Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (2)
Averøy (1)
Fjord (6)
Giske (4)
Gjemnes (3)
Hareid (4)
Herøy (1)
Hustadvika (18)
Molde (23)
Rauma (2)
Sande (1)
Smøla (2)
Stranda (8)
Sula (1)
Sunndal (1)
Surnadal (4)
Sykkylven (2)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (5)
Ålesund (40)
Ørsta (15)
Om og tilbygg av skole på Eidet i Haram
1-10 trinns skole. Kapasitet til 600 elever.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Utdyping av havn i Giske
Utdypning av Gjøsund fiskerihavn med deponering av mudringsmassene i stranddeponi med tillhørende innfatningssjete. Noe sprengningsarbeider kan være aktuelt. Total mengde mudringsmasse 235.000 m3. Total lengde sjete 750 m.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2021
Oppdraget består av 2 kontrakter: - 4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal. - 4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre. Kontraktene omfatter til sammen ca. 376 793 m2 fresing; av dette er 149 073 m2 dypstabilisering og ca. 116 222 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Tillbygg av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 21 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Til- og ombygg av kombinasjonsbygg i Ørsta
Kombinasjonsbygg skule og barnehage i Sæbø.
Utbedring av Gjemnessundbrua på E39 i Gjemnes
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2021.
Reasfaltering av deler av rullebanen, taksebaner og flyoppstillingsplassen på Kristiansund lufthavn
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Fresing og dekkelegging av europa- og riksveger i Møre og Romsdal 2021, 4-15-2021-01
Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i kommunene Gjemnes, Molde, Ålesund, Ørsta, Volda, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal. Kontrakten omfatter ca. 217 000 m2 fresing og ca. 30 000 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Ombygg av skole til barnehage i nye Ålesund kommune
Felles utlysning for Eidet skole og ombygg av Tennfjord skole til barnehage.
Ombygg av godsterminal i Sykkylven
Spennbetongelementer.
Utvidelse av ungdomsskole i Ørsta
Totalentreprenør skal gi pris på et tilbygg på ca. 1590m2 med opsjon på økt areal på ca. 1855m2. Det skal i tillegg gis opsjonspris på ny heissjakt med vindfang plassert i syd-østre hjørne av eksisterende atrium, samt komplett Sedumtak på tak over teknisk rom.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Utvidelse av hotell i Molde
En utvidelse med opp til 30 rom. Gnr/bnr: 25/549, 24/552, 24/553, 24/573, 24/1381 og 24/1367
Riving av lagerhall og administrasjons fløy i i Aure
Bygg 1 (BTA) = 323 m2 (Lagerhall) Bygg nr. 1 er oppført som 1 stk. stålhall, kledd med isolert plast duk. Bæresystem av galvanisert stål-buer. Bygg 2 (BTA) = 125 m2 (Administrasjons fløy) Bygg nr. 2 er oppført som plassbygd trekonstruksjon. Kledd med blant annet bølgeblikk, varmgalvanisert (forsinket]. Bygget innehar kantine, toaletter, dusjrom etc. Smal del av bygg 2 var innredet som egen enhet med bad og oppholdsrom.
Tilbygg og rehabilitering av brannstasjon på Harøya i Ålesund
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Oppgradering av rentvannsbasseng i vannverk i Ørsta
Felles utlysning for Volda vassverk og Vikegeila vassverk. 6-7 måneders byggetid.
Fresing for vegoppmerking på riksveier i Møre og Romsdal, 2021-2022
Fresing for vegoppmerking sinusfresing og plan nedfresing på riksveger i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Utvidelse av kirkegård i Sula kommune
Sula kommune skal utvide eksisterende gravplass vestover med ca 4 da. Samtidig tas det bort dårlige masser over eksisterende gravfelt og fylles på med drenerende masser slik at felta er klar til gjenbruk når det blir aktuelt. Eksisterende gravfelt vil også bli utvidet siden terrenget fylles opp og gir nok gravedybde. Dette vil gi 550 nye kistegraver inkl. utvidelsen av eksisterende felt. Eksisterende felt utgjør 660 graver.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Ombygg til leiligheter på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Ørsta kommune
Ørsta kommune skal sanere og legge nye VA-ledninger i deler av vegene Ytrehovdevegen, Sjøvegen og Sjømyrane. Vegene skal reetableres etter graving. I tillegg skal det legges noe VA-ledninger utafor veg ved Enokmarka og mot Skulevegen. Eksisterende veglys skal oppgraderes, noen steder ved å skifte armatur, andre steder ved å sette ut nye master. Det skal også legges nye veglyskabler, trekkerør for fiber og lignende.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Stranda
Infrastruktur for 80-100 eneboligtomter.
Utdyping av farled, Djupflua i Giske
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Ombygg av parkeringsplass, ny adkomstvei for taxi og utviding av brønnpark i Falkhytten sentrum
Opparbeidelse av nytt veganlegg og fjernvarme- og kjøleanlegg i Falkhytten sentrum, Aukra. I tillegg skal det gjøres park- og landskapsmessige oppgraderinger på grøntarealer og gangarealer.
Ombygg av sykehjem i Valldal
Dement avdeling, ombygging av kjøkken, vinterhage, bad.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Utbedring av trappegater i Ålesund sentrum
Utbedring av fem trappegater i Ålesund sentrum. Formålet med dette arbeidet er å gjøre trappegatene synlige og skape attraktivitet - folk skal få lyst til å bruke trappene, ved at trappegatene skal fremstå som trygge og attraktive byrom i sentrum.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Utskifting og fornying av vannledninger i Ulstein kommune
Ulstein kommune er godt i gang med utskifting/fornying av eksisterende hovedvannledning, og skal nå i gang med etappe 4. Det skal legges 2 nye vannledninger (VL160 og VL225 i PE100 SDR11 materiale) i Bjørndalvegen og deler av Kyrkjegata. Eksisterende vannledninger (2 x VL150 SJG), som ligger langs nordøstsiden av Bjørndalvegen og Kyrkjegata, skal være i full drift under hele graveperioden. Nye vannledninger erstatter de gamle. I tillegg til å legge nye vannledninger skal det i Bjørndalvegen legges ny overvannsledning (OV200 PVC) for drenering av vannkummer og tilkobling av sandfangskummer langs traséen. I kyrkjegata skal det i tillegg til vannledningen legges ny Spillvannsledning (SP160) og ny overvannsledning (OV200). Det må regnes med en del ekstra arbeid i forbindelse med kontinuerlig vannforsyning og tilkobling av eksisterende stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Til- og ombygg av kontor og museum i Ålesund
Prosjektet er todelt, der den ene delen omfatter tilrettelegging for en bedre kundeopplevelse for museets besøkende, og den andre delen er utvidelse og ombygging av kontorarealer. Dagens hovedadkomst skal flyttes fra nedre til øvre plan, der det skal lages nytt inngangsparti og resepsjon i tilknytning til eksisterende kafé. Besøkende vil på denne måten få en bedre flyt gjennom museets innvendige formidlingsområder. Det skal videre etableres en balkong i tilknytning til eksisterende kafé mot øst, innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Utvendig skal det etableres en ny trappe- og rampeløsning, som vil lede opp til den nye hovedinngangen. I Kaibygget skal plan 2 utvides mot nord for å gjøre plass for flere kontorer/møterom, og resterende areal i etasjen skal ombygges. Dette vil skje innenfor dagens fotavtrykk på bygget. Endringen innebærer bl.a. flytting av dagens aggregatrom, og levering av nytt ventilasjonsaggregat lokalisert i plan 1.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Utvidelse av barnehageområdet m.m i Haram kommune
NLM Barnehagane AS, avd. Tryggheim Barnehage Brattvåg.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Vedlikehold av rekkverk i Møre og Romsdal
Felles utlysning og kontrakt for Møre og Romsdal og Trøndelag. Total kostnad 15 mnok. Opsjon 1+1 år.
Utskifting av VA-ledninger m.m. i Ålesund kommune
- Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. - Vann- og avløpsledninger. - Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. - Kummer i betong og plast. - Sandfangskummer for vegsluk. Kabelarbeid: - Trekkerør og kabelkummer. Annet arbeid knyttet til: - Saging, lapping og legging av asfaltdekke. - Trafikkhåndtering og skilting. - Sikring av grøft for trafikanter og beboere. - Vegoppbygging ihht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering ihht. graveinstruks i offentlig veg.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Ørsta kommune
Fellesutlysning for 4 ulike roder: Rode 1.B: Bondalen (nordsida). Rode 10: Trandal. Rode 11: Urke-Nordang. Rode 12: Kolås- Standal (inkl kommunale vegar på Store Standal).
Tilbygg av sløydsal/kreativt verksted og grupperom ved skole i Hustadvika kommune
Det ene tilbygget er ca. 80 m2. og det andre tilbygget er ca. 45 m2.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Ombygg av læringssenter ved skole i Volda kommune
Ombygging for etablering av læringssenter ved Vikebygda skule. Oppdraget omfattar to separate bygningar.
Ombygg av skole i Hjørungavåg
Skulekjøken, led-lys, røykdeteksjon og himling
Oppgradering av Fylkesveg 655 i Ørsta
2,6 km. Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre framkomsten og trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og redusere talet på avkøyrslar på strekninga, noko som vil gje betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper.
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Nybygg av masselager i Eidsdal
Areal på 128 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: