Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (4)
Beiarn (2)
Bindal (4)
Bodø (38)
Brønnøy (2)
(16)
Dønna (3)
Evenes (6)
Fauske (9)
Flakstad (2)
Grane (2)
Hadsel (11)
Hamarøy (5)
Hemnes (4)
Herøy (10)
Leirfjord (4)
Lurøy (5)
Lødingen (1)
Meløy (4)
Moskenes (1)
Narvik (18)
Nesna (1)
Rana (13)
Rødøy (3)
Røst (2)
Saltdal (5)
Sortland (15)
Steigen (2)
Sømna (5)
Sørfold (5)
Træna (3)
Værøy (1)
Vefsn (9)
Vega (1)
Vevelstad (2)
Vågan (13)
Øksnes (11)
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Til- og ombygg av sykehjem i Terråk
Bygg A er i 2 etasjer og er satt opp i 1986, dette bygget skal hel-renoveres både teknisk og bygningsmessig. I tillegg skal det bygges ett tilbygg til bygg A med en grunnflate på ca 130m2 i 2 etasjer. Det skal bygges en ny frittstående garasje/carport ink. teknisk rom for nødstrømsaggregat. Det skal bygges ett tilbygg til bygg B, ca 450m2 på ett plan. Inneholder 5 omsorgsleiligheter. Eksisterende bygg B er bygd i 1995, dette bygget skal ha en teknisk oppgradering og noe bygningsmessig. I bygg C så skal vaskeriet for klær bygges om. Bårerom og sermonirom etableres. Utearealer skal også endres/ pusses opp, parkering, plenarealer, beplantning etc. Sør for bygg A står det i dag ett hus (hus 27) som skal saneres.
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveger i Helgeland og Salten 2020-2025
Nordland: Vefsn, Sørfold, Saltdal, Rana, Hemnes, Hattfjelldal, Hamarøy, Grane, Fauske og Bodø.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg langs riksveg i områder midtre Hålogaland 2020-2025
Nordland: Vestvågøy, Vågan, Tjeldsund, Sortland, Narvik, Moskenes, Lødingen, Hadsel, Flakstad og Evenes kommune. Troms: Lavangen, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.
Reparasjon og fornyelse av betongdekker og asfaltdekker ved flystasjon i Evenes
Reparasjon og fornyelse av betongdekker, fuging samt reparasjon og fornyelse av asfaltdekker.
Opprusting av fergekaiområde på Fylkesveg 17, Holm i Bindal
500m. Turistveg Helgelandskysten Sør. 100 oppstillingsplasser.
Utvidelse av havbrukspark på Bjørn i Dønna kommune
Det skal bygges et servicebygg på 430 kvadratmeter, som blant annet skal huse et nytt anlegg for avløp og rensing. I tillegg skal det føres opp et industribygg, hvor LetSea skal drive forskning.
Ombygg til leiligheter med hybler i Rognan
Ca 40-50 boliger ska klimatiseras. Varav 8 stycken er ferdig.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Utvidelse av eldresenter i Leirfjord
Det skal bygges 12 omsorgsleiligheter fordelt på 2 etasjer. Grunnflate ca 430m2.
Rehabilitering av vei, vann- og avløpsledninger i Rana
Vasaveien, Lilleåsen vest og Skellefteåveien/Lyckseleveien på Gruben. D
Mudring i bås og oppgradering av kaibru m.m ved Fv. 17 i Leirfjord
Ved Levang ferjekai skal det skiftes ferjekaibru og opparbeidelse av ny oppstillingsplass. Det vil bli utført en del spuntarbeid og mudringsarbeid.
Utbedring av Fylkesveg 7410/439 Tonnes i Lurøy
I forslag til investeringsbudsjett 2020-2023.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Rehabilitering av barneskole i Alstahaug
Ombygging av klasserom, el-anlegg og VVS m.m.
Tilbygg av omsorgsbolig i Konsvikosen
4 boenheter med fellesareal tilrettelagt for demente, sprinkling av hele omsorgs-senteret.
Etablering av fundamenter og betongdekke til hall på Evenes
Betongdekke på nærmere 2600m2 samt fundamenter til bygg med BTA på nærmere 2600 m2.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Ombygging av europrisbygget til videregående skole i Svolvær
Rehabilitering av fasader, montering av nye vegger, himlinger og innvendig interiør. Tekniske installasjoner skal byttes ut.
Forarbeid for nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 1
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E01 som omfatter uttrauing av myr i veitrase, grovfylling av av vei for uttransport av myr (inkl forsterkningslag (?)), bortkjøring av gamle massedeponier ca 25 000 m3.
Riving og nybygg av bru i Vefsn kommune
Kontrakten omfatter riving av existerande bru og erstattes av ei ny bru.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø
Brøyting og strøing. 6 delkontrakter.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Vedlikeholdsarbeider med tunnel og fjellsikring i Nordland fylkeskommune 2020-2021
Arbeidet er i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk, sprøytebetong, montering av bolter, vegetasjonsrydding, montering av steinsprangnett, montering av isnett.
Ombygging av veikryss i Melbu
Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Oppussing av barnehage i Vestvågøy
Prosjektert tilbygg på 144 kvm, herav: personalfløy 115 kvm og mellombygg 29 kvm. Renovering av eksisterende bygning (ca 480 kvm) - tak, vinduer, gulvbelegg, akustikktiltak, reparasjoner. Parkeringsareal økes fra 8 til 20 plasser. Barnehagen skal være i drift i byggeperioden.
Sanering vei og VA Parkveien mellom Bankgata og Jordbruksveien i Bodø
Dagens VA-anlegg består av en felles avløpsledning og går fra Helliesens gate og vestover mot Bankgata. På hele strekningen mellom Bankgata og Jordbruksveien skal det legges ny vann- og overvannsledninger, mens det legges ny spillvannsledning mellom Biskop Kroghs gate og Bankgata. Hensikten med saneringen er å legge til rette for et separatsystem for VA-anleggene samt avvanning av vegoverflatene for hele strekningen. Total lengde ca. 360m.
Ombygging av OPUS og karrieresenter ved videregående skole i Narvik
Lokaler skal etableres som kontor og undervisningslokaler med tilleggsfunksjoner.
Etterarbeider på fløyer ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på utførelse av etterarbeider i fløy AB1 og AU1 ved sykehuset i Bodø. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter (DP): - DP 1: Ombygging av midlertidig Storobs i AB1. - DP 2: Renovering av garderobe i AU1 Nord. - DP 3: Etablering av ny sengevaskenhet i AU1 Sør (endelig løsning må koordineres med pågående anskaffelse av sengevasker som planlegges tildelt i løpet av september/oktober 2020).
Renovering av fyrstasjon i Træna
Træna fyrstasjon skal renoveres. Dette gjelder bolig, tårn, naust og landing. Arbeidet omfatter kun fasader som oppmaling, skifte av vinduer og taktekke.
Rehabilitering av molo på Gimsøya i Vågan kommune
Kystverket sin molo i Hovsund på Gimsøya i Vågan kommune er skadet og skal repareres. Det er moloer på utsiden og på innsiden av moloen som tilhører Vågan kommune. Det er bare reparasjon av Kystverket sin molo som er en del av dette anbudet. Blokker som er skylt på innsiden av molo skal tas opp og plasseres tilbake i molokropp. Den reparerte moloen skal fremstå som resten av den uskadde delen av molo.
Utvidelse av masseuttak på Hinnøya i Sortland
Ca. 652 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 9/14, 9/16, 9/1 og deler av 9/2, 9/5 og 9/15.
Tilbygg av skole i Leknes
Byggetrinn 1, tilbygg i 1 etasje for etablering av ventilasjonsrom, samt ombygging av dagens gymsal til lokaler for skoledrift (både ansatte og elever). Her blir det lagt etasjeskille slik at det etableres en ny etasje. Byggetrinn 2, tilbygg i to etasjer for utvidelse av undervisningslokaler og lokaler til de ansatte, samt ombygging av deler av eksisterende lokaler.
Opprusting av vei med drenering og fast dekke i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Opprusting av ca 1,3 km vei på Haltstranda med drenering og fast dekke
Utskiftning av hovedvannledning på Melbu
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskiftning av ca 1600 m hovedvannledning. Utskifting hovedvannledning fra Melbu vannbehandlingsanlegg til Urvannet.
Tilrettelegging av vei i Vefsn kommune
Formålet med planen er å legge til rette for nødvendige forbedringer av veilinjen for å legge til rette for nødvendige transporter for utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.
Skredsikringstiltak i Vefsn
Leveranse av faresonekart i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av liv og skader på bygg.
Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Sortland
Ca. 70 m ledningsanlegg fra Strandgata 44 til ny pumpestasjon PS1. Ca. 40 m ledningsanlegg fra Sjøgata til ny pumpestasjon PS1. Ca. 140 m ledningsanlegg fra Strandgata nr. 44 til nr. 51. 1 stk. vannkum, 6 stk. spillvannskummer, 2 stk. overvannskummer og 5 stk. sandfangkummer. Nedsetting og tilkobling av 2 stk. nye prefabrikkerte spillvannspumpestasjoner med overbygg.
Trafikksikkerhetstiltak på Parkveien i Bindal
Deler av gnr/bnr 34/22, 34/87 og 115/1. Legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hamarrøy
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: