Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (6)
Averøy (2)
Fjord (8)
Giske (4)
Gjemnes (3)
Hareid (3)
Herøy (5)
Hustadvika (21)
Molde (26)
Rauma (15)
Sande (1)
Smøla (7)
Stranda (15)
Sula (5)
Sunndal (6)
Surnadal (4)
Sykkylven (4)
Tingvoll (7)
Ulstein (6)
Vanylven (2)
Vestnes (5)
Volda (16)
Ålesund (50)
Ørsta (19)
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km).
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Tilpasning av ferjekaier på E39 Solavågen-Festøy i Sula/Ørsta
Opsjon 1: Ny betongkai Festøy. Opsjon 2: Forlengelse av kai Festøy. Opsjon 3: Riving av gammel kai Solavåg.
Tillbygg av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 24 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Giske
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Sula
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Utbedring av landområde ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2021-2027.
Utvidelse av kai i Giske
200 m utvidelse.
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ørsta, Volda og Ålesund kommune.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai og ny brubås. Utasundspakken del 3.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Kristiansund
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Reasfaltering m.m på lufthavn i Molde
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Tilbygg av rådhus i Herøy
Lensmannskontor.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2020-30 TJE Asfaltarbeider Møre og Romsdal
Felles kontrakt for Nordmøre og Romsdal og for Sunnmøre. Total kostnad er 66000000 mnok.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai. Utasundspakken del 3.
Utbedring av landområde ved Fv 651 Stranda
I investeringsprogram fylkesveger 2021-2027.
Utbedring av landområde ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2021-2027.
Riving av lagerhall og administrasjons fløy i i Aure
Bygg 1 (BTA) = 323 m2 (Lagerhall) Bygg nr. 1 er oppført som 1 stk. stålhall, kledd med isolert plast duk. Bæresystem av galvanisert stål-buer. Bygg 2 (BTA) = 125 m2 (Administrasjons fløy) Bygg nr. 2 er oppført som plassbygd trekonstruksjon. Kledd med blant annet bølgeblikk, varmgalvanisert (forsinket]. Bygget innehar kantine, toaletter, dusjrom etc. Smal del av bygg 2 var innredet som egen enhet med bad og oppholdsrom.
Breddeutvidelse på Fv 61 i Vanylven
Breddeutvidelse (350 m) + skulderforsterking (1,5 km). Smal veg utan møteplassar.
Utbedring av Finnøy bru
Om reparasjon/forsterking ikke er mulig, må ny bru bygges.
Breddeutvidelse på Fv 532 i Hustadvika/Gjemnes
Breddeutvidelse av smal, uoversikteleg kurve/ bakketopp (200 + 400 m ny veg).
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Utbedring av bru på Fylkesveg 680 i Aure
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak Fv 6i i Hareid
Ombygging av T-kryss til rundkjøring.
Utbedring av bru på Fv 655 i Ørsta
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Smal bru, breidde < 6m, ÅDT > 1500.
Breddeutvidelse på Fv 650 ved utsiktispunkt i Stranda
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Oppgradering av tunnel Fv 92 i Norddal
Innsnevring/ strossing pga skilta høgde 3 meter.
Rehabilitering av VA-ledninger m.m på Hovdebygda i Ørsta kommune
Sanering og legging av nye VA-ledninger i deler av vegene Rystene og Indrehovdevegen. Samtidig skal deler av vegen Rystene oppgraderes, mens de resterende vegene skal reetableres etter graving. Eksisterende veglys skal oppgraderes, og det skal anlegges nye veglys i de områdene hvor det i dag ikke er noen. Rystene og Indrehovdevegen benyttes som skoleveg og sykkelveg for pendlere. I Indrehovdevegen ligger det høyspentkabel i dag. Prosjektet er del opp i to byggetrinn, der Byggetrinn 2 er en opsjon som kommunen kan benytte seg av dersom økonomien tillater det.
Oppgradering av tunnel Fv 650 i Norddal
Strossing, pga skilta høgde 3,8-4 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta).
Oppgradering av tunnel Fv 650 i Stranda
Strossing, pga skilta høgde 3,8-4 m. (Det er også planlagt tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta).
Tilrettelegging av tursti og turveg på Nesaksla i Rauma
Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.
Rehabilitering av idrettspark i Averøy kommune
Rehabilitering av kunstgressdekke og legge fast dekke for friidrett på 4 rundløpsbaner og 6 sprintbaner og tekniske øvelser: lengde-/tresteg, kulestøt, og høydehopp med opsjon på legging av faste dekke friidrett i vestre svingsektor. Samtidig skal grunnarbeider for friidrettsanlegget og tiltak for oppsamling av snø og granulat fra kunstgressbanen utføres.
Oppgradering av tunnel Fv 92 i Norddal
Innsnevre, merke, møteplasser, skilta høgde 3,6 og 3,4 m. (Det er også planlagde tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta) og utbetringstiltak.
Oppgradering av tunnel Fv 92 i Norddal
Innsnevre, merke, møteplasser, skilta høgde 3,6 og 3,4 m. (Det er også planlagde tiltak etter tunnelsikkerhetsforskrifta.)
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Ombygg av T-kryss til rundkjøring på E39 i Hovdebygda
Planområdet omfattar ei strekning av E39 ved dagens kryssområde og delar av vegane Torvmyrane, Langemyra og Leitevegen, samt tilgrensande bustadområde, forretning/kontor/industri, bensinstasjon og flyplass.
Trafikksikkerhetstiltak E39/Rv 15 langs Hornindalsvatnet
Opprusting av avkjørsler og stikkrenner. I tillegg skal det fjernes skog langs rv.15 i fra Stryn Mek. Verksted og vestover et stykke. Arbeidet går ut på å slakke ut en del avkjørsler, forlenge eksisterende stikkrenner og legge rist på oppmurede inntakskummer. På enkelte punkt skal det monteres nye kummer.
Utskifting og fornying av vannledninger i Ulstein kommune
Ulstein kommune er godt i gang med utskifting/fornying av eksisterende hovedvannledning, og skal nå i gang med etappe 4. Det skal legges 2 nye vannledninger (VL160 og VL225 i PE100 SDR11 materiale) i Bjørndalvegen og deler av Kyrkjegata. Eksisterende vannledninger (2 x VL150 SJG), som ligger langs nordøstsiden av Bjørndalvegen og Kyrkjegata, skal være i full drift under hele graveperioden. Nye vannledninger erstatter de gamle. I tillegg til å legge nye vannledninger skal det i Bjørndalvegen legges ny overvannsledning (OV200 PVC) for drenering av vannkummer og tilkobling av sandfangskummer langs traséen. I kyrkjegata skal det i tillegg til vannledningen legges ny Spillvannsledning (SP160) og ny overvannsledning (OV200). Det må regnes med en del ekstra arbeid i forbindelse med kontinuerlig vannforsyning og tilkobling av eksisterende stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Breddeutvidelse på Fv 63 i Stranda
Breddeutvidelse slynge og sikring av skjering (55 m).
Utskifting av rekkverk ved Skorgen bru Fv 5981
(81 m lang), fv 5981, 80 km/t, ÅDT 1090.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ålesund kommune
Rehabilitering av eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Grindvikvegen. Om lag 380 meter 160 PVC skal byttes ut med ny VL 180 PE. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. På deler av denne strekningen skal avløpsledningene skiftes ut. Videre skal det etableres ny vannledning fra Grindvikvegen mot landtak for sjøledning til Svorta, om lag 280 meter VL 180 PE i ny trase.
Utskifting av rekkverk ved Tredalsbrua Fv 62 i Sunndal
(63 m lang), fv 62, 80 km/t, ÅDT: 1820.
Riving av bygninger ved fyrstasjon i Smøla kommune
Fyrstasjonen består av fyrmesterbolig, maskinhus og naust.
Rehabilitering av forskningsstasjon på Sunndalsøra, fase 2
Etablering av nye forsøksrom, etablering av nytt rørsystem og vannbehandling, oppgradering av elektrisk anlegg og ventilasjon. Skal etableres 20 stycken nye ras-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: