Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Viken fylke

Aremark (2)
Asker (19)
Bærum (46)
Drammen (31)
Eidsvoll (11)
Enebakk (5)
Flesberg (5)
Flå (2)
Frogn (7)
Gjerdrum (1)
Gol (7)
Halden (16)
Hemsedal (3)
Hol (3)
Hole (2)
Hurdal (2)
Hvaler (2)
Jevnaker (2)
Kongsberg (14)
Lier (9)
Lunner (9)
Lørenskog (10)
Marker (3)
Modum (13)
Moss (31)
Nannestad (7)
Nes (5)
Nesbyen (5)
Nesodden (7)
Nittedal (7)
Rælingen (5)
Rakkestad (2)
Ringerike (17)
Rollag (3)
Råde (2)
Sarpsborg (15)
Sigdal (2)
Skiptvet (1)
Ullensaker (12)
Vestby (16)
Ål (6)
Ås (5)
Ny 4-felts motorveg på E16, Bjørum-Skaret
8,4 km 4-felt, 4,2 km veg i dagen, 4,2 km i tunnel (under Sollihøgda og under Bukkesteinshøgda). Prosjektet inneholder følgende: - 2 tunneler, 800 m og 3,4 km - 8 bruer, inntil 220 meter - 3 millioner m3 masse som skal forflyttes - Elektro/automasjon
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 1, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150 meter. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Omfatter også forbedrende arbeider (byggegroper og bergsjakter) på Flytåret og Fornebuporten stasjon.
Nybygg av trikkebane Majorstuen-Fornebu senter parsell 2, del av Oslopakke 3
Parsell 1 og 2 totalt 8150meter. Inne i Oslopakke 3 med utførelse 2019-2024. Skal knytte Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 03
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftingsgate, kulvert ifm. Tilfartsvei vest 1, føringsveier, VA, veiomlegginger m.m..
Underbygning på Drammen-Kobbervikdalen UDK 08
Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.
Driftskontrakt for vedlikehold av vegnettet, riks- og europaveger i Oslo/Viken 2021-2026, 9104
Gjelder veger E6, E16, E18, Rv4, Rv22, Rv150, Rv159, Rv162, Rv 163, Rv 191 og Rv226. Utstrekn. i km - ca. 293. Tillegg gs-veg - ca. 105.
Utvikling av sentrumsområde i Lørenskog
Avfallssug: Envac. Travikkavikling: Trafikkdirigering AS. Betongkummer: Østraadt. IG-kummer: Loe. Biodiesel: Elstad Oljeservice. Brakkerigger, leieutstyr: Cramo. Avfallshåndtering: Ragn Sells. Biler: Peab Bildrift. Støy og Rystelsemåling: Rambøll. Drone og geoscanning: Terratec. Renhold: TG-Renhold AS Adgangskontroll: SmartDok
Utvikling av et område til flyplass og næringspark, Eggemoen
2400 dekar. Eksisterende bygninger er et gammelt militærleir.
Ny transformatorstasjon i Hamang
Ferdigstillelse i 2024.
Utvidelse av kai i Drammen
Utvidelse av kai med 200m.
Riving og nybygg av snøoverbygg ved Bergensbanen
Riving av eksiterende snøoverbygg i tre, delvis med aluminiumplater utvendig og bygging av nye snøoverbygg i stål, hovedsakelig på strekningene fra Haugastøl til Mjølfjell og Myrdalsvingene til Kjosfossen. Arbeidene utføres i sommerhalvåret og kontrakten inngås for sesongen i år 2022, med en opsjon for sesongene i år 2023 – 2025.
Oppgradering av stasjon på Østfoldbanen i Nordre Follo
Plattformforlengelse og antall spor skal ned fra tre til to.
Driftskontrakt for vedlikehold av vegnettet, riks- og europaveger i Viken og Innlandet 2021-2026, 9102
Gjelder veger E16, Rv7 og Rv52. Utstrekn. i km - ca. 443. Tillegg gs-veg - ca. 71.
Omlegging av spillvannsledning i Lørenskog
En høy andel av spillvannsnettet i området Fjellhamarskogen/Langgrunna er et aldrende fellessystem og består hovedsakelig av betongrør. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utløpet av 2024.
Bruvedlikehold på fylkesveger i Viken Sør og Nord 2021-2023
Bruoppgavene vil variere og omfatter blant annet betongreparasjoner, rekkverksarbeider, stålarbeider, overflatebehandling av stål og betong, fugearbeider, og utskifting av lager, slitelag og membran etc.
Utbedring av Monsrud kryssingsspor i Lunner, K04
Sporet forlenges til 1.165 meter.
Fv 169 Momoen-Løken i Aurskog-Høland, ny gang og sykkelveg
2,8 km fortau og GSV. Parsell 1: ca. 420 m fortau Momoen-Løken. Parsell 2: ca. 2,4 km GSV fra Momoen til Elverhøy inkl. utskifting av vann- og avløpsanlegg for kommunen og 30 m lang GSV-bru av stål ved Longselva.
Etablering av vei i kulvert under jernbarne ved nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Drift og vedlikehold av rekkverk langs europa- og riksveger i Viken 2021 og 2022 (opsjon 2023-2024)
Gjelder område Oslo og Viken. Inntil 60 millioner kroner i året. I inntil fire år. De geografiske områdene har følgende avgrensninger: I Buskerud til og med Hønefoss I Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen for Innlandet mot øst. I Østfold fram til grensen til Sverige.
Nybygg av elvekraftverk i Gudbrandsdalen
Forventet årsproduksjon på 24,4 GWh.
Ny vannledning for Rygge, Moss og Vestby kommune
Rørpressing - Olimb anlegg AS Spunting - Kynningsrud Fundamentering AS Ventilkammerne - PEAB AS Pukkvarer - Skolt Pukkverk MOSS
Ny gang- og sykkelveg på Fv 1390 (tidligere fv. 76) Osloveien i Frogn, Oslofjordforbindelsen trinn 2, E40
Oppdraget omfatter 3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelveg på sør/vestsiden av fv. 1390 Osloveien med tilhørende belysning. Gang sykkelvegen knytter seg til eksisterende gang- sykkelvei fra Drøbak ved Ottarsrud og avsluttes ved busslomme på Bakker bru. Prosjektet omfatter også forskyvning av fv. 1390, samt prosjektering og bygging av 3500 m spillvannsanlegg med tilhørende pumpestasjoner.
Etablering av ny gangbro i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Nybygg av gang og sykkelvei i Moss
I forslag til handlingsprogram 2018-2023.
Ombygg av torg i Oppegård
Dette omfatter blågrønn- og teknisk infrastruktur som bekke-åpninger, turveier, grøntområder, torg, vei, vann og avløp.
Sanering av vann- og avløpsledning i Hallingby
Vidreføring av Nymoen-Hen avløpssanering.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Tre lokaliteter; Valle i Fredrikstad kommune samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg kommune.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring/idrettsanlegg i Asker
Infrastruktur skal sørge for de nødvendige tiltak knyttet til offentlig vei/rundkjøring inkl. fjellsikring, støttemur, VA-anlegg, grøft for fjernvarme, kabelanlegg, støyskjerming av eksis. boliger (3 stk) mv.
Tiltak av ramper langs E6 i Nes
Bygging av ny påkjøringsrampe og utvidelse av eksisterende avkjøringsrampe ved E6 Hvam med totallengde ca. 1000 m, nytt kollektivfelt rv. 22 ca. 500 m, omlegging av GSV og bygging av kulvert (ca. 10 m x 3,5 m x 6 m) og 4 stk. støttemurer (total lengde ca. 110 m). For gående og syklende er den vesentligste endringen at gang -og sykkelveien langs rv. 22 må legges i kulvert under en gjenåpnet rampe. For øvrig er det svært trangt mellom rampen og gang/sykkelveien og bygget til Plantasjen, slik at arbeidene med omlegging av vannledning, kabler og gang/sykkelvei må koordineres samtidig som myke trafikanter ledes unna anleggsarbeidene på en trygg måte.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av vannforsyning mellom Sandvika og Fornebu
Prosjektet skal gjennomføres for å øke kapasiteten og sikkerheten for vannforsyningen på Fornebu etter at antall boliger og arbeidsplasser på Fornebu nå er vedtatt økt vesentlig i forhold til forutsetningen ved utbygging på begynnelsen av 2000-tallet. Fornebuområdet skal gis en 2-sidig vannforsyning. Ledningen er dimensjonert for å ha høyt trykk, 17 bar i Sandvika og på Fornebu. Ny vannledning skal etableres både på land og på sjø etappevis i flere ulike entrepriser. Denne entreprisen (E1) omfatter etablering av ledningen med tilhørende kummer ved konvensjonell graving. Entreprisen er fordelt over to områder på gjennom Storøya opp til Forneburingen og på Kjørbo i Sandvika Vest.
Ombygg av vei, fortau, gang- og sykkelvei, nytt kryss og parkeringsplasser i Asker
Teglverksveien skal rettes opp og bygges ut med tosidig fortau og ensidig gang- og sykkelvei i henhold til reguleringsplan. Prosjektet omfatter også nytt kryss med Industriveien og Teglen, park foran kulturkirken og 110 parkeringsplasser for Bane NOR og kommunen. Prosjektets ramme er 53,7 mill. kroner med ferdigstillelse i 2022.
Forsterkning av fylkesveier i Viken 1-02-2021-02
Dypstabilisering og asfaltering av strekninger i Viken Fylkeskommune.
Forberedende arbeid i forbindelse med bygging av E16 og Fellesprosjektet Ringeriksbanen, Hønefoss
Det er planlagt oppstart for forberedende arbeid for bygging av E16 og Ringeriksbanen. I området ved Snyta i Ringerike kommune innebærer dette blant annet: Gang- og sykkelveg langs Askveien og Busundveien med underganger under Askveien ved Snyta og Pålsgårdbakken/Dal. Strekningen Pålsgårdsbakken – Bærenga bygges som del av hovedanlegget for Fellesprosjektet (i samsvar med rekkefølgebestemmelse i vedtatt plan). Anlegg for å håndtere overvann. Ny vann- og avløpsledning langs Busundveien. Utbedring av Busundveien, noe ombygging av Askveien inkludert flytting av busslommer ved Snyta. Midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.
Etablering av infrastruktur for boliger på Engelsrudhagen øst i Nannestad
Infrastruktur for ca. 370 boliger. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr i Viken fylkeskommune
Rammeavtale for anskaffelse, installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans inkl. datterselskaper. Fellesutlysning for: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Total kostnad: 150 mnok.
Etablering av torg og park i Asker
Opparbeidelse av torg og del av adkomstvei (Trevaren) med gatevarme, 2 skulpturer hvorav en med vanningssystem, scene med bakvegg for klatring, parkområde, bryggesti/plastring med granittstein langs vannlinjen, beplantning og lekeapparater.
Ny støyskjerm på Rv 120 i Skedsmo
Fra handlingsprogram for perioden 2018-2023, med planlagt utførelse i 2021.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Spydeberg
135 daa. Infrastruktur for totalt ca. 225 nye boenheter.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus i Hønefoss
Industrigaten 4, Hønengaten 67 Totalt planlegges opptil 240 boenheter. Kjøpesenter tas bort fra planen.
Utskifting hovedvannledning i Vestby
Kostnad fordelt 10 mill kr/år 2021-2024.
Ny rundkjøring på Fylkesveg 173 Hvamsvegen x Fylkesveg 177 Vormsundvegen
Det skal bygges rundkjøring i krysset mellom Hvamsvegen og Vormsundvegen i Nes kommune. I tillegg skal det bygges fortau langs Vormsundvegen fram til Årnes bru.
Etablering av ny vannledning samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Lørenskog
Etappe 1: Nordliveien - Skåreråsen. Etappe 2: Skåreråsen - Skårersletta.
Utskifting av va-ledninger og gjenåpning av bekk i Lørenskog
Fornye ca. 920 meter eksisterende vann- og spillvannsledninger Fornye ca. 350 meter eksisterende overvannsledninger Etablere ca. 250 meter nye overvannsledninger for separering av et fellessystem lengst nord i avløpssonen Etablere ny ringledning i Heimdalsveien Gjenåpning av ca. 170 meter lukket bekk Rehabilitering av ca. 70 meter åpen bekk
Gang og sykkelveg Fylkesveg 1378 (tidligere fv. 35) Nordbyveien i Ski
Omfanget og arten på oppdraget er som følger: Skal bygges ny rundkjøring. Det etableres ca. 150 meter med sykkelfelt på begge sider av Nordbyveien. Nordbyveien og fortauet bygges nytt i forhold til ny rundkjøring. 150 meter veg og 200 meter fortau på begge sider av vegen. 1 avkjørsel stenges og det etableres en felles adkomst til 4 boliger. Tiltak på eksisterende va-ledninger/kummer for å tilpasse ny situasjon. Det skal settes opp tre murer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: