Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata. Gnr/Bnr: 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av leiligheter på Vintergata i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby. Gnr/bnr: 13/57, 58, 66, 67, 70. Vintergata 11-15.
Nybygg av rekkehus i Drammen
100-120 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
60-100 boenheter. Gnr/bnr: 102/80, 90, 101.
Nybygg av kontorsbygg i trekonstuksjon ved Drammenselva
BREEM Outstanding. Ferdigstilles etappvis- slutgiltig overlevering april 2022.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus. 80-90 enheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Vintergata i Drammen, trinn 1
Ca. 50-70 leiligheter i trinn 1. Totalt ca 225 leiligheter på Sundland Hageby. Vintergata 11-15 og Professor Smiths allé 46-50. Gnr/bnr: 13/57, 58, 66, 67, 70. Vintergata 11-15.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2
40-60 boenheter. Gnr/bnr: 102/80, 90, 101.
Nybygg av næring langs E18 i Drammen/Kobbervikdalen 155
Areal 4000-7650 m2, tomtareal 8500 m2.
Nybygg av leiligheter i Drammen
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Etablering av vei i kulvert under jernbarne ved nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Nybygg av leiligheter i Gulskogen-Sundhaugen
Adresse: Arboalleen og Sundlandveien, 2-4 rom, 50 - 120 kvm
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
44 stk leiligheter (inklusive St. Halvards gate 7) Gnr/bnr 113/952, 418, 419, 420, 421
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Etablering av ny gangbro i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Etablering av ny jernbanestasjon i Drammen
Drammen stasjon blir første togstasjonen i Norge på solceller. Solcellepanel på totalt 4500 kvadratmeter.
Nybygg av leiligheter og næring i Drammen
Gnr/bnr: 114/1180, 1181. Øvre Torggate 14-16.
Nybygg av tinghus i Drammen
Riving av hotell etasje 1-5, kjeller skal ikke rives. Legges till retta for en eventuell fremtidlig utvidelse.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Etablering av midlertidig gang- og sykkelbru og brygge fra Strømsø til Bragernes i Drammen kommune
Etablering av midlertidig gang og sykkelbru består av følgende deloppgaver: Opparbeidelse av riggområde. Holmennokken skal være riggområde for bybruprosjektet og landdelen av dette skal etableres i dette oppdraget. Det skal opparbeides et 4 300 m2 stort riggområde på Holmennokken. Området skal planeres og opparbeides med forsterkningslag, bærelag og grusdekke. I forbindelse med riggområdet skal det etableres en asfaltert atkomstvei samt en omlagt GS-vei. Riggområdet skal overleveres byggherren for bruk til senere entreprise. Honørbrygga vest: Deler av brygga skal rives og reetableres. Arbeidene består bla. av ramming av 196 m stålrørspeler inklusive armering og utstøping av disse, ramming av ca 640 m stålpeler, og utstøping av ca 150 m3 betong inklusive 30 tonn armering. Ramming av peler som fundament for midlertidig gs-bru levert av andre. Ramming av ca 840 m stålrørspeler, og ca 280 m3 betongstøp inklusive 33 tonn armering. Pelehoder med innstøpte plater vil være fundament for midlertidig bruoverbygning levert av andre.
Etablering av pumpestasjon og sjøledninger til renseanlegg i Drammen
Bygging av pumpestasjon for avløp fra Brakerøya og for avløp fra nytt sykehus i Drammen, etablering av to sjøledninger for avløp og en sjøledning for vann fra pumpestasjonen til renseanlegget på Solumstrand Vannledningen skal legges i samme trasé som avløpsledningene ut fra Brakerøya, men skal ilandføres sør for renseanlegget på Solumstrand.
Etablering av leilighetsbygg i Underlia, Drammen
GNR/BNR: 114/859, 1468, 776, 6061.
Nytt fortau på Fv 31 Nordbyvegen i Drammen
Fra forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av vann og avløpsledninger i Drammen kommune
Anskaffelsen omfatter arbeider i Knoffs gate fra Bjørnstjerne Bjørnsonsgate til Tordenskiolds gate, ca 187,5m vei. På streknings skal det legges nye vann og avløpsledninger. Det skal også settes ned totalt 9 nye kummer, 1 kum skal rehabiliteres, og det skal settes ned 11 sandfang og 4 hjelpesluk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: