Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter. 16-18 byggemåneder.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av boligområde ved E39 i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 240 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS. Team bygg AS vil bygge ca 120 boliger. Jadarhus AS vil bygge ca 120 boliger.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av handel og leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boligområde i Sandnes
20 daa. 32 leiligheter og 31 eneboliger.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Etablering av gang- og sykkelveg m.m. langs Fv. 4600 (tidligere Fv. 478) i Sandnes
Rogaland fylkeskommune i samråd med Randaberg kommune vil med fysiske tiltak øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og forbedre bymiljøet langs Fv 4600 Torvmyrveien. Tiltakene er en del av Bymiljøpakken. På strekningen skal det prosjekteres og bygges ca. 520m med dansk sykkelløsning (enveisregulert sykkelveg), ca. 300m med ensidig kombinert gang- og sykkelveg og ca. 150m tosidig sykkelfelt og ensidig fortau.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Solavskjerming: Atum.
Etablering av fortau i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av leiligheter på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for cirka 50 boenheter.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Opparbeidelse av VVA i forbindelse med utviklingen av Rådhusmarka i Sandnes kommune
Gnr/Bnr 40/59, 40/101 m.fl. Følgende arbeider vil inngå i entreprisen: - Trafikkavvikling. - Vannhåndtering og midlertidigheter. - Markryddig, rensk og massetransporter. - Grunnarbeider. - VA-anlegg. - Veganlegg. - Grøntanlegg. - Fjernvarme. - Opsjon på lavutslippsanlegg.
Nybygg av ventilkammer i Soma
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av rekkehus på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Opparbeidelse av park og grøntområder i Sandnes kommune
Oppdragsgiver skal ha opsjon på videre arbeid på grøntområder i parken – byggetrinn B. Oppstart byggeplass og ferdigstillelse av byggetrinn B (opsjon) skal være i henhold til omforent fremdriftsplan.
Etablering av parkdrag i Sandnes
Etablering av parkdrag langds Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av Åsedalen boligpark.
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476/4516 på Sandved i Rogaland fylkeskommune
Etablering av rundkjøring ved Fv. 4476 Heigreveien x Fv. 4516 Asheimveien x Foren. Kryssene Heigreveien-Asheimveien og Heigreveien-Foren består i dag av to kryss med hvert sitt venstresvingefelt. Dette resulterer i mange trafikkuhell og farlige situasjoner.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Ny sykkelprioritert gate på Solaveien i Sandnes
1200 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Bredbåndssamband for Stavanger og Sandnes kommune
Felles utlysning for Stavanger og Sandnes kommune.
Etablering av VA-ledning i Sandnes kommune
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 1 – Usken VA-ledning: Etablering av pumpestasjon ved Usken kai, Sandnes kommune innreder pumpestasjonen i egen regi. Etablering av vannledning og spillvannsledning mellom Usken pumpestasjon og utvendig vannkum og innløpskum ved Riskastrand avløpspumpestasjon (sjøledning). Opsjon – Usken fiber: Som opsjon er det behov for opparbeidelse av fiberledning mellom tilkoblingspunkt på Kyrkjevollen og frem til avslutning på Usken.
Nybygg av idrettsanlegg i Sandnes
Idrettsplassen ved Lundehaugen ungdomsskole planlegges som idrettsanlegg/aktivitetsflate.
Nybygg av tursti ved Sandvedparken i Sandnes
Ny tursti Kvelluren og Brugata.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Etablering av VA-ledninger med videre for kryssing av Imsa i Sandnes kommune
- Etablering av VA-ledninger, kummer m.v. - Etablering av oppheng for VA-ledningene i broen. - Gravearbeider. - Trafikkavvikling. - Asfaltering. - Opsjon på lavutslippsanlegg.
Demontering og oppgradering av støyskjerm i Sandnes
Demontering og oppgradering av støyskjerm i Bogafjellbakken. Oppdragsgiver ønsker opsjon på etablering av nytt rekkverk på de deler av nyetablert støyskjerm som ikke har rekkverk.
Opparbeidelse av cricketbane på Sviland i Sandnes kommune
Cricketbanen skal etableres på eksisterende naturgress fotballbane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: