Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ørsta

Til- og ombygg av kombinasjonsbygg i Ørsta
Kombinasjonsbygg skule og barnehage i Sæbø.
Utvidelse av ungdomsskole i Ørsta
Totalentreprenør skal gi pris på et tilbygg på ca. 1590m2 med opsjon på økt areal på ca. 1855m2. Det skal i tillegg gis opsjonspris på ny heissjakt med vindfang plassert i syd-østre hjørne av eksisterende atrium, samt komplett Sedumtak på tak over teknisk rom.
Oppgradering av rentvannsbasseng i vannverk i Ørsta
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk. 6-7 måneders byggetid.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Ørsta kommune
Ørsta kommune skal sanere og legge nye VA-ledninger i deler av vegene Ytrehovdevegen, Sjøvegen og Sjømyrane. Vegene skal reetableres etter graving. I tillegg skal det legges noe VA-ledninger utafor veg ved Enokmarka og mot Skulevegen. Eksisterende veglys skal oppgraderes, noen steder ved å skifte armatur, andre steder ved å sette ut nye master. Det skal også legges nye veglyskabler, trekkerør for fiber og lignende.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Ørsta kommune
Fellesutlysning for 4 ulike roder: Rode 1.B: Bondalen (nordsida). Rode 10: Trandal. Rode 11: Urke-Nordang. Rode 12: Kolås- Standal (inkl kommunale vegar på Store Standal).
Oppgradering av Fylkesveg 655 i Ørsta
2,6 km. Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre framkomsten og trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og redusere talet på avkøyrslar på strekninga, noko som vil gje betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper.
Etablering av masseuttak og massedeponi på Flåvika i Ørsta kommune
Initiativtakar er Steinar Masdal og Knut-Petter Masdal. Eventuelt framtidig næringsareal etter avslutting av masseuttak.
Opprusting av kommunevei 7222 i Ørsta kommune
Ørsta Kommune (ØK) skal ruste opp kommuneveg 7222 Øyadalen. Vegen skal rustast opp frå grus- til asfaltdekke og breiddeutvidast i enkelte parti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: