Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bodø

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359 mfl. Det legges til rette for to nybygg over en sammenhengende næringssokkel.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Ny- og påbygg av kontor, leiligheter og forretningsbygg i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive deler av bygningsmassen og gjøre det mulig å bygge nytt med større høyde og arealutnyttelse.
Riving og nybygg av renseanlegg i Bodø kommune
HMS KS: Lafopa Industrier AS, Per-Ole Jensvik.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Etablering/forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Rønvik
10 leiligheter og 5 rekkehus.
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 1
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av droppsone ved skole i Bodø kommune
Det skal etableres droppsone for barn ved mørkvedmarka skole. Droppsonen etableres for levering og henting av barn i barnehagen og de minste elever i barneskolen. Det etableres fortau langs droppsonen samt fra droppsone og opp til familiesenteret. Inn- og utkjøring innsnevres for å tydeliggjøre hvor adkomst er.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.
Etablering av strømtavler i Nord-Trøndelag
Kontrakten omfatter bygging og levering av 71 strømtavler i Nord-Trøndelag.
Etablering av ladeinfrastruktur/pantografladere for elbusser i Bodø kommune
Fellesutlysning/felleskontrakt for: Løpsmarka, Stordalen, Bodø lufthavn (2 stk), Kudalsveien ved Nord Universitet og Bjørndalslia.
Opparbeidelse av ny oppstillingsplattform på Stormyta i Bodø
Norsk Luftfartsmuseum skal etablere en utstillingsplattform for en varig plassering av en Boeing 737-300 vest for museumsbygg på Stormyra i Bodø. Oppdraget omfatter også å rive, fjerne eksisterende oppstillingsplass og gjenbruke eksisterende masse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: