Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran sentrum
Totalt 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på ¤ 20 plasser forsterket sykehjem ¤ 40 ordinære sykehjemsplasser ¤ 40 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende Barrierevaskeri Mulig framtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innladet og Lunner kommune. 9000-10000 m2
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Otta
Sel kommune skal bygge en ny barneskole 1-7 trinn. Dette skal være en 2 parallell skole for ca 320 elever, i tillegg skal det bygges en flerbrukshall i direkte tilknytning til en eksisterende idrettshall.
Nybygg av svømmehall i Stange kommune
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nytt NTNU-bygg i Gjøvik
Skal plasseres mellom EAB-bygget og Smaragdbygget.
Nybygg av eneboliger i Elverum
Gnr/bnr: 14/404, 405.
Ny- og ombygg ved videregående skole i Lillehammer
Ny bygghall på ca. 1300 m2, parkeringskjeller og et innebygd kaldtlager. I tillegg skal det gjøres ombygningsarbeider i eksisterende bygningsmasser på ca. 800 m2.
Nybygg av næringsområde i Stange
Gnr/bnr: 5/1 og 210/10.
Nybygg av ungdomsskole i Hunndalen i Gjøvik kommune
Det startes et forprosjekt for etablering av to ungdomsskoler for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug, Grande, Gjøvik, Fredheim og Lundstein barneskoler. Forprosjektet skal inneholde romplan for eventuelle nybygg og ombygging av eksisterende skoler, samt samlokalisering av en ungdomsskole og kulturskolen.
Utvidelse og ombygg av parkeringsplann ved kommunehuset i Nord-Fron kommune
Eksisterende parkeringsplass ved kommuenhuset på Vinstra i Nord-Fron kommune skal utvides og ombygges. Det skal i tillegg rives og reetableres en mur opp mot Øvregata. Avkjøring skal flyttes helt sør på området. Det skal og settes opp en carport for to biler samt et lager som et tilbygg til eksisterende carport. Arbeidet vil bestå av flytting av avkjørsel og staute, nytt fortau langs deler av ny innkjøring, støttemur med rekkverk, carport og lager samt belysning. Det skal også settes ned tre moloker for avfall på området.
Nybygg av carport og utomhusarbeider i Nord-Fron kommune
Det skal bygges carport for fire biler, hvorav to er tiltenkt større biler tilpasset rullestolbrukere. De to minste plassene skal tilrettelegges med el-bil-ladere.
Etablering av friluftstoalett i Lillehammer kommune
Det skal i første omgang kjøpes inn ett toalett, men det kan bli aktuelt å anskaffe to stk på samme bestilling. Det vil ikke være tilgang til vann/avløp og strøm. Toalettet skal være stengt om vinteren

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: