Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bodø

Nybygg av oljeterminal i Bodø
Prosjekt i tidlig fase. Byggherrebedrift skal stiftes. Nordlandet VI.
Etablering av ny bydel i Bodø
Ca. 50 dekar. Utviklingsområde Vest.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage. Bodø kommune skal i gang med bygging av ny skole og barnehage i Mørkvedbukta, ca 10 km fra Bodø sentrum. I den forbindelse vil det være behov for å engasjere ett byggherreombud og SHA koordinator, Disse rollene kan ivaretas av samme person, men det er ikke en ønsket situasjon fra byggherre sin side. Bodø kommune vil i samme tidsrom ha gående en beskrevet entreprise på vei , vann og avløp til skoletomten, og byggherreombud kan bli engasjert i som et bindeledd om fremdrift mellom disse prosjektene.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 4 m.fl
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 2 mfl
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av ny 132 kV linje i Bodø kommune
5,5 km. Skogrydding: Silvanord AS.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av småkraftverk i Bodø
Tidlig og usikkert prosjekt. 8,1 Gwh/år. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Rønvik
10 leiligheter og 5 rekkehus.
Nybygg av parkeringshus i Bodø
Godkjent regulering. Parkeringsanlegg med inntil 85 plasser.
Nybygg av boliger, forretning og kontor på Bertnes i Bodø
Parkering og kombinert bolig, kontor og forretning.
Opparbeidelse av infrastruktur i Bodø
Infrastruktur for totalt 54 daa, ca 400 boliger.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø
Fire nye holdeplasser. Fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen. Ny gang- og sykkelvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av moduler/brakkerigg til midlertidlig ambulansehelikopterbase i Skånland
Leieperioden er to år, med opsjon for forlengelse i inntil 12 måneder.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gate, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av ny fortau mellom Keisern til Thalleveien i Bodø
Rigg og drift, Sikring med anleggsgjerder. Rivning av eksisterende veianlegg, eks. asfalt ca. 3200 m2. Etablering av nytt fortau med kantstein, ca 450 m. Etablering av gatelys, kabelgrøft ca 590 m. Skilting.
TS-tiltak ved Einmoveien - Nordstrandveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Anskaffelse av kontorlokaler til Helse Nord RHF i Bodø
Helse Nord RHF ønsker å leie kontorlokaler for anslagsvis 80 ansatte med tilhørende fasiliteter i eksisterende, rehabiliterte eller nye lokaler i Bodø. 1500 m2-2000 m2.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Etablering av ny fortau langs Årnesveien i Bodø
Strekning på ca 150m nord i Årnesveien, fra Arnt Holms vei til G/S-vei ved kunstgressbane.
TS-tiltak ved Alstadveien, fortau og gs-veg mellom skolene, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Holtan i Skivika, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Jernbaneovergang i Rønvik v/Einmoveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av fortau og busstopp m.m i Bodø
Anskaffelsen består av en strekning på ca 375m øst i Fjellveien, hvor det skal etablere fortau på veiens nordside mellom Nordstrandveien og Årnesveien. Tiltaket har som hovedmål å bedre trafikksikkerheten i området. Det skal etableres fartsreduserende tiltak i form av fartshumper og deler av strekningen skal få parkeringsforbud. Veien skal breddeutvides noe mot sør, langs deler av strekningen. Det skal etableres ny gatebelysning langs hele strekket. Det skal også etableres grøfter med trekkerør i hele fortaustrasen, med kryssing av veien enkelte steder. Drenering av veien, med etablering av sandfang og sluker inngår også i anskaffelsen.
TS-tiltak på Ragnar Schølbergs gt. fra Reinslettvn til Gjerdåsveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Symraveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av busslomme ved Blokkan i Bodø
Arbeidene vil bestå av følgende: Rigg og drift, sikring med anleggsgjerder. Etablering av ny busslomme. Etablering av ny gang og sykkelvei bak busslomme. Etablering av overvannsystem i forbindelse med busslomme. Etablering av gatelys, kabelgrøft samt etablering av mur og skilting.
TS-tiltak ved Ole Reistads vei, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak på Bamseveien fra Mørkved- marka skole til p-plass , Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: