Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bodø

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Etablering av hotell/overnatting med parkering i Bodø
Sjøgata 30, 32, 34 og 36. Gnr/bnr: 138,/2116, 2135, 2165. Ca 4,5 daa.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Etablering/ forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Sanering vei og VA Parkveien mellom Bankgata og Jordbruksveien i Bodø
Dagens VA-anlegg består av en felles avløpsledning og går fra Helliesens gate og vestover mot Bankgata. På hele strekningen mellom Bankgata og Jordbruksveien skal det legges ny vann- og overvannsledninger, mens det legges ny spillvannsledning mellom Biskop Kroghs gate og Bankgata. Hensikten med saneringen er å legge til rette for et separatsystem for VA-anleggene samt avvanning av vegoverflatene for hele strekningen. Total lengde ca. 360m.
Etablering av strømtavler i Nord-Trøndelag
Kontrakten omfatter bygging og levering av 71 strømtavler i Nord-Trøndelag.
Fjerning av parkeringsplass, oppgradering av gate og etablering av gang- og sykkelvei i Bodø
Mellom Prinsens gate og Kongens gate. Fjerning av parkeringsplass, oppgradering av gate, etablering av gang- og sykkelvei samt etablering av mindre grøntområde.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Sagelva på Rv 80 i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1000m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: