Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter. 16-18 byggemåneder.
Nybygg av handel og leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av blokkbebyggelse i Sandnes
Mulighet for handel/tjenesteyting/ kontor i 1. etasje.
Nybygg av barnehage på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 478 Torvmyrveien i Sandnes
1150 m. I bymiljøpakkens budsjett 2020.
Opparbeidelse av VVA og omlegging av kulvert i Sandnes
VA Materiell: Brødrene Dahl. Granitt: Tegl og Granitt. Steinløing: Helleberg maskin. Tetthetsprøving: JTR. Sikringsarbeide: Systemsikring. Gjeder: Systemsikring. Porter: Systemsikring.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
BK6= 6 rekkehus og BK7= 9 rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for cirka 50 boenheter.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Opparbeidelse av park og grøntområder i Sandnes kommune
Oppdragsgiver skal ha opsjon på videre arbeid på grøntområder i parken – byggetrinn B. Oppstart byggeplass og ferdigstillelse av byggetrinn B (opsjon) skal være i henhold til omforent fremdriftsplan.
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476/4516 i Rogaland fylkeskommune
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476 Heigreveien x Fv. 4516 Asheimveien x Foren. Kryssene Heigreveien-Asheimveien og Heigreveien-Foren består i dag av to kryss med hvert sitt venstresvingefelt. Dette resulterer i mange trafikkuhell og farlige situasjoner.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Bredbåndssamband for Stavanger og Sandnes kommune
Felles utlysning for Stavanger og Sandnes kommune.
Etablering av VA-ledning i Sandnes kommune
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 1 – Usken VA-ledning: Etablering av pumpestasjon ved Usken kai, Sandnes kommune innreder pumpestasjonen i egen regi. Etablering av vannledning og spillvannsledning mellom Usken pumpestasjon og utvendig vannkum og innløpskum ved Riskastrand avløpspumpestasjon (sjøledning). Opsjon – Usken fiber: Som opsjon er det behov for opparbeidelse av fiberledning mellom tilkoblingspunkt på Kyrkjevollen og frem til avslutning på Usken.
Nybygg av idrettsanlegg i Sandnes
Idrettsplassen ved Lundehaugen ungdomsskole planlegges som idrettsanlegg/aktivitetsflate.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Demontering og oppgradering av støyskjerm i Sandnes
Demontering og oppgradering av støyskjerm i Bogafjellbakken. Oppdragsgiver ønsker opsjon på etablering av nytt rekkverk på de deler av nyetablert støyskjerm som ikke har rekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: