Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg i Ålesund

Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Utvidelse av ungdomsskole i Ålesund
Skole med plass til 450 elever. Nobi Voss utfører trapper.
Etablering av nytt landbasert matfiskanlegg i Ramsvika
Planområdet er på omtrent 89,6 dekar.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Ålsund
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18), ny tilleggskai. Ytre/utasundspakken del 2.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av boligområde i Brattvåg
15-20 tomter for eneboliger, ev 2-4 mannsboliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Riving og nybygg av renseanlegg i Ålesund kommune
Fellesutlysning for: Breivika RA og Larsgården RA. Kostnad M1: 18,5 Mnok.
Kollektivterminal sentrum i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangbru over Fv på Kverve, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny Brosundbro og gate fra Hotel Waterfront til Posthuskrysset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Ny bro og gate fra Waterfront til Posthuskrysset.
Nytt fortau på Myrlandsvegen i Blindheim, del 2
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av adkomstvei til skole i Ålesund
Formålet med avtalen er bygging av ca. 400 meter ny adkomstvei til Emblem skule inkludert tilhørende fortau, drenering og belysning. Ny vei går delvis i eksisterende og delvis i ny trasé. Det skal også oppgraderes kommunalt VA- anlegg på deler av strekningen. Prosjektet skal startes opp snarest etter kontraktsinngåelse. Vei a_SV3 som er cirka 100 meter lang skal opparbeides først, og minimum som en anleggsvei. Ferdigstillelse av a_SV3 og øvrige anlegg senest i løpet av mai 2021. Prosjektet organiseres som en hovedentreprise (utførelsesentreprise), basert på NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt". Merknader til avtalen: Oppdragsgiver tar forbehold om at det vil bli inngått kontrakt med totalentreprenør etter samspillsperiode for bygging av Emblem skule, og nødvendige politiske vedtak.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Nytt fortau på Gangstøvikvegen i Narvøy indre
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Etablering av vannrom i Ålesund sentrum
Ålesund kommunale eiendom KF har fått i oppdrag å sørge for utvikling og utbygging av Kulturhavna på Sørsida i Ålesund. Kulturhavna er plassert mellom cruisebåthavna på sørsida og Brosundet. Formålet med prosjektet er å etablere et vannrom i Ålesund sentrum, i tillegg til at det skal opparbeides et midlertidig byrom på gateplan som skal betjene og sørge for aktiviteter rundt vannspeilet.
Etablering av landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund kommune
Etablering av et landstrømsanlegg til cruiseskip i Ålesund. Anlegget skal bygges på Prestebrygga, som ligger sentralt i Ålesund by, og kunne forsyne cruiseskip som ligger på Prestebrygga og Storneskaia. Begge kaiene er pælekaier. Omformeranlegget skal kunne forsyne alle cruiseskip som kommer til Ålesund, og skal bygges etter IEC-80005-1:2019 og IEC 80005-2:2016. Omformeranlegget vil bestå av 2 x 16 MVA, som begge skal kunne levere spenning på både 11 kV og 6,6 kV, og på 50 og 60 Hz.
Nytt fortau på Storfjordvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Oppgradering av minnelund på kirkegård i Ålesund kommune
Masseflytting, bygging av natursteinsmur, avskjæringsgrøfm, tilførsel av gravemasser, driftsveg, skiferbelegg, plener og beplanting, anordninger for navneskilt. Totalt berørt areal ca. 730 m2.
Etablering av spillvannspumpestasjon i Ålesund kommune
Etablering av spillvannspumpestasjon i eksisterende bygg i Sorenskriver Bullsgate 53. Installasjonen skal etableres i et havnelager med god tilkomst fra Torberg Arnesons gate og langs kaien mot vest og med port som muliggjør tilgang med lastebil. Pumpestasjonen skal samle spillvann for avløpssonen i Sorenskriver Bulls Gate, og spillvannet skal videre pumpes via en tidligere lagt pumpeledning i retning mot renseanlegget på Flatholmen.
Nytt fortau på Blindheimsvegen, Blindheim
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: