag, Kjøpsvik, to kaier i Lødingen, Moskenesvåg, Røst, Skarberget og Værøy.
Mudring i bås og oppgradering av kaibru m.m ved Fv. 17 i Leirfjord
Ved Levang ferjekai skal det skiftes ferjekaibru og opparbeidelse av ny oppstillingsplass. Det vil bli utført en del spuntarbeid og mudringsarbeid.
Øke kapasitet på stasjon og terminal i Fauske (K04)
Sporarbeider for at øke kapasitet på stasjon og terminal.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 3
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Oppgradering av vannverk i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Ombygging av europrisbygget til videregående skole i Svolvær
Rehabilitering av fasader, montering av nye vegger, himlinger og innvendig interiør. Tekniske installasjoner skal byttes ut.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø
Brøyting og strøing. 6 delkontrakter.
Riving og nybygg av bru i Vefsn kommune
Kontrakten omfatter riving av existerande bru og erstattes av ei ny bru.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Oppgradering av rasteplasstoaletter på E6 i Vefsn
Modultoalettbygg og 2 lukket septiktank.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.
Omlegging av vannledning på Børøya i Hadsel
Det skal etableres ca. 172 meter ny vannledning med standard overbygging. Det skal videre etableres ca. 67 meter ny vannledning på bakken med isolasjonskasse.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av del av Markedsgata fra V.D.Hals gt til kryss Skarveien. Utskifting av ca 200 m hovedledningsnett, (vann, overvann og spillvann).
Grunnforberedende arbeider i forbindelse med nytt sykehjem i Lamarka
Området for uttrauing er omlag 20 000 m2. Antatt volum myr er 30-40 000 fm3. Antatt volum grovfylling er 5-10 000 m3.
Ombygging av OPUS og karrieresenter ved videregående skole i Narvik
Lokaler skal etableres som kontor og undervisningslokaler med tilleggsfunksjoner.
Ombygg til barnehageareal i eksisterende skolebygg på Erikstad i Fauske kommune
Ombygging av et areal i 1. etg. i eksisterende skolebygg på Erikstad. Dette for å gi plass for barn fra en eksisterende barnehage på Vestmyra. Det er totalt ca. 530m2 i den delen som inneholder arealet som skal ombygges. Arealet som har ny rominndeling (ombygges) utgjør ca. 450m2. Tiltaket medfører i tillegg til innvendig ombygging, noen mindre arbeider utomhus deriblant inngjerding av nytt uteareal for å dekke lovpålagte krav til uteareal.
Etablering av fundamenter og betongdekke til hall på Evenes
Betongdekke på nærmere 2600m2 samt fundamenter til bygg med BTA på nærmere 2600 m2.
Oppussing av skole i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Forsterkning av vei og riving av fjøs m.m i Sortland kommune
Uttrauing av myr; sidelagring. Innfylling og avretting av grovfylling slik at det fremkommer en anleggsvei. Riving av gammelt fjøs ca 100 m2; sortering og bortkjøring til godkjent deponi. Forsterkning av kommunal vei. Anleggsvei ca 370 meter. Forsterkning kommunal vei ca 200 meter.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Vintervedlikehold og snøbrøyting av kommunale veger, gang- og sykkelveger og parkeringsplasser i Herøy
Rode 1: Jøsok – Leikong – Leikong sentrum – Feirelia – Nykrem byggefelt. Rode 2: Djupvik – arm til Kjeldsund – Hestholmen – Kobbeneset – Myrvåg – Dragsund. Rode 3: Kalveneset – Tjørvåg – Trolldalen – Storneset – Bondestokksund – Sandvika – Nautøy. Rode 4: Moltustranda. Rode 5: Flusund – Berge – Hjelmeset – Bergslia – Gjertneset – Mjølstadneset –. Rode 6: Sande – Bø – Torvik – Røyra – Skinneset – Frøystad – Leinøy (til Voldsundneset). Rode 7: Eggesbønes – Grønhaug – Vike – Toftedal – Vikane – Myklebust – Fosnavåg – Igesund. Rode 8: Nerlandsøy. Rode 9: Voldsund – Remøy - Runde.
Oppgradering av trykkøkningsstasjoner i Narvik kommune
Oppgradere tre trykkøkningsstasjoner i Kjøpsvik og et overbygg på en stasjon i Ballangen.
Ombygging til midlertidig aktivitetssenter på Vollen i Bodø
SHA Koordinator i utførelsesfasen: Cowi AS v/ Claus Mellingen.
Utgraving og flytting av masser for industribygg i Sortland, trinn 1
Planlagt opparbeidet areal for denne konkurransen er på ca 8500 m2. Arbeidet består av ca 5300 m2.
Midlertidig elektrokontrakt for fylkesveier i Nordland, 2021
Nordland fylkeskommune hadde tidligere i år ute konkurransen E1853 Ofoten, Lofoten og Vesterålen 2020-2025 Driftskontrakt elektriske anlegg. Konkurransen ble kansellert ut fra KOFA avgjørelse. Nordland fylkeskommune har dermed behov for midlertidig kontrakt drift av våre anlegg. Kontraktsperioden gjelder for 01.02.2021 - 31.08.2021.
Steinleveranse til sikringstiltak ved Markusmoen i Hemnes kommune
Levering av steinmaterialer til til erosjonssikring i ravinesystemet ved Markusmoen i Hemnes kommune i Nordland.
Trafikksikkerhetstiltak på Parkveien i Bindal
Deler av gnr/bnr 34/22, 34/87 og 115/1. Legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: