Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ålesund

Om og tilbygg av skole på Eidet i Haram
Vatne ungdomsskole ombygges og utvides til en 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til 600 elever.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2021
Oppdraget består av 2 kontrakter: - 4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal. - 4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre. Kontraktene omfatter til sammen ca. 376 793 m2 fresing; av dette er 149 073 m2 dypstabilisering og ca. 116 222 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Ombygg av skole til barnehage i nye Ålesund kommune
Felles utlysning for Eidet skole og ombygg av Tennfjord skole til barnehage.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Tilbygg og rehabilitering av brannstasjon på Harøya i Ålesund
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Utbedring av trappegater i Ålesund sentrum
Utbedring av fem trappegater i Ålesund sentrum. Formålet med dette arbeidet er å gjøre trappegatene synlige og skape attraktivitet - folk skal få lyst til å bruke trappene, ved at trappegatene skal fremstå som trygge og attraktive byrom i sentrum.
Til- og ombygg av kontor og museum i Ålesund
Prosjektet er todelt, der den ene delen omfatter tilrettelegging for en bedre kundeopplevelse for museets besøkende, og den andre delen er utvidelse og ombygging av kontorarealer. Dagens hovedadkomst skal flyttes fra nedre til øvre plan, der det skal lages nytt inngangsparti og resepsjon i tilknytning til eksisterende kafé. Besøkende vil på denne måten få en bedre flyt gjennom museets innvendige formidlingsområder. Det skal videre etableres en balkong i tilknytning til eksisterende kafé mot øst, innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Utvendig skal det etableres en ny trappe- og rampeløsning, som vil lede opp til den nye hovedinngangen. I Kaibygget skal plan 2 utvides mot nord for å gjøre plass for flere kontorer/møterom, og resterende areal i etasjen skal ombygges. Dette vil skje innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Endringen innebærer bl.a. flytting av dagens aggregatrom, og levering av nytt ventilasjonsaggregat lokalisert i plan 1.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Utvidelse av barnehageområdet m.m i Haram kommune
NLM Barnehagane AS, avd. Tryggheim Barnehage Brattvåg.
Utskifting av VA-ledninger m.m. i Ålesund kommune
- Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. - Vann- og avløpsledninger. - Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. - Kummer i betong og plast. - Sandfangskummer for vegsluk. Kabelarbeid: - Trekkerør og kabelkummer. Annet arbeid knyttet til: - Saging, lapping og legging av asfaltdekke. - Trafikkhåndtering og skilting. - Sikring av grøft for trafikanter og beboere. - Vegoppbygging ihht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering ihht. graveinstruks i offentlig veg.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Etablering av nytt massedeponi i Ålesund kommune
Gnr/bnr: 531/3 med fleire. Private grunneiere.
Forlengelse av fortau på Elvemyrsvegen, Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Tilrettelegging av tilkomstvei og tomtearrondering
Gnr/bnr: 533/10 og 531/145, 146.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: