Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (2)
Averøy (3)
Fjord (6)
Giske (4)
Gjemnes (3)
Hareid (3)
Herøy (0)
Molde (25)
Rauma (3)
Sande (2)
Smøla (1)
Stranda (6)
Sula (4)
Sunndal (3)
Surnadal (5)
Sykkylven (3)
Tingvoll (2)
Ulstein (3)
Vanylven (0)
Vestnes (4)
Volda (3)
Ålesund (39)
Ørsta (11)
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km). Opsjon på Riving av eksisterende bru over Opdølselva. Prosjektering og riving av eksiterende bru. Eksisterande landkar beholdes.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Utdyping av havn i Giske
Utdypning av Gjøsund fiskerihavn med deponering av mudringsmassene i stranddeponi med tillhørende innfatningssjete. Noe sprengningsarbeider kan være aktuelt. Total mengde mudringsmasse 235.000 m3. Total lengde sjete 750 m.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2021
Oppdraget består av 2 kontrakter: - 4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal. - 4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre. Kontraktene omfatter til sammen ca. 376 793 m2 fresing; av dette er 149 073 m2 dypstabilisering og ca. 116 222 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Vedlikeholdsarbeider innen tunnel- og bergsikring for Møre og Romsdal fylkeskommune
Vedlikeholdsarbeider med tunnel- og bergsikring for Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK). Arbeidet som skal utføres gjelder i hovedsak vann- og frostsikring, brannsikring, etablering av PE-skum, bergsikring i form av rensk, sprøytebetong, montering av bolter, vegetasjonsrydding, montering av steinsprangnett, montering av isnett.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 21 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Utvidelse av ungdomsskole i Ørsta
Det skal i tillegg gis opsjonspris på ny heissjakt med vindfang plassert i syd-østre hjørne av eksisterende atrium, samt komplett Sedumtak på tak over teknisk rom.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Til- og ombygg av kombinasjonsbygg i Ørsta
Riving starter etter påske 2021. Nybygg i massiv tre. Byggestart nybygg i løpet av våren, ferdigstillelse 15 september 2022. Deretter starter ombygg av eksisterende paviljong til lærerarbeidsplasser, ferdigstillelse 16 mars 2023.
Etablering av resirkuleringsanlegg for fisk på Nofimas anlegg på Sunndalsøra i Sunndal
Eksperimentell resirkuleringsanlegg for fisk 20 enheter, inkludert fisketank på 500 liter, trommelfilter, moving bed bioreaktor, degassere og oksygenkjegler.
Utbedring av Gjemnessundbrua på E39 i Gjemnes
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2021.
Reasfaltering av deler av rullebanen, taksebaner og flyoppstillingsplassen på Kristiansund lufthavn
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Molde
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Fresing og dekkelegging av europa- og riksveger i Møre og Romsdal 2021, 4-15-2021-01
Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i kommunene Gjemnes, Molde, Ålesund, Ørsta, Volda, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal. Kontrakten omfatter ca. 217 000 m2 fresing og ca. 30 000 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Utskifting av sjøkabel mellom Averøy og Gjenmnes
Oppgradering av 66kV kabel til 132kV.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Fresing for vegoppmerking på riksveier i Møre og Romsdal, 2021-2022
Fresing for vegoppmerking sinusfresing og plan nedfresing på riksveger i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Utvidelse av kirkegård i Sula kommune
Sula kommune skal utvide eksisterende gravplass vestover med ca 4 da. Samtidig tas det bort dårlige masser over eksisterende gravfelt og fylles på med drenerende masser slik at felta er klar til gjenbruk når det blir aktuelt. Eksisterende gravfelt vil også bli utvidet siden terrenget fylles opp og gir nok gravedybde. Dette vil gi 550 nye kistegraver inkl. utvidelsen av eksisterende felt. Eksisterende felt utgjør 660 graver.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Ørsta kommune
Ørsta kommune skal sanere og legge nye VA-ledninger i deler av vegene Ytrehovdevegen, Sjøvegen og Sjømyrane. Vegene skal reetableres etter graving. I tillegg skal det legges noe VA-ledninger utafor veg ved Enokmarka og mot Skulevegen. Eksisterende veglys skal oppgraderes, noen steder ved å skifte armatur, andre steder ved å sette ut nye master. Det skal også legges nye veglyskabler, trekkerør for fiber og lignende.
Til- og ombygg av kontor og museum i Ålesund
Prosjektet er todelt, der den ene delen omfatter tilrettelegging for en bedre kundeopplevelse for museets besøkende, og den andre delen er utvidelse og ombygging av kontorarealer. Dagens hovedadkomst skal flyttes fra nedre til øvre plan, der det skal lages nytt inngangsparti og resepsjon i tilknytning til eksisterende kafé. Besøkende vil på denne måten få en bedre flyt gjennom museets innvendige formidlingsområder. Det skal videre etableres en balkong i tilknytning til eksisterende kafé mot øst, innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Utvendig skal det etableres en ny trappe- og rampeløsning, som vil lede opp til den nye hovedinngangen. I Kaibygget skal plan 2 utvides mot nord for å gjøre plass for flere kontorer/møterom, og resterende areal i etasjen skal ombygges. Dette vil skje innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Endringen innebærer bl.a. flytting av dagens aggregatrom, og levering av nytt ventilasjonsaggregat lokalisert i plan 1.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Ombygg av parkeringsplass, ny adkomstvei for taxi og utviding av brønnpark i Falkhytten sentrum
Opparbeidelse av nytt veganlegg og fjernvarme- og kjøleanlegg i Falkhytten sentrum, Aukra. I tillegg skal det gjøres park- og landskapsmessige oppgraderinger på grøntarealer og gangarealer.
Til- og ombygg av opplæringsbase ved videregående skole i Volda
Det er kombinert ombygging, omdisponering av areal samt tilbygde areal. Aktivitet/hvilerom, teori/grupperom, treningsrom, musikkrom, og produksjonsareal.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Oppgradering av vei i Ørsta kommune
Strandgata i ei lengde på ca 350 meter skal oppgraderes til å få et mer urbant gatepreg med langsgående parkering, med platekantstein og to rader storgatestein i kjørebana. Det skal også være smågatestein i deler av fortausarealet, samt ny belysning. I tillegg skal det legges ny vannledning i hele gatas lengde, og videre over Haldeplassen til ny kum i Vikegata. Som følge av bygging av ny veg og ny VA-ledning må også eksisterende kabler i grunnen, inkludert høyspent, legges om.
Utvidelse av barnehageområdet m.m i Haram kommune
NLM Barnehagane AS, avd. Tryggheim Barnehage Brattvåg.
Utskifting og fornying av vannledninger i Ulstein kommune
Ulstein kommune er godt i gang med utskifting/fornying av eksisterende hovedvannledning, og skal nå i gang med etappe 4. Det skal legges 2 nye vannledninger (VL160 og VL225 i PE100 SDR11 materiale) i Bjørndalvegen og deler av Kyrkjegata. Eksisterende vannledninger (2 x VL150 SJG), som ligger langs nordøstsiden av Bjørndalvegen og Kyrkjegata, skal være i full drift under hele graveperioden. Nye vannledninger erstatter de gamle. I tillegg til å legge nye vannledninger skal det i Bjørndalvegen legges ny overvannsledning (OV200 PVC) for drenering av vannkummer og tilkobling av sandfangskummer langs traséen. I kyrkjegata skal det i tillegg til vannledningen legges ny Spillvannsledning (SP160) og ny overvannsledning (OV200). Det må regnes med en del ekstra arbeid i forbindelse med kontinuerlig vannforsyning og tilkobling av eksisterende stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Utskifting av VA-ledninger m.m. i Ålesund kommune
- Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. - Vann- og avløpsledninger. - Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. - Kummer i betong og plast. - Sandfangskummer for vegsluk. Kabelarbeid: - Trekkerør og kabelkummer. Annet arbeid knyttet til: - Saging, lapping og legging av asfaltdekke. - Trafikkhåndtering og skilting. - Sikring av grøft for trafikanter og beboere. - Vegoppbygging ihht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering ihht. graveinstruks i offentlig veg.
Vedlikehold av rekkverk i Møre og Romsdal
Felles utlysning og kontrakt for Møre og Romsdal og Trøndelag. Total kostnad 15 mnok. Opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år med ett år av gangen.
Rehabilitering av bru i Averøy kommune
Brua har et spenn på litt over 12 meter, bredde 5 meter og lysåpning mellom rekkverk/kantdragere på 4,3 meter.
Tilbygg av sløydsal/kreativt verksted og grupperom ved skole i Hustadvika kommune
Det ene tilbygget er ca. 80 m2. og det andre tilbygget er ca. 45 m2.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Utskifting av råvannsledning- og vannledning i Tingvoll kommune
Under følger en kort opplisting av arbeidene for å gi anbyder en rask introduksjon til prosjektets omfang (listen er ikke uttømmende). Trasé 1 Sponåsgrenda: Utskifting av ca. 650 m råvannsledning. Type ledning: PE100 225 SDR11. En luftekum med nødvendig armatur. Trasé 2 Resset: Utskifting av ca. 1050 m overføringsledning fra Resset til travbanen i Torjulsvåg. Type ledning: PE100 225 SDR11 Fire vannkummer med nødvendig armatur, en kum i hver ende av utskiftet trasé, og to luftekummer.
Ombygg av læringssenter ved skole i Volda kommune
Ombygging for etablering av læringssenter ved Vikebygda skule. Oppdraget omfattar to separate bygningar.
Ombygg av skole i Hjørungavåg
Skulekjøken, led-lys, røykdeteksjon og himling
Nybygg av masselager i Eidsdal
Areal på 128 dekar.
Ombygg av klasserom m.m. ved skole i Giske kommune
Arbeidet omfatter ombygging av eksisterende skolebygg. Ombyggingen består blant annet av følgende (ikke uttømmende): - Riving av bærevegg med ny bjelke (1 et sør) - Riving av kontorskillevegger (1.et. sør) - Ny vegg mellom klasserom og lærerarbeidsplasser - Etablering av nye vindu i fasade (betongsaging) (2.et nord) - Riving og etablering av nye vegger for inndeling av klasserom (2 et) - Tilpasning av ventilasjonsanlegg i 1 et. - Nytt ventilasjonsanlegg i 2. et. - Ny belysing og tilpasning av belysning alle berørte rom - Oppgradering og tilpasning av brannalarmanlegg og ledesystem.
Ombygg av klasserom og garderobeløsning m.m. ved barneskole i Giske kommune
Arbeidet omfatter ombygging av eksisterende skolebygg. Ombyggingen består blant annet av følgende (ikke uttømmende): - Utbedring akustikk med himlingsplater i kjellerkorridor (Bygg B) - Ombygging klasserom, rive vegger mot bi-rom for å få større klasserom (Bygg B) - Ombygging klasserom til ny garderobe og grupperom (Bygg B) - Ombygging klasserom, inkludere korridor i klasserom (Bygg A) - Rive bod og toalett og etablering av nytt HCWC (Bygg A) - Etablere nytt klasserom i bibliotek (Bygg A) - Etablere kjøkken i kultursal (Bygg A) - Nye dører til klasserom - Ny rampe utvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: