Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Molde

Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Cowi AS i Trondheim har arbeidet med teknisk utredning.
Etablering av ny bydel i Molde
Godkjent reguleringsplan. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kostnad for grunnskole: 180 Mnok. Kapasitet til 392 elever.
Etablering av sjøfront i Molde
Det er gjennom mange år gjennomført store investeringer for å åpne sentrum ut mot den flotte Fannefjorden. Sjøfronten 2 er foreløpig det siste prosjektet i rekken av det som skal skape en «Sjøfront» fra Storkaia i vest til fergeleiet for E39 øst for Molde sentrum. Mittetkaia er kaien sør for Hamnegata 35 til 45 og opp mellom Hamnegata 45 og 47, nord til bussholdeplassen. Ny Mittetkai blir liggende mellom bygningsrekken og den nye kaien i Sjøfronten 2. Bygging av ny Mittetkai oppå eksisterende kai, fundamentert på peler til berg.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Ny ferjekai på Sølsnes i Molde
Ny tilleggskai + liggekai i nærleiken. Romsdalspakken del 1b.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 1
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Molde
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18) Ytre/utasundspakken del 2.
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Hjellset i Molde
Arbeidene omfatter: - Ca. 1200 meter bilveier. - Ca. 610 meter gangveier. - Ca. 65 meter fortau. - Ca. 1400 meter vann- og avløpsanlegg. - Ca. 400 meter VA-stikkledninger. - Granitt kantstein ca. 172 meter. - Bussholdeplass m/leskur. - Gatelysgrøfter/kabelgrøfter.
Utbygging av bredbånd i Molde kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Rassikring på Fv 191 Bjørkimellom i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy). Skredtype stein.
Etablering av midlertidige studentlokaler på høgskolen i Molde
Anlegget leveres komplett, alle fag, inkludert fast inventar og møblering. Bygget er planlagt i skrånende terreng. Det planlagt to parallelle fløyer med moduler, med en modul som gangforbindelse mellom dem. Nødvendig fjerning av vegetasjon, grunnarbeider med terrengbearbeiding og bunnledninger, samt fundamentering skal medtas i denne entreprisen. Bygget skal leies i 5 år med opsjon på forlengelse (1+1+1).
Rassikring på Fv 191 Viketunnelen Nord i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: