Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (5)
Bærum (10)
Drammen (5)
Eidsvoll (3)
Enebakk (2)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (6)
Hemsedal (2)
Hol (0)
Hole (1)
Hurdal (1)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (4)
Lier (0)
Lunner (1)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (1)
Nannestad (1)
Nes (1)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (1)
Rælingen (0)
Rakkestad (0)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (6)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (0)
Ås (3)
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole, plass til 784 elever. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023.
Til- og ombygging av videregående skole og nybygg av idrettshall på Eikeli
BREEAM Excellent. Byggeperiode nybygg: Januar 2020 – juli 2021 Byggeperiode ombygg: Juni 2021 – april 2022
Ombygg av helsehus på Stangeberget i Halden kommune
Tillbygg av inngangspart og mottak for ambulanser. Nybygg av parkeringshus, 2 etasjer.
Utvidelse av barneskole/SFO og nybygg av flerbrukshall i Råholt
4-parallell barneskole på Råholt. Nytt skolebygg på 4700 m2, Flerbrukshall på 2016 m2 og 3385 m2 ombygging.
Ombygging av kontor på Strømsø i Drammen
Innvendig riving. 12-18 byggemåneder.
Utvidelse av barne- og ungdomsskole i Hemsedal
Ny sentralskole, trinn 1-10. Vurdering med opsjon på utvidelse av gymhall eller flerbrukshall, svømmehall og parkeringsanlegg.
Utvidelse opg mindre ombygg av ungdomsskole i Skedsmokorset
I henhold til skolebehovsplanen er det behov for å utvide Vardeåsen skole for å kunne avlaste Frogner skole. Utvidelsen vil være til en 1‐7 to parallell skole. Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2023.
Rehabilitering og ombygging av sengeposter på sykehus i Sandvika
Rehabilitering og ombygging av sengeposter i 6,7 og 8 etasje på Bærum Sykehus. Det vil i forbindelse med ombyggingen skiftes ut ventilasjonsanlegg og det elektriske. Ombyggingen medfører endring av brannskiller ved hulltaking, og endring av den bærende konstruksjonen. Den bærende konstruksjonen endres ved at det tas utsparinger for ventilasjonskanaler.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Ombygg av hematologisk og onkologisk enhet i Nye Nord i Lørenskog kommune
Ombygging av NNU0 ca. 1800 m2 til sengerom. Ombygging av NN03 ca. 1200 m2 til poliklinikk/dagbehandling.
Utvidelse av sykehjem i Bærum
Eksisterende Berger sykehjem har i dag 75 sykehjemsplasser og 17 omsorgsboliger. Planlagt nytt anlegg vil ha inntil 150 beboerplasser. Planlagt ferdigstillelse er i 2025.
Totalrehabilitering og ombygging av kino i Kongsberg
I tillegg skal det utvikles flere opsjoner: Tilbygg til kinoen. Koblingsbygg mellom kinoen og tilstøtende bygninger. Riving og opparbeidelse av eiendommen Nymoens Torg 5 (Andersen-gården). Etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Kongsberg gamle kino har et areal som skal ombygges på ca. 2000m2 BTA. Det er foreløpig antatt at nybygg ifm prosjektet kan utgjøre ca. 650m2 BTA.
Rehabilitering tekniske anlegg på Ila fengsel
Statsbygg har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å rehabilitere de tekniske anlegg i deler av bygningsmassen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Prosjektet omfatter rehabilitering av tekniske anlegg i Hovedbygget, Sydblokka og Annekset (opsjon), samt installasjon av toalett på celler, utskifting av celledører og rehabilitering av vinduer (opsjon) i Hovedbygget. Hovedbygget har 4 etasjer og utgjør samlet ca. 6.000 m². Sydblokka har 4 etasjer og utgjør samlet ca. 3.000 m². Annekset har 2 etasjer og utgjør ca. 620 m². Byggene består av celler, toaletter, dusjer og fellesskapsrom for innsatte, samt kontorer og vaktrom for ansatte. Unntak er 4.etg. for Hovedbygget som benyttes til administrasjon og helsetjenester.
Totalrehabilitering av barnehage i Bærum
Barnehagen vil bli totalrehabilitert innenfor dagens konstruksjoner. Strippes ned til råbygg. Barnehagen dimensjoneres for 41 små barn, 1-3 år, og 62 store barn 4-6 år. Antall ansatte beregnes til 30 personer. Barnehagen renskes innvendig og vil få ny planløsning. Tekniske anlegg vil bli oppgradert slik at de tilfredsstiller Tek 17. Det vil også bli nye sosialrom slik at krav til arbeidsmiljø oppfylles. Det vil bli oppført nytt letak for utesoving i underetasjen.
Riving av barnehage og nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Blaker
Planen omfatter følgende eiendommer: gnr./bnr. 318/55, gnr./bnr. 318/157 og 318/128.
Tilbygg av skole i Hurdal kommune
Undervisningsarealer og garderober for 5-7. trinn.
Ombygg for kapasitetsutvidelse av skole i Lørenskog
Kjenn skole skal bygges om og utvides for å øke kapasiteten fra seks til åtte parallelle klasserekker per årstrinn. Videre kapasitetsutvidelse vil skje i to planlagte utbygginger i løpet av økonomiplanperioden.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Om- og tilbygg av skole på Eidsvoll Verk
Eidsvoll Verk skole er oppført som er to-parallell skole med seks trinn. Skolen har nå to paralleller med syv trinn, samt SFO-tilbud. Skolen har behov for en oppgradering slik at den er tilpasset syv trinn med SFO. Det er behov for at skolen får en kapasitetsøkning på 50-60 elever i tillegg til å gjøre lokalene for småskolen tilfredsstillende. Gnr/bnr: 134/98, 134/99 og 134/12.
Rehabilitering av barnehage i Fredrikstad
Prosjektet gjelder omgjøring av stellearealer, toalett- og garderobeforhold og kontorplasser.
Utvidelse av akuttmottak ved sykehus i Kongsberg kommune
Tiltaksområdet er i fløy B. U-etg. er på ca. 550 m2. Samlet sett så vil akuttmottaket få syv undersøkelsesrom. To av undersøkelsesrommene er planlagt med forrom med muligheter for isolat. Det etableres ett avklaringsrom med plass til fire pasienter, samt ett samtalerom. Sengeoppstillingsplass kan også brukes som avklaringsrom for fire pasienter ved behov. To av undersøkelsesrommene kan også brukes til poliklinikkrom.
Rehabilitering av kontorbygg på Drømtorp i Ski
Bygget er totalt på 12 500 m2, 3600 m2 ska leies av 3stepIT og total rehabiliteres innvendig og utvendig med ny fasade og etterisolering.
Ombygg av etasjer i kulturhus i Asker kommune
I 3. etasje skal deler av eksisterende kontorarealer bygges om fra cellekontor til mindre kontorlandskap, det skal også etableres stillerom og team rom. Prosjektareal i denne etasjen 926m2 (BTA). I 4. etasje skal tre eksisterende møterom rives og det skal etableres kontorarealer med cellekontor, landskap og fellesarealer, samt to nye møterom. Eksisterende garderobe 4K041 skal utstyres med låsbare skap. Prosjektareal 171 m2 (BTA).
Rehabilitering av svømmebasseng i Fredrikstad
Utskifting av bassengduk, omgjøring av rørsystem og oppgradering av teknisk rom og lokalet til svømmehallen.
Tilbygg av personalrom på barneskole i Sarpsborg kommune
Utvidelsen for å få flere lærer arbeidsplasser på Tindlund barneskole. Gjelder et påbygg i 2 etg. på barneskolen samt innbygning av overbygg til eksisterende utvendige toaletter. I tillegg skal 2 klasserom i 2 etg. gjøres om til lærer arb. rom og 2 lærer arb. rom i 1 etg. gjøres om til et klasserom og et grupperom.
Ombygg av fabrikslokaler til videregående skole i Halden
I forbindelse med samling av Halden VGS til en lokasjon på Porsnes skal det prosjekteres nye lokaler inne på området til eksisterende Porsnes VGS.
Til- og ombygg av barnehage i Asker
Prosjektet Landøya Barnehage – tilbygg og ombygging er en transformasjon av barnehagens ene fløy, for å oppgradere fasilitetene for de ansatte og gi barnehagens naturgruppe et mer egnet lokale. Den delen av bygget som omfattes av prosjektet er ca.125 m2 grunnflate og består av to etasjer. Prosjektet skal utføres med drift i de 3 fløyene som ikke er berørt av byggingen, slik at det vil medføre mer behov for koordinasjon, kommunikasjon og SHA fokus i forhold til et prosjekt som bygges uten disse utfordringene. Prosjektet omfatter disse fag: Rivning og miljøsanering, demontering for gjenbruk, grunnarbeider, VA, bygningsmessige arbeider, VVS, elektro og automasjon. Klimaskallet på eksisterende fløy skal rives, slik at prosjektet er tenkt å utføres under telt. Dette vil kreve nøyaktig planlegging av leveranser og hvordan man minimerer midlertidige demonteringer av telt.
Rehabilitering av opplæringsbasseng i Siggerud
Stiftelsen Frambu skal renovere svømmehallen med tekniske anlegg. Bassenget er på 8,5 x 12,5 meter + 1 meter rampe. Dette er et varmtvannsbasseng med vanntemperatur på 32 – 35 grader. Hensikten med rehabiliteringen er å oppgradere badet slik at det fremstår nytt og moderne både teknisk og utseendemessig, med nødvendige oppgraderinger av svømmebasseng og tilhørende tekniske anlegg. Det er videre et mål å sørge for effektive og energioptimaliserte løsninger som gir god driftsøkonomi.
Til- og ombygg og tilpasninger av kontor og dagaktivitetsenter Aurora på Kilmoen
Samlokalisering av arbeidsmarkedsbedriften Menova AS og det kommunale dagaktivitetssenteret Aurora.
Utvidelse og oppgradering av skolekjøkken i Fetsund
På grunn av elevtallsvekst og ny læreplan er det behov for å utvide og oppgradere dagens skolekjøkken på Østersund skole. Det er sett på muligheten for å utvide kjøkkenet inn i eksisterende arealer i tilknytning til dagens kjøkken, hvor det i dag er lager.
Ombygg av barnehage på Kjeller
Etablering av forsterket avdeling.
Ombygg av tidligere Hurum rådhus til kafe, publikumsområde og aktivitetsrom m.m i Asker kommune
Deler av tidligere Hurum Rådhus skal bygges om. I 1.etasje skal det etableres adkomsttorg med Kaffebar, publikumsområde og info-hjørne. Det skal også etableres bibliotek med aktivitetsrom og kontorer. I 2.etasje skal det etableres et backstage-område, samt utføres endringer i kontordel. Det skal også utføres elektro- og ventilasjons-arbeider i 1-,2- og 3-etasje.
Ombygg av lærearbeidsplasser m.m. ved barneskole i Sarpsborg kommune
Ombyggingen av Hannestad barneskole omfatter en større ombygging av skolens lærerarbeidsplasser, kontorer for administrasjon, samt personalfasiliteter. Ombyggingen skal gjennomføres innenfor eksisterende vegger - med en minimal endring på fasade. Et område med elevtoaletter, som ikke lenger er i bruk, skal inkluderes i ombyggingen til personalet.
Ombygg og rehabilitering av bolig i Bekkestua
Nye toaletter, nytt kjøkken, fjerning av takvinduer, eventuell adkomstrampe.
Oppgradering av idrettshall i Halden
Nytt tilbygg med inngangsparti, publikumsareal og klubbrom.
Ombygg av kontor i Halmstad, Rygge
Gnr/bnr: 1/12 og del av 2/4.
Omgjøring av kontorlokaler i Bærum kommune
Prosjektet består av flytting av vegger, etablering av møtesoner, maling av arealer, gulvbelegg og utskifting av ventilasjonsaggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: