Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Stavanger

Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Nybygg av kontorbygg i Forus, del 2 og 3
BREEM NOR-sertifisering.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>> 18.000-19.000 m2
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av leiligheter i Hillevåg, trinn 2
Gnr/bnr 21/376 m fl. 2 etasjers parkeringskjeller. Kontraktsum for totalentreprise: 171 mnok.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
Næring: 1968 m2. Leilighetshotell (antall enheter: 38): 2198 m2. Leiligheter (antall enheter: 3): 155 m2
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 1
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 2
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av boligblokker på Øvre Tasta, trinn 3
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder. BB4:1- 23 leiligheter BB4:2- 16 leiligheter
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Bredbåndssamband for Stavanger kommune
Stavanger kommune ønsker tilgang til samband for datatrafikk for eksisterende og nye lokasjoner i kommunen. Vi har opptil 350 MPLS lokasjoner som trenger grensesnitt mot tilbyder. Eksisterende samband fremkommer av vedlegg. Endringer i lokasjoner og hastighet vil forkomme i kontraktsperioden.
Nybygg av leiligheter og næring på Vestre platå i Stavanger sentrum
Prosjektet omfatter 12 leiligheter, 2 mindre næringsarealer på bakkeplan og parkeringsanlegg med bilheis i underetasjen. Oppmåling - Pro Dok 3D AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i bydel Hundvåg i Stavanger
Infrastruktur for 67 boenheter. Tomtens areal er på ca 12 700 m2. Deler av anlegget skal etableres over 2 p-kjellere som ligger under terreng. I arbeidet inngår adkomst til 2 p-kjellere og tun/ bilfrie adkomstveier til boliger. Det skal legges infrastruktur for vannforsyning, spillvann og overvann samt kabler og belysning inn i feltet. Det skal etableres 3 sandlek og 2 kvartalslekeplasser samt grønn infrastruktur. Tomtearbeider er med som en opsjon. Mengdene ved tomtearbeider er noe usikre da tomteplaner ikke er utarbeidet. Mengdene vil være regulerbare, men prisen på mengdeenhet er fast. Entreprenør har prosjektansvar for eget arbeid inne på tomtene. Det er en forutsetning at tomtearbeid, der flere entreprenører jobber inn på anlegget samtidig, vil komme i gang før VVA anlegget er ferdigstilt. Entreprenøren for VVA anlegget må hensynta dette ved prisingen. Adkomstvei, fordrøyning og overordnet va-nett etableres i en annen entreprise i regi av Stavanger kommune.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Adkomstveg til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål.
Nybygg av rekkehus i rekke og eneboliger i Finnøy
5 rekkehus og 3 nye eneboliger.
Utomhusarbeider m.m. ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Mindre utbedringstiltak for sykkel på Riksveg 44 i Stavanger
Hovedsykkelruten krysser i dag Leiteveien i plan. Prosjektet skal føre sykkelruten under kjørebru Leiteveien for å gi syklende bedre sikkerhet og fremkommelighet.
Oppgradering av uteområde ved arena i Stavanger kommune
Målet med oppgradering av uterommene ved Tou, er å heve potensialet i bruken. Uterommene brukes hele døgnet og året rundt. Tou er en arbeidsplass, en arena for kulturelle opplevelser (konserter, ølsmaking m.m.) og et område byens innbyggere kommer for å spise, slappe av, sosialisere i. Uterommene ved Tou skal skape glede, forundring, nysgjerrighet samt vekke brukerens sanser. Med denne mangfoldige bruken, er det en forutsetning at utformingen av uterommene opprettholder stedets fleksibilitet og identitet - det Tou'ske universet. Å ivareta logistikk som vareleveranser og bevegelsesmønstre er en viktig premiss. Opparbeidelsen omfatter oppgradering av gårdsrommet vest for Sjøparken, arealet under Scene 1 samt passasjen mellom Brygghuset og Atelierhuset. Anleggsarbeidene omfatter nye overflater, vegetasjonsfelter, utstyr (som benker, belysning og treskraperist), stedstøpt amfi, belysning og avvanning/sluk.
Nybygg av stupetårn i Stavanger
Asas Arkitekter AS i samarbeid med AtSite, LightBureau (lysdesign) og SWECO. Det skal reetableres et 10-meters stupetårn i Strømvik.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger, etappe 1
Strekningen er på 630 meter fordelt på to etapper hvorav ca. 530 meter bygges i etappe 1.
Nybygg av høydebasseng på Sørbø, Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av tennisbaner i Stavanger kommune
Oppbygging av to tennisbaner, legging av syntetisk rødgrus toppdekke, etablering kantstein, drensasfalt, gjerde og porter. Det skal opprettes en parkeringsplass og diverse utstyr for tennis og som benk, sykkelparkering, redskapsbod osv.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Utbygging av bredbånd på Ombo i Stavanger kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.
Utbygging av bredbånd i Stavanger kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.
Mindre utbedringstiltak for sykkel på Fylkesveg 427 Strømsbrua
Sanere venstresvingefelt og fullføre sykkelfelt.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger, etappe 2
Strekningen er på 620 meter fordelt på to etapper hvorav ca. 530 meter bygges i etappe 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: