Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Trøndelag fylke

Flatanger (3)
Frosta (0)
Frøya (10)
Grong (8)
Heim (4)
Hitra (29)
Holtålen (2)
Inderøy (51)
Leka (2)
Levanger (25)
Lierne (1)
Malvik (30)
Melhus (21)
Meråker (9)
Namsos (14)
Oppdal (12)
Orkland (21)
Osen (2)
Overhalla (4)
Rennebu (9)
Rindal (1)
Røros (9)
Selbu (7)
Skaun (6)
Steinkjer (19)
Stjørdal (37)
Trondheim (112)
Tydal (3)
Verdal (10)
Åfjord (5)
Ørland (30)
Nytt marinteknologiske senter på Tyholt, Trondheim
Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet. Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget. I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2, hvorav ca. 5000 m2 er eksisterende bebyggelse som skal bevares. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter. Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg. Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.
Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa. Gjennomførelsetid: 12-13 år.
Nybygg av næringsbygg og boliger inntil nye Trondheim Stasjon
Samarbeide mellom Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal AS og Rom Eiendom AS. Einskapsenheten på Trondheim kommune koordinerer arbeidet. 6-8 etasjer.
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av vindkraftverk i Vikna kommune trinn 2 m.fl.
40 turbiner planlegges på trinn 2. Siemens leverer vindturbiner.
Nybygg av boliger på Lundåsen
Gnr/bnr: 178/295, 8.
Nybygg av bydelssenter i Trondheim
Adresse: Sluppenvegen 5/7.
Nybygg av industriområde på Hitra
223 dekar er ferdig for bygging.
Nybygg av vitenskapsmuseum i Trondheim
Oppgradering av magasinene for de vitenskapelige samlingene, og møte behov for fleksible og tidsriktige utstillingsrom.
Nybygg av boliger, næringsbygg og parkering og riving av eksisterende butikk i Trondheim
Gnr/bnr: 197/535, 540, 579 mfl. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en etappevis oppgradering og bymessig utvikling av Saupstad Senter til et attraktivt senterområde for bydelen. I nordlig del av planområdet, hvor dagens butikkbygning ligger, planlegges det for ny dagligvarebutikk og nye lokaler for forretning og tjenesteyting i første etasje og parkering i underetasjen. I 2-6.etg planlegges det for samlet ca. 162 boenheter rundt et felles gårdsrom/takhage. Eksisterende butikkbygning forutsettes revet. Området som i dag benyttes til parkering for bydelssenteret utvikles til boligområde i form av 2 punkthus med samlet ca. 118 boenheter og parkeringskjeller i underetasjen. Planforslaget har til hensikt å legge til rette for et sterkt lokalt senter, en attraktiv møteplass for handel og opphold og attraktive bomiljøer med gode fellesarealer for lek og uteopphold.
Nybygg av settefiskanlegg på Tjuin industriområde i Malm i Verran kommune
SalMar, Krüger Kaldnes og Consto har nå startet innledende samspillsfase der detaljene til settefiskanlegget skal planlegges. Endelig kontrakt signeres etter samspillsfase. Byggestart er planlagt til mai i år. Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Consto og Krüger Kaldnes, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Krüger Kaldnes har ansvaret for det prosesstekniske anlegget. Årlig Produksjon ca. 20 millioner smolt.
Nybygg av industriområde på Hitra
132 daa uopparbeidet, regulert.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Planområdet er på ca 42,1 daa.
Nybygg av industrområde i Hitra
125 daa regulert tomt.
Utvidelse av biogassanlegg på Skogn, trinn 2
Verdens største LBG-produksjonsanlegg. <<Multifuel>>. Utvidelsen blir utført i 2 trinn. 3.500 tonn biodrivstoff på Skogn og ytterligere 6.500 tonn på Skogn II, med en total investering anslått til 70 millioner Euro. Skal bygges lengst ut på Fiborgtangen i Skogn, der en del landmasse skal utvides i havet for å posisjonere de to prosjektene.
Riving av næringsbygg og nybygg av høyskole og idrettshall i Trondheim
Undervisning for Helse-og sosialfag. Riving av totalt 9000 m2. Parkering for 500 sykler under tak.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 2
Felles parkeringskjeller. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim
15 mål. 220-280 boliger. Østmarkvegen 3-5.
Nybygg av leilighetskompleks i Trondheim
Boligblokker med tett beplantede fasader.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
40 boenheter og 30 dekar næring.
Nybygg av forretting og leiligheter i Melhus
Totalt 21 mål. Totalt 250 leiligheter. 23 butikker. Riving ca 10000 m2, nybygg totalt ca 15000 m2
Nybygg av barne- og ungdomsskole og flerbrukshall og rehabilitering av skole i Trondheim
Samlokalisering av Nidarvoll og Sunnland skole. 1-2 idrettshaller. Alarmentreprenør: Securitas.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim, trinn 1
BBB5 og BBB7. 6-7 etasjer. Totalt 500-600 stk boliger. Gnr/bnr: 412/250, 381. Rehabilitering av Autronicabygget til leiligheter og Selvaag Pluss lokaler. 32 leiligheter og 850 kvm med service samt nybygg av 176 leiligheter.
Nybygg av boliger i Stjørdal
Ca 120-130 stk leiligheter. 3-5 etasjer.
Etablering av boliger og næring i Ler sentrum
Planområdet ligger mellom E6 i Ler sentrum og jernbanen. Området som skal utbygges til boligformål ligger på dagens putballpark.
Nybygg av rekkehus og flermannsboliger i Malvik, delfelt B3
Totalt skal det bygges mellom 450-460 boenheter i området. Felt B3 består av: B3.1= Leilighetsbygg og rekkehus/flermannsboliger, 3-4 etasjer, ca. 30 boenheter. B3.2= Leilighetsbygg og rekkehus/flermannsboliger, 3-4 etasjer, ca. 50 boenheter. B3.3= Rekkehus/flermannsboliger, 3 etasjer, ca. 22 boenheter. B3.4= Rekkshus/flermannsboliger, 3 etasjer, ca. 20 boenheter. Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av studentboliger på Nardo
Sokkeletasje. Leverandør av radonduk: Master sealing. Leverandør av badekabiner: Parmarin.
Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, delfelt B4.2
Ca. 115 boenheter. Totalt skal det bygges mellom 450-460 boenheter i området. Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av matbutikk, næringsbygg og boliger samt riving av eksisterende matbutikk i Hell sentrum
Nybygg av butikk: BYA 1300 m2 Nybygg av næringsbygg: BYA 565 m2 Nybygg av boliger: BYA 890 m2 Gnr/bnr: 162/9, 495 mfl.
Nybygg av hytter i Rennebu
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av kontorsbygg i Trondheim
Leverandør av porter og rullegitter: Hørmann, kontaktperson: Kjell Olav Røste. Leverandør av lås & beslag: Beslag Consult AS, kontaktperson: Geir Bjørnstad.
Nybygg av leiligheter mellom bydelene Lade og Leangen, B5, trinn 1
5-6 etasjer. Totale ca 505 boliger. + barnehagetomt.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Trondheim
Alarmentreprenør: Securitas. Avfallssug: Envac.
Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, delfelt B4.1
Ca. 95 boenheter. Totalt skal det bygges mellom 450-460 boenheter i området. Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av industri i Rørvik
Byggeklare tomter. Ca. 15 tomter. Tomter for etablering av virksomheter som har behov for sjø- eller havnetilknytning.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim
BREEAM NOR Outstanding og BREEAM WELL gold.
Nybygg av leilighetsblokk i Trondheim
90-120 stk leiligheter. 5-6 etasjer.
Nybygg av togverksted i Støren
HTB Helgesen Tekniske Bygg AS utfører: Stål, Paroc, porter, glasspartier, vinduer, tak inkludert overlys og blikk.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 12.148 m2.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, delfelt B1.1
Maks etasjer: 4 (6). Ca. 80 boenheter. Totalt skal det bygges mellom 450-460 boenheter i området. Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av helsehus/psykisk helse og rus på Straumen i Inderøy
14-18 byggemåneder. Det skal bygges helsehus med 24 behandlingsplasser og 24 boenheter for omsorg. I tillegg skal helsehuset huse administrasjon, psykisk helse og rus, produksjonskjøkken, kantine/kafe og dagsenter. Leverandør av badekabiner: Probad AB. Stikking: Skanska Survey. Radonmembran: Mester Sealing. Lås & beslag: Beslag consult.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
60-70 stk boliger. GNR/BNR: 94/81, 242, 243.
Utvikling av hotell og boliger i Ørland
Gnr/bnr: 67/230, 67/229, 67/40, 67/263, 67/214, 67/236, 67/211 og 67/74 m.fl.
Nybygg av forretning og boliger i Selbu
Gnr/bnr 68/4, 67/ 1, 5, 64, 74. Gjelbakken 4-6.
Etablering av næring/industri og rasteplass mm langs E39 i Heim
Gnr/bnr: 118/1, 118/3 og 119/1.Planer om næring/industri, vegpark, rasteplass, bensinstasjon, cafe, truckstopp, kollektivholdeplasser, turistinformasjon etc.
Ny omformersentral i Hell
Trønder- og Meråkerbanen elektrifisering.
Nybygg av forretning i Orkdal
Tomtareal: 10.979 m2.
Nybygg av boligområde i Rissa
GNR/BRN: 122/387, 122/354 og del av 122/6. Planområdet er ca. 53 daa stort. Mellom 53-77 nye boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg på Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, trinn 3
Gjennomførelsetid: 15-16 måneder. 29,5 daa. 4- 7 etasjer. GNR/BNR: 439/87 og 414/358, 366, 307, 308, 310, 388.
Nybygg av leilighets- og næringsbygg i Trondheim, trinn 3
SBRA: 6000 m2. Leverandør av badekabiner: Part AB.
Nybygg av ungdomsskole med kulturdel på Vikhammer i Malvik
Skole for 425 elever. Prosjektet består av 2 faser. Fase 1: Konseptfase, skisse- og forprosjekt. Fase 1 avsluttes med en målpris med tilhørende dokumentasjon. Målpris 2 med tilhørende dokumentasjon vil bli fremlagt til politisk behandling. Etter behandling og godkjenning vil det bli ingått kontrakt mellom Malvik kommune og Backe Trondheim AS forutsatt enighet om målpris 2 og politiske vedtak om gjennomføring. Fase 2: Detaljprosjektering og utførelse.
Nybygg av leiligheter, kjedet eneboliger og frittliggende eneboliger i Hommelvik
Totalt ca. 60 boenheter fordelt på ca. 40 leiligheter og litt over 20 småhus.
Nybygg av skole i Verdal
Gnr/bnr: 36/75, 68/80 og 521/1.
Nybygg av leiligheter og/eller rekkehus i Hommelvik
Gnr/bnr: 57/14, 15, 88, 92, 103 og 108. Adresse: Øyavegen 2, 4, 6, 8 og 10. Området består i dag av eneboliger med tilhørende uthus. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende lek- og fellesareal og teknisk infrastruktur.
Riving av næringsbygg og nybygg av kombinasjonsbygg i Namsos
Nybygg med 4.000 m2 næringsareal og mellom 25-30 leiligheter. Det blir tre etasjer med næringsbygg samt fem etasjer med bolig, og bygget føres opp i flere fløyer. Riving av omlag 2.000 m2 bygg som står på tomta i dag.
Nytt boligfelt i Hitra
Med mulighet for bygging av 60-80 eneboliger. 150 daa.
Nybygg av boligområde på Eidsbotn, Levanger
Megler: Heimdal Eiendomsmegling. Delvis kjeller.
Nybygg av næringsbygg i Namsos
ca. 30 dekar tomt.
Nybygg av hytter i Rennebu
Totalt 120 tomter. Selges både til utbyggere og til privatpersoner.
Nybygg av kulturhus i Trondheim
Elgeseter gate 1 og Klostergate 9.
Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, delfelt B4.3
Ca. 50 boenheter. Totalt skal det bygges mellom 450-460 boenheter i området. Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).
Nybygg av rekkehus og fortau ved Kvislabakken - Nesset i Stjørdal
Gnr./bnr: 84/ 11, 35, 130, 171, 179, 212, 221, 222, 457; 500/ 1; 525/ 1.
Nybygg av boliger på Tiller i Trondheim kommune, trinn 2
50-70 boenheter i trinn 2. 2-5 etasjer. Trinnvis utbygging. Infrastruktur er opparbeidet. Gnr/Bnr: 324/177, 324/5 og 325/220.
Nybygg av leiligheter i Trondheim, trinn 2
Totalt skal det bygges 246 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus i området fordelt på flere byggetrinn. BREEAM NOR.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: