Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stavanger

Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.
Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 1
Trinn 1: 230-250 boliger og 5000 kvm næringsareal. Sørøst for Skråtårnet. Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.
Nybygg av barnehage, flerbrukshall, skole, kontor, parkering, butikk og bydelsfunksjon i Storhaug bydel, Stavanger
B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn. Barnehage 6 avd. Gnr/bnr: 53/210, 640, 647. BRA: Ny bebyggelse 20.000 m2 + ny parkering 8000 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
4000 m2 næring. ca. 230 leiligheter. Gnr/Bnr: 21/1261, 21/702, 21/952, 21/602, 21/988, 21/989.
Nybygg av kontorbygg i Forus, del 2 og 3
BREEM NOR-sertifisering.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>> 18.000-19.000 m2
Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Lengde ca 1300 m fylkesveg. Total vegbredde er ca 27 meter.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av skole og idrettshall i Hafrsfjord
Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen. B14-skole med STOLT: ca 6.650 m2 Idrettshall: ca 2.483 m2 BREEM NOR-Very Good.
Nybygg av leiligheter i Hillevåg, trinn 2
Gnr/bnr 21/376 m fl. 2 etasjers parkeringskjeller. Kontraktsum for totalentreprise: 171 mnok.
Nybygg av boligområde i Stavanger
75 boliger fordelt på 33 leiligheter og 42 rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg på Tjensvoll
Alstor-tomta. Totalt 85 leiligheter 3-7 etasjer blir utført i 2 byggetrinn. 45 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 3
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av boliger i Hinna bydel, Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av boligblokker på Øvre Tasta, trinn 3
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder. BB4:1- 23 leiligheter BB4:2- 16 leiligheter
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten
Utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traséene. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
340 p-plasser. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Nybygg av bofellesskap for personer med utviklingshemming i Stavanger
Det skal bygges 11 omsorgsleiligheter+en kommunal base for driftspersonell i ett omsorgsbygg.
Nybygg av kapell/livssynnøytralt seremonibygg i Jåttå
Tidlig prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett for 2015-2018. Antatt byggestart.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Bredbåndssamband for Stavanger kommune
Stavanger kommune ønsker tilgang til samband for datatrafikk for eksisterende og nye lokasjoner i kommunen. Vi har opptil 350 MPLS lokasjoner som trenger grensesnitt mot tilbyder. Eksisterende samband fremkommer av vedlegg. Endringer i lokasjoner og hastighet vil forkomme i kontraktsperioden.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål, men er ikke tatt med i økonomiplanen for 2015-2018 da det ikke er behov for barnehage her nå.
Nybygg av boliger med p-kjeller og lekeplass i Stavanger
9 boenheter (6 tett tilliggende boliger + 3 hus i rekke i 2 etasjer med en inntrukket 3. etasje + parkeringskjeller). BRA: 1300-1400 m2.
Utvidelse av ungdomssenter i Sandnes
Planforslaget inneholder: Ny hovedbygning, utvidelse av internat, nybygg av brygge, nybygg av gapahuk, VA-anlegg og nytt pumpehus.
Nybygg av rekkehus i Storhaug bydel, Stavanger, trinn 2
Fremdrift er ikke avklart pga eierforhold og innsigelser fra kystverket.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel, Stavanger
Strekningen er på 620 meter fordelt på to etapper hvorav ca. 530 meter bygges i etappe 1.
Nytt kirkesenter på Hausken i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 1
Totalt skal det bygges 19 boenheter i området. 5 boenheter blir utført i trinn 1. Byggeklare tomter.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel, Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Utbedring av bussvei, Forus vest–Sola sentrum
Utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traséene.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Mindre utbedringstiltak for sykkel på Riksveg 44 i Stavanger
Hovedsykkelruten krysser i dag Leiteveien i plan. Prosjektet skal føre sykkelruten under kjørebru Leiteveien for å gi syklende bedre sikkerhet og fremkommelighet.
Oppgradering av uteområde ved arena i Stavanger kommune
Målet med oppgradering av uterommene ved Tou, er å heve potensialet i bruken. Uterommene brukes hele døgnet og året rundt. Tou er en arbeidsplass, en arena for kulturelle opplevelser (konserter, ølsmaking m.m.) og et område byens innbyggere kommer for å spise, slappe av, sosialisere i. Uterommene ved Tou skal skape glede, forundring, nysgjerrighet samt vekke brukerens sanser. Med denne mangfoldige bruken, er det en forutsetning at utformingen av uterommene opprettholder stedets fleksibilitet og identitet - det Tou'ske universet. Å ivareta logistikk som vareleveranser og bevegelsesmønstre er en viktig premiss. Opparbeidelsen omfatter oppgradering av gårdsrommet vest for Sjøparken, arealet under Scene 1 samt passasjen mellom Brygghuset og Atelierhuset. Anleggsarbeidene omfatter nye overflater, vegetasjonsfelter, utstyr (som benker, belysning og treskraperist), stedstøpt amfi, belysning og avvanning/sluk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: