Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (3)
Averøy (1)
Fjord (2)
Giske (5)
Gjemnes (5)
Hareid (0)
Herøy (3)
Hustadvika (19)
Molde (22)
Rauma (10)
Sande (0)
Smøla (5)
Stranda (7)
Sula (5)
Sunndal (3)
Surnadal (3)
Sykkylven (4)
Tingvoll (5)
Ulstein (3)
Vanylven (0)
Vestnes (5)
Volda (18)
Ålesund (35)
Ørsta (13)
Nybygg av skole på Eidet i Haram kommune
1-10 trinns skole. Kapasitet til 600 elever.
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Tillbygg av barneskole i Ulstein
1-3 klassetrinn. Vinkelbygg i 2 etg.
Utvidelse av sykehjem i Molde
Tilbygget skal bestå av tre avdelinger med 24 sykehjemsplasser og tilhørende lokaler og uteareal.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Giske
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Sula
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Driftskontrakt 9400 Sunnmøre 2020 - 2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ørsta, Volda og Ålesund kommune.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Utvidelse av kai i Giske
200 m utvidelse.
Tilbygg av rådhus i Herøy
Lensmannskontor.
Utbedring av Finnøy bru
Om reparasjon/forsterking ikke er mulig, må ny bru bygges.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Ombygg av godsterminal i Sykkylven
Spennbetongelementer.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Riving av lagerhall og administrasjons fløy i i Aure
Bygg 1 (BTA) = 323 m2 (Lagerhall) Bygg nr. 1 er oppført som 1 stk. stålhall, kledd med isolert plast duk. Bæresystem av galvanisert stål-buer. Bygg 2 (BTA) = 125 m2 (Administrasjons fløy) Bygg nr. 2 er oppført som plassbygd trekonstruksjon. Kledd med blant annet bølgeblikk, varmgalvanisert (forsinket]. Bygget innehar kantine, toaletter, dusjrom etc. Smal del av bygg 2 var innredet som egen enhet med bad og oppholdsrom.
Utvidelse av hotell i Molde
En utvidelse med opp til 30 rom. Gnr/bnr: 25/549, 24/552, 24/553, 24/573, 24/1381 og 24/1367
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er et lengre ledningstrase som består av duktilt støpejern, og som har dimensjonsenringer med diameter 450 mm og 600 mm. Ledningstraseen er lagt i tidsrommet 1969-1974. Traseens totale lengde er ca. 4,75 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Etablering av boliger, lekeplass og infrastruktur på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Ørsta kommune
Ørsta kommune skal sanere og legge nye VA-ledninger i deler av vegene Ytrehovdevegen, Sjøvegen og Sjømyrane. Vegene skal reetableres etter graving. I tillegg skal det legges noe VA-ledninger utafor veg ved Enokmarka og mot Skulevegen. Eksisterende veglys skal oppgraderes, noen steder ved å skifte armatur, andre steder ved å sette ut nye master. Det skal også legges nye veglyskabler, trekkerør for fiber og lignende.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Utvidelse av kirkegård i Sula kommune
Sula kommune skal utvide eksisterende gravplass vestover med ca 4 da. Samtidig tas det bort dårlige masser over eksisterende gravfelt og fylles på med drenerende masser slik at felta er klar til gjenbruk når det blir aktuelt. Eksisterende gravfelt vil også bli utvidet siden terrenget fylles opp og gir nok gravedybde. Dette vil gi 550 nye kistegraver inkl. utvidelsen av eksisterende felt. Eksisterende felt utgjør 660 graver.
Utdyping av farled, Djupflua i Giske
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Ombygg av parkeringsplass, ny adkomstvei for taxi og utviding av brønnpark i Falkhytten sentrum
Opparbeidelse av nytt veganlegg og fjernvarme- og kjøleanlegg i Falkhytten sentrum, Aukra. I tillegg skal det gjøres park- og landskapsmessige oppgraderinger på grøntarealer og gangarealer.
Utbedring av trappegater i Ålesund sentrum
Utbedring av fem trappegater i Ålesund sentrum. Formålet med dette arbeidet er å gjøre trappegatene synlige og skape attraktivitet - folk skal få lyst til å bruke trappene, ved at trappegatene skal fremstå som trygge og attraktive byrom i sentrum.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Utskifting og fornying av vannledninger i Ulstein kommune
Ulstein kommune er godt i gang med utskifting/fornying av eksisterende hovedvannledning, og skal nå i gang med etappe 4. Det skal legges 2 nye vannledninger (VL160 og VL225 i PE100 SDR11 materiale) i Bjørndalvegen og deler av Kyrkjegata. Eksisterende vannledninger (2 x VL150 SJG), som ligger langs nordøstsiden av Bjørndalvegen og Kyrkjegata, skal være i full drift under hele graveperioden. Nye vannledninger erstatter de gamle. I tillegg til å legge nye vannledninger skal det i Bjørndalvegen legges ny overvannsledning (OV200 PVC) for drenering av vannkummer og tilkobling av sandfangskummer langs traséen. I kyrkjegata skal det i tillegg til vannledningen legges ny Spillvannsledning (SP160) og ny overvannsledning (OV200). Det må regnes med en del ekstra arbeid i forbindelse med kontinuerlig vannforsyning og tilkobling av eksisterende stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Rørinspeksjon og tilstandsvurdering av overføringsledning/vannledning i Ålesund
Det er en 800 mm sentab ledning, som er lagt i perioden 1976-1978 og hvor det har vært noen lekkasjer med årene. Vannledningen som man ønsker å inspisere har en totallengde på ca. 1,93 km. Det er montert spjeldventiler, spyleventiler, og lufteventiler på ledningen som skal inspiseres.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Ålesund kommune
Rehabilitering av eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Grindvikvegen. Om lag 380 meter 160 PVC skal byttes ut med ny VL 180 PE. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. På deler av denne strekningen skal avløpsledningene skiftes ut. Videre skal det etableres ny vannledning fra Grindvikvegen mot landtak for sjøledning til Svorta, om lag 280 meter VL 180 PE i ny trase.
Vedlikehold av rekkverk i Møre og Romsdal
Felles utlysning og kontrakt for Møre og Romsdal og Trøndelag. Total kostnad 15 mnok. Opsjon 1+1 år.
Rehabilitering av forskningsstasjon på Sunndalsøra, fase 2
Etablering av nye forsøksrom, etablering av nytt rørsystem og vannbehandling, oppgradering av elektrisk anlegg og ventilasjon. Skal etableres 20 stycken nye ras-anlegg.
Riving av bygninger ved fyrstasjon i Smøla kommune
Fyrstasjonen består av fyrmesterbolig, maskinhus og naust.
Tilrettelegging av tursti og turveg på Nesaksla i Rauma
Tilrettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m på Sørneset i Ålesund
Ålesund kommune skal rehabilitere eksisterende ledninger for vann og avløp i Nils Winds veg, Magdevågvegen og Sørnesvegen på Sørneset. Omtrent 300 meter blanding av 110 PVC, 100 og 150 støpejern vannledning skal skiftes ut med 180 PE ledning. Stikkledninger for vann skal legges om for tilknytning til nye vannkummer. Om lag 235 meter 225 betong og 30 meter 250 PVC felles ledninger utskiftes med 160 PVC spillvannsledning, samt å legge 265 meter overvannsledning for separering og 8 nye gatesluker for overvannshåndtering. Det skal også etableres 3 nye hydranter for å øke brannvanndekningen i området.
Tilbygg av sløydsal/kreativt verksted og grupperom ved skole i Hustadvika kommune
Det ene tilbygget er ca. 80 m2. og det andre tilbygget er ca. 45 m2.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Ørsta kommune
Fellesutlysning for 4 ulike roder: Rode 1.B: Bondalen (nordsida). Rode 10: Trandal. Rode 11: Urke-Nordang. Rode 12: Kolås- Standal (inkl kommunale vegar på Store Standal).
Utskifting av råvannsledning- og vannledning i Tingvoll kommune
Utskiftning av råvannsledning: Tingvoll kommune skal skifte ut 605 m av eksisterende vannledning i PVC med 225 mm PE100 i omtrent samme trase som eksisterende VL. Omfyllingsmasser må vurderes nøye, da det er planlagt skogdrift i området. Utskifting av 1040 meter vannledning: En eksisterende vannledning skal saneres i ca. 605 meters lengde. Ny vannledning legges som en 225 mm PE100 SDR11, i ny trase langs Fv 6126. Det skal også anlegges to vannkummer på ledningen med stengeventiler og muligheter for utspyling, en i hver ende av ny ledning. Behov for lufteventil(er) må vurderes. Kummene skal dreneres.
Opparbeidelse av infrastruktur og veger for bobilparkering og rasteplass i Vestnes, del 2
Bobilparkering, rasteplass, samt omlegging av turveg og diverse.
Ombygging av garderober i verkstedbygg i Aure
Aure kommune skal bygge om garderoberom i verkstedbygget ved Aurdalsveien. Arbeidene omfatter rivingsarbeider, bygningsmessige arbeider, innvendige VVS-arbeider og elektrotekniske arbeider. Utskifting av vinduer og innkledning av vindusåpninger i fasade. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg.
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Oppgradering av Fylkesveg 655 i Ørsta
2,6 km. Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre framkomsten og trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og redusere talet på avkøyrslar på strekninga, noko som vil gje betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: