Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Aust-Agder fylke

Arendal (25)
Birkenes (1)
Bygland (0)
Bykle (4)
Froland (0)
Gjerstad (1)
Grimstad (15)
Iveland (0)
Lillesand (12)
Risør (3)
Valle (1)
Åmli (1)
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 2-4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av leiligheter og idrettsanlegg i Grimstad
Området er på om lag 200 dekar og foreslås utbygd med inntil om 105 boenheter. Det settes krav til detaljregulering for de enkelte områder innenfor planen. Området er tenkt utbygd etappevis over tid og etter behov. Planområdet ligger syd for eksisterende bebyggelse på Jortveit og i tilknytting til skole og barnehage.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Grimstad
Ca 29 stk eneboliger, 3 stk firemannsboliger, 2 stk seksmannsboliger og tre blokk med totalt 27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 38/4, 38/9, 38/13, 38/14, 38/22, 38/38 og 38/120.
Nybygg av boligblokk og næring i Birkenes
47 stk leiligheter og 1800 m2 med næring fordelt på to byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 1
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av leiligheter på Nedenes i Arendal
24 eneboliger, 5 tomannsboliger og 6 åttemannsboliger.
Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Gnr/bnr: 48/86, 107, 108 mfl.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger.
Om- og nybygg av flerbolighus i Arendal
Ombygging av gamle Arendal Yrkesskole til 38 leiligheter samt nybygg av 20 boenheter. Badekabiner.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 2
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og rekkehus i Arendal, trinn 1
Ca. 300 boliger totalt på området. Byggherrebedrift er stiftet.
Nybygg av forretning, boliger og kontor i Risør
Krags gate 54 og 56. Gnr/bnr 16/540, 1419
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 100 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Leiligheter for eldre, unge og barnefamilier. Det legges også opp til 5-6 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Nybygg av eneboliger og rekkehus/kjedehus på Tromøy i Arendal
10 stk eneboliger og 11 stk rekkehus/kjedehus. Gnr/bnr: 222/6, 154.
Nybygg av boliger på Indre Årsnes i Lillesand
Gnr/bnr: 64/4 og 65/1. Frittliggende småhusbebyggelse og muligens konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 3
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av boliger i Rørendal
Godkjent regulering. Ca 40 boenheter. 100 m fra badestrand. 5,5 km til Arendal. Mulighet for att kjøpe båtplass.
Nybygg av flerbolighus i Lillesand
40-50 leiligheter fordelt på 2 bygg.
Nybygg av boliger i Grimstad
Eneboliger, eneboliger i rekke og kjede. Gnr/bnr 79/9, 80/59
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192
Nybygg av to-eller firemannsboliger i Arendal
8 stk boenheter i form av 2-eller 4-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Bykle
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av hytter i Lillesand
11 stk hyttetomter.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Ca 12 stk boliger for nedsatt funksjonsevne.
Ombygging av barnehage til omsorgsboliger i Arendal
Tiltak som skal utføres er: Endre halve bygget fra barnehage til omsorgsbolig. Innvendig ombygging. Utskiftning av enkelte vinduer og dører i fasade. Mindre tilbygg og frittstående bod. 20 m2 nytt areal samt noen utvendige bygg som boder etc. på samlet areal ca. 100 m2. Bakgrunn I dag fungerer Fagerheim som et bo- og avlastningshjem for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger, - deriblant multifunksjonshemmede. I deler av bygningen har det tidligere vært en barnehage. Barnehagen ble fraflyttet i 2014 og har siden stått ubenyttet. Arendal bystyre har vedtatt å utvide og oppgradere eksisterende lokaler på Fagerheim slik at hele bygget kan tas i bruk til avlastningshjem. Det er ønskelig å bruke barnehagens tidligere arealer til utvidelse av fellesrom, 2 avlastningsrom og 2 barneboliger.
Områderegulering for Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Oppgradering av kommunale leiligheter i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av sprinkelanlegg ved omsorgsbolig i Grimstad
Sprinkling fra sprinkelsentral til sprinkelanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: