Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (14)
Drangedal (13)
Færder (7)
Fyresdal (1)
Hjartdal (6)
Horten (10)
Kragerø (21)
Kviteseid (9)
Larvik (32)
Nissedal (2)
Nome (9)
Notodden (5)
Porsgrunn (18)
Sandefjord (38)
Seljord (6)
Siljan (2)
Skien (32)
Tinn (4)
Tokke (2)
Tønsberg (17)
Vinje (4)
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Etablering av nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg på Vestfoldbanen i Tønsberg, Tønsberg stasjon
Nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg inn til stasjonen og oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) i henhold til fremtidige trafikkøkning, for eksempel fire tog i timen. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg til fire spor med plattfomer, og framtidig funksjoner vil være tilsvarende dagens.
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 215 meter lang. 18 byggemåneder.
Kurveutbedring og TS-tiltak på E134 Århus-Seljord
Det skal bygges ny E134 i ca. 600m lengde samt utbedring og tilpassing til eksisterende E134 i begge ender, total lengde ca 1150m. Eksisterende E134 skal bygges om til gang/sykkelveg og lokalveg. Gang/sykkelveg skal kobles til eksisterende gang/sykkelveg i sør. Det skal også bygges noe privat vei og traktorveier.
Ny bru på Fylkesveg 359 Åse bru i Bø
Den nye brua blir en spennarmert betongbru i et spenn, fundamentert på stålrørspeler. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Rehabilitering av brygge i Porsgrunn
Bærekonstruksjonen på Østre Brygge er totalskadd på grunn av råte. Forholdene er verst på strekiningen Michel Seylmager's hus – Kafé K.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken i Larvik
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Sikring av stenras ved vei i Kragerø
Gjelder skrent mellom Gamle Kragerøvei og Hornemanns vei, Storkollveien 16, Helle Skole, Fregattveien 6-10, Store Ringvei 30-34, Kragerø Auto, Sannidalsveien og Lanfjordet.
Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Rammeavtale for anskaffelse, installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans inkl. datterselskaper. Fellesutlysning for: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Total kostnad: 150 mnok.
Ombygging av sentrumsområde i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Ny gang og sykkelveg i Tønsberg
Varsel om utvidet planområde. Fra handlingsprogram Fv i Vestfold 2014-2017. Marginalprosjekt. 3500 m.
Oppgradering av Kragerøtunnelen på Fv 38 i Kragerø
535 meter. Felles kontrakt for Kragerø- og Vadfosstunnelene.
Kollektivfelt på Fv 308 Grindstuveien-Teie veidele i Nøtterøy/Tønsberg
Fra handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Tjøme i Færder
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av fiberanlegg mellom Sem-Larvik på Vestfoldbanen
Felles utlysning for Sem-Larvik og Nordagutu-Porsgrunn. Total kostnad 25-50 mnok.
Etablering av fiberanlegg mellom Nordagutu-Porsgrunn på Bratsbergbanen
Felles utlysning for Sem-Larvik og Nordagutu-Porsgrunn. Total kostnad 25-50 mnok.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Gang- og sykkelvegtiltak på Fv 303 Gokstadveien i Sandefjord
Marginalprosjekt. Fra handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2015-2021.
Oppgradering av E18 Hovettunnelen i Porsgrunn
Totalkostnad 35 mill. kr. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 539m. Vil bli omklassifisert når ny firefeltsveg E18 Langangen-Rugtvedt er utbygd.
Oppgradering av E18 Brattåstunnelen i Porsgrunn
Totalkostnad 35 mill. kr.. En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 520m. Vil bli omklassifisert når ny firefeltsveg E18 Langangen-Rugtvedt er utbygd.
Drift- og vedlikehold av ferjekaier sør for stad 2021-2026
Felles utlysning og kontrakt for Viken Fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Disse bruene inngår i oppdraget: Riksvei 36 Frednesbrua Riksvei 41 Sundkil
Rehabilitering av VA-ledninger i Holmestrand kommune
VA arbeider vil gjennomføres med NoDig, graving og sprenging. Eksisterende spillvannsledninger må koples til det nye anlegget. Eksisterende pumpestasjon i Løkkeveien skal saneres. Spillvann skal ledes i en ledning som borres fra Skogveien og til Solbergskogen. Kommunen vurderer også utskiftning av vannledning fra Skogveien til Tvillingsbru. Lengde av VA nettet er ca mellom 1,2 til 1,5 km. Det skal legges ny vann- og spillvannsledning i Olav Duuns vei og Løkkeveien/Skogveien i Holmestrand. Følgende arbeider skal utføres: - Graving av grøft. - Sprening av grøft. - Gjenoppbygning av vei - overbygning og asfalt. - Legging av vannledinger, spillvannsledninger. - Etablering av nye kummer for spillvann, vann. - Legging av stikkledninger for spillvann og vann.
Rensk, rasgjerde på E134 Ambjørndalen i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.
Etablering av en ny grovvaregrind og flytende lense i Farrisvannet, E18 Bommestad – Sky
For Fritzøe Skoger. Flytende lense: En komplett ledelense med skjørt, en gangbro som er en integrert del av lense med rekkverk ved oppsamlingsområde, nødvendig utstyr for montasje og forankring av ledelense, innfestninger av ledelense på land inklusivt arrangement for å hindre flyttetømmer å trenge inn mellom innfestning og land. Grovvaregrinden etableres på nedrammede stålrørspeler og avstives med avstivningsramme festet til stålrørspelene og eksisterende kaikonstruksjoner. Alle stålrørspelene støpes ut i sin helhet med betong. Pelene rammes min. 0,2 meter inn i morenelaget. Pelene rammes åpne og massene skovles ut før utstøping. Det ble forutsatt å utføre pelearbeid fra land og benytte vibrolodd hengende fra kran ved nedramming av pelene. Entreprenør står fritt til å velge en annen metode eller utstyr for å ramme ned stålrørspeler. Mellom stålrørspelene monteres det grindfelt utført i rustfritt stål. Pelene, avstivningsrammen og grindfelt skal før ramming/montasje overflatebehandles med to lag epoxymaling.
Utvidelse av småbåthavn med tilhørende anlegg i Sandtangen i Kjølebrønd
2 haller for båtopplag, administrasjonsbygg, miljøstasjon, sanitetsbygg, uterack, bryger, vaskeplatting, utkjøringsrampe, parkering og vei.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Vestfold og Telemark fylkeskommune, kontrakt 2-07-2021-01
Denne utlysingen omfatter 2 asfaltkontrakter: 2-07-2021-01 og 2-07-2021-03.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Vestfold og Telemark fylkeskommune, kontrakt 2-07-2021-03
Denne utlysingen omfatter 2 asfaltkontrakter: 2-07-2021-01 og 2-07-2021-03.
Utbedring av plattform på Nordagutu stasjon i Midt-Telemark
Nordagutu stasjon er utstyrt med sideplattform fra spor 1, mellomplattform mellom spor 1 og 2 med adkomst via personovergang og mellomplattform mellom spor 2 og 3 med adkomst via personovergang. Mellomplattformen mellom spor 2 og 3 har delvis rast sammen og fremstår i dag som ikke brukbar. Prosjektet skal derfor sette i stand denne plattformen slik at den igjen fremstår som trygg å bruke for de reisende.
Etablering av rundkjøring på fylkesveg 32 på Moheim i Porsgrunn
Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på Moheim, i kryssområdene på fylkesveg 32 ved Bjørkedalvegen og Prestemoen. Det skal legges til rette for en rundkjøring med tilhørende vegarmer og gangvegsystem.
Oppgradering av hovedvannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av infrastruktur for boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien
Utskifting av vann- og avløpsledninger samt nytt veilys i Larvik kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: -Ca. 400 m grøft for kommunale VA-ledninger, med varierende bredde og dybde. -430 m grøft med kommunale VA-ledninger, med varierende bredde og dybde. Levering/legging av ca. 390 m vannledning. Levering/legging av ca 390 m spillvannsledning. Levering/legging av ca 430 m overvannsledning. 7 komplette vann- 11 komplette spillvanns- og 7 komplette overvannskummer. Reetablering av berørte vegarealer. Nytt kommunalt veglysanlegg. Kabelgrøfter mm. Ifm. Etblering av kabelanlegg for Skagerak Nett AS(Lede AS).
Ny rundkjøring og gs-veg på Fv 35 Åskollen i Tønsberg
400 meter. I budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
Rensk, rasgjerde på E134 Brudalsbrekka i Hjartdal
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor høy.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 35 x Fv 680 i Re
Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021.
Kolonneoppstillingsplass på E134 Vågsli inkl toalett
Det skal bygges oppstillingsplass til bruk ved kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell. Plassen skal bygges 1 km vest for Tyrvelid i Vinje kommune. Plassen er ca. 500m lang, 9,5m bred pluss skulder, den skal være belyst, ha toalettanlegg og vendehammer for brøytebil. Det skal i tillegg bygges trafikkstyringssystemer som variable skilt, informasjonstavler, galger og bommer til bruk under kolonnekjøring. Det er ca. 52 000 fm3 sprenging.
Ringsystem for vann- og avløpsledninger i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av dam i Porsgrunn
Levetidsforlengelse av demningen. Sweco har gjort en tilstands vurdering av eksisterende betong og fundamentering.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Oppgradering av Vadfosstunnelen på Fv 38 i Kragerø
680 meter. Felles kontrakt for Kragerø- og Vadfosstunnelene.
Asfaltarbeid drift og vedlikehold sør 2021 på Europa- og Riksveger i Vestfold og Telemark
Felles utlysning for: - Asfaltkontrakt Vestfold 1-2021. - Asfaltkontrakt 1 Telemark 2-2021. - asfaltkontrakt 2 Telemark 3-2021. - Asfaltkontrakt Aust-Agder 4-2021. - Asfaltkontrakt Vest Agder 5-2021.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg i Vestfold og Telemark fylke, 2021-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner Vestfold og Telemark fylke i henhold til objektlister gitt i kap. D2-V og D2-S20.
Etablering av kommunalt høydebasseng i forbindelse med bygging av næringsområde på Lønnebakke ved Langangen i Porsgrunn kommune
På Lønnebakke ved Langangen i Porsgrunn kommune er et stort næringsområde under utvikling. I reguleringsplanen står det som rekkefølgekrav at det må etableres et høydebasseng med tilhørende trykkøkningsstasjon før det gis brukstillatelser for bygg på området. Porsgrunn kommune skal i denne entreprisen derfor etablere et kommunalt høydebasseng på Lønnebakke. Høydebassenget skal forsyne hele næringsområdet med forbruksvann/brannvann, og skal ha et effektivt vannvolum på 500 m³. På grunn av høydebassengets lave beliggenhet sammenlignet med resten av næringsområdet, må vannet trykkøkes for å kunne forsyne alle abonnentene med tilstrekkelig høyt trykk.
Nedfresing av linjer (vegoppmerking) i Vestfold og Telemark fylkeskommune, 2021
Kontrakten omfatter nedfresing av ca. 6600 m med linjer i forbindelse med vegoppmerking. All fresing skal utføres på nylagt asfalt.
Forsterking av bru på Fv 306 Trollsvann og Åletjønn bru i Sandefjord
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021. Marginalprosjekt.
Nybygg av høydebasseng i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 311 Feskjær i Tønsberg
1,5km. Planområdet ligger langs fv 311 Åsgårdstrandsveien, strekning Saltkoppgata-Stangsåsveien.
Forsterking av bru på Fv 306 Haugselv bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Nybygg av bru i Nordbygdi, Seljord
Planlagt prosjekt. Fra E134 til ekisterende Nordbygdi industriområde.
Levering og nedsetting av autovern langs kommunale veier i Kragerø kommune
Lovisenbergveien 69b-77, Rørvikveien 25-29, fra Bekkedalsveien 24 til eksisterende autovern, Brattekleiv Kil, Thommesheiveien 2 til 4, fra Furutoppen 12 og ned til kryss samt Sankthanshaugen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: