Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hol

Etablering av næringsområde nordøst for Geilo
Ca 113 daa. Gnr/Bnr: 61/1, 61/28, 59/6, 58/1, 57/3 og 57/21.
Opparbeidelse av vei og VA-anlegg m.m for etablering av næringsområde i Geilo
Anskaffelsen omfatter opparbeidelse av hovedadkomstveger og VA-anlegg for nytt næringsområde på Vøllo. Dette omfatter i hovedsak: Ca 1100 meter adkomstveg. Ca 220 meter gang- og sykkelveg. Avkjøring til rv7 med midtrabatt. Ca 1000 meter VA-grøfter. Komplett avløpspumpestasjon. Ca 1200 meter kabelgrøfter. Ca 2000 meter åpne overvannsgrøfter der deler av disse skal plastres som bekkeløp. Videre er det inkludert en opsjon med planering av hele næringsarealet, der det vil være behov for uttak av 50-70000 m3 løsmasse og fjell for utlegging i fylling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: