Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (5)
Beiarn (1)
Bindal (4)
Bodø (40)
Brønnøy (2)
(1)
Dønna (0)
Evenes (3)
Fauske (4)
Flakstad (3)
Grane (0)
Hadsel (6)
Hamarøy (2)
Hemnes (2)
Herøy (3)
Leirfjord (6)
Lurøy (2)
Lødingen (2)
Meløy (2)
Moskenes (2)
Narvik (12)
Nesna (0)
Rana (13)
Rødøy (0)
Røst (2)
Saltdal (7)
Sortland (15)
Steigen (2)
Sømna (2)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (3)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (2)
Vågan (5)
Øksnes (6)
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 1 E6 Sørelva-Viskis
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 2 Viskis-Rv 77
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 3 Hestbrinken-Borkamo
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utvidelse av RAS-hall i Sundsfjord, Gildeskål
Nytt oppdrettsvolum vil bli 11.600 kubikk tilpasset fisk opp til 1.000 gram.
Til- og ombygg av sykehjem i Terråk
Bygg A er i 2 etasjer og er satt opp i 1986, dette bygget skal hel-renoveres både teknisk og bygningsmessig. I tillegg skal det bygges ett tilbygg til bygg A med en grunnflate på ca 130m2 i 2 etasjer. Det skal bygges en ny frittstående garasje/carport ink. teknisk rom for nødstrømsaggregat. Det skal bygges ett tilbygg til bygg B, ca 450m2 på ett plan. Inneholder 5 omsorgsleiligheter. Eksisterende bygg B er bygd i 1995, dette bygget skal ha en teknisk oppgradering og noe bygningsmessig. I bygg C så skal vaskeriet for klær bygges om. Bårerom og sermonirom etableres. Utearealer skal også endres/ pusses opp, parkering, plenarealer, beplantning etc. Sør for bygg A står det i dag ett hus (hus 27) som skal saneres. Entreprenør for levering av videokonferanseutstyr.
Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Asfaltering av fylkesveger i Nordland Nord
Her skal 77.240 tonn asfalt legges, og 174.001 m2 skal freses.
Utbedring av E10 Gimsøystraumen bru
I Handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse 2021-2023.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 2500 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2.
Rehabilitering av kontor m.m i Narvik kommune
Hele fasaden skal oppgraderes og teknisk rom skal utvides. Innvendig skal deler av plan 1 og U1 oppgraderes, det skal etableres ny heis, nytt elektrisk anlegg inklusiv el-tavle og nye ventilasjonsanlegg. I U1 skal det å etablere nye møterom som skal kunne benyttes av hele bygget i tillegg til utleie/utlån, toaletter og garderober. I plan 1 er leietaker en IT-bedrift. Her skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for cellekontorer, åpent landskap, stillekontorer, sosialdel og kjøkken/oppholdssone. (Bygget består i dag av kontorlokaler og servicelokaler, og står tomt fra U2-3. etasje. I 4. etasje er Narvik Helsestasjon og vaksinasjonskontoret. Dette vil være i drift med publikumsvirksomhet gjennom hele byggeperioden.)
Breddeutvidelse på Fv 18 Leinebygda i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av Fylkesveg 7410/439 Tonnes i Lurøy
Mindre punktvise utbedringer som møteplasser, grøfting, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering.
Mudring i bås og oppgradering av kaibru m.m ved Fv. 17 i Leirfjord
Ved Levang ferjekai skal det skiftes ferjekaibru og opparbeidelse av ny oppstillingsplass. Det vil bli utført en del spuntarbeid og mudringsarbeid.
Utvidelse av eldresenter i Leirfjord
Det skal bygges 12 omsorgsleiligheter fordelt på 2 etasjer. Grunnflate ca 430m2.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Dunderland, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Mo, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Drift, vedlikehold, service og beredskap av ferjekaier i Nordland fylke 2021-2023
Gjelder 12 stk. ferjekaier, dvs. alle statlige ferjekaier på riks-/ Europaveinettet i Nordland fylke. Kontrakten gjelder disse kaiene: Bodø, tre kaier i Bognes, Drag, Kjøpsvik, to kaier i Lødingen, Moskenesvåg, Røst, Skarberget og Værøy.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Tilbygg av videregående skole i Alstahaug
Byggeprosjektet skal inneholde erstatning for modulbygg samt noen tilleggsarealer. Arealramme er ca. 500 m2 bygd i en etasje. Fundamentering skal være forberedt for mulig fremtidig påbyd 2.etasje.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 3
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Nordland fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt i kommunene Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.
Fresing for vegoppmerking på riksveger i Nordland 2021-2022
Gjelder Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Skogrydding på strekningen Nordlands- og Ofotbanen, 2021
Det skal utføres skogrydding, hogst (maskinell og manuell) på strekningen Steinkjer - Bodø og skogrydding ettervekst på strekningen Bodø - Mo i Rana. I tillegg til dette skal det utføres noe hogst og ettervekst på Ofotbanen.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m. på Gruben i Rana kommune
Eksisterende vann og avløpsledninger skal skiftes ut med nye ledninger i følgende veier: Svalbardgata vest og øst på Gruben. Det skal settes ned nye kummer og legges ut nye stikkledninger mot eiendommene langs gatene. Prosjektet skal i hovedsak utføres i eksisterende veggrunn og på private eiendommer. Prosjektet omfatter ca. 360 m hovedvannledning, ca. 460 m hovedspillvannsledning, ca. 440 m hovedovervannsledning, 8 nye vannkummer, 1 vannmålerkum, (evt 8 nye VK) 10 nye spillvannskummer og 10 nye overvannskummer. I nevnte tiltak skal også ca 500m veg med asfalt og overbygning skiftes ut.
Tilbygg av barnehage i Vik sentrum i Sømna
Gnr/Bnr: 46/261 og 46/412.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Oppgradering av rasteplasstoaletter på E6 i Vefsn
Modultoalettbygg og 2 lukket septiktank.
Omlegging av vannledning på Børøya i Hadsel
Det skal etableres ca. 172 meter ny vannledning med standard overbygging. Det skal videre etableres ca. 67 meter ny vannledning på bakken med isolasjonskasse.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av handelsområde på Børøya i Hadsel kommune
Det skal fjernes løsmasser og renskes fjell før sprengning av berg for å etablere tomta (14 mål) for et fremtidig handelsområde. Sprengt fjell skal fylles i sjø nordøst på Børøya som en del av Stokmarknes miljøhavn.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026, 9503
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: