Byggenorges Forretningskilde!

E10 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, Hålogalandsvegen, forberedende arbeider
Flytting av høyspentlinjer, strømforsyning, særskilt granskning av kulturminner og grunnerverv.
Utbedring av høyfjellsovergang på E6 Kvænangsfjellet i Nordreisa og Kvænangen
Prosjektet skal sertifiseres etter miljøstandarden CEEQUAL på nivå «Very Good», og omfanget skal være «Whole Team». Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. E6 Kvænangsfjellet er inndelt i 3 delstrekninger.
Oppgradering av vei og tunnel på Fylkesveg 866 i Hamneidet
De to tunnelene er på tilsammen 3852 meter.
Fornyelse av bru, E6 Voulmasjok i Porsanger
Ca 2 km. Det er satt av midler til ny bru fordelt på årene 2020 og 2021 i Handlingsprogrammet.
Oppgradering av kai på Larsneset ved havn i Harstad
Oppdraget omfatter utbedring av betongkonstruksjoner, oppgradering av kaiutrustning samt etablering av katodisk beskyttelse.
Skredoverbygg med radarvarsling på Fylkesveg 868 i Lyngen
Skredoverbygg med radarvarsling (inkl omkjøringsvei). Oppdragsgiver vil som opsjon kunne forlenge avtalen med 35 måneder fra 15. nov. 2025 - 15. jun. 2030, slik at varigheten på avtalen totalt vil kunne bli 67 måneder.
Utbedring av Fv 890/891 Båtsfjord-Berlevåg og Basavze bru
Basavze bru. I Handlingsprogram for fylkesveger 2019-2022.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Drift-og vedlikehold på fylkesveger og kommunalveger i Troms og Finnmark fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og kommunalveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Nordkapp kommune.
Utdyping av fiskerihavn, Mehamn i Gamvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i i Porsanger, Hammerfest og Måsøy Kommune
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger, kommunalveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Porsanger, Hammerfest og Måsøy Kommune.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i deler av Harstad og deler av Kvæfjord kommune
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Harstad kommune og deler av Kvæfjord kommune.
Drift-og vedlikehold på fylkesveger og kommunalveger i Nordkapp kommune
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og kommunalveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Nordkapp kommune.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Drift-og vedlikehold på fylkesveger i Troms og Finnmark
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i deler av Harstad kommune.
Nybygg logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Etablering av 3 stk. passasjerbruer på Tromsø Lufthavn
3 stk. passasjerbruer til gate 18-20. Leveransen består av fast del fra terminalbygg og til fastpunkt samt bevegelig del fra fastpunkt og ut til flykropp.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Finnfjordbotn– Silsand
8,2 km lang 132 kV kraftledning mellom Finnfjordbotn og Silsand transformatorstasjoner i Senja kommune. Kraftledningen skal erstatte dagens 8,7 km lange 66 kV kraftledning på samme strekning. Denne skal rives når den nye kraftledningen er satt i drift.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og kommunalveger i Troms og Finnmark fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og kommunalveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Alta kommune. Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 84.75 km veg totalt. hvorav, 65.442 km fylkesveg Finnmark. 19.308 km kommunalveg Finnmark hvorav 6.025 km tilkommer sesongen 2023/24. 2140 m2 parkeringsplass.
Drift-og vedlikehold av fylkesveier i Troms og Finnmark fylke 2021-2025
Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Forsterking av E10 Tjeldsundbrua
I Handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2021.
Nybygg av bypark i Harstadhamn i Harstad kommune
Det skal etableres benker, grill og kunstverk, ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen. Utbyggingsavtaler er inngått med Per Strand Eiendom, HSI/BoNord og Holstneset Eiendom.
Nybygg av småbåthavn og camping i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn og camping innenfor planområdet.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Rassikring/utflytting av veg og støtteforbygninger på Fylkesveg 889 Skipsbukta I i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 130m. I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Drift-og vedlikehold av kommunale veier i Hammerfest 2021-2025
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 59,63 km veg totalt. hvorav, 54,680 km fylkesveg Finnmark. 4,950 km kommunalveg Finnmark.
Ledningsfornyelse i området Midtbakken i Alta kommune
Alta kommune skal rehabilitere eksisterende VA-anlegg i området Talviksvingen og deler av Midtbakkveien. Total traselengde ca 680 m fordelt på 3 traseer. Alt røranlegg tilknyttet det kommunale anlegget skal erstattes med nytt røranlegg. Eksisterende anlegg inkl. kummer skal demonteres og fjernes der de kommer i konflikt med ny gravetrase.
Nybygg av energisentral i Tromsø
Ombygging av 5 kommunale bygg på tilsammen ca. 13.000 m2, fra el-varme til vannbåren varme, inngår også. Se prosjekt Kroken ungdomsskole, Kroken barneskole, Kroken barnehage, Kroken idrettshall og Kroken Helsesenter.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Seljestad, Lenvik
Gnr/bnr: 45/3 og 83 mfl. Totalt ca 80 stk boenheter fordelt på to delområder.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Etablering av vannledning til nytt boligfelt m.m på Norheim i Tromsø
Det skal legges en Ø315 vannledning på strekningen fra rett nedenfor Barduvegen helt ned til nytt boligfelt på Norheim. Dette er et tiltak for å oppnå tosidig forsyning til nytt boligfelt, og med denne utvidelsen følger også noen tiltak tilknyttet Hansmarkvegen, Nordpolvegen, forsyning til Vangberg gravlund og Elverhøy kirke. Troms Kraft har med grøft og 2x160 trekkerør i store deler av traseen. Dette medfører samarbeid og koordinering med dem. Hele hovedtraseen er på ca. 810 meter, i tillegg til stikktraseer inn mot Hansmarkvegen og Nordpolvegen. Det skal anlegges ny reduksjonskum i Hansmarkvegen som skal redusere vanntrykket inn i Hansmarkvegen og ned til Nordpolvegen i en Ø160 vannledning. Denne reduksjonskummen med tilhørende armatur og deler tiltransporteres av Tromsø Kommune.
Nybygg av bru samt bygging og fjerning av omkjøringsvei på Fylkesveg 7768 Tromsø
Bygging av ny plasstøpt platebru med 6,4 meter spenn. Ca. 150 meter omkjøringsvei. Trafikkavvikling, inkludert sikring av arbeidsstedet.
Utbedring av Sandnes kulvert på Fv 885 i Sør-Varanger
I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022. Dårlig bæreevne.
Oppgradering/utskifting av veilys langs kommunale og fylkeskommunale veier i Skjervøy Kommune
Skjervøy kommune skal skifte ut alle veilysarmatur og montere skap for strømmålere langs kommunale og fylkeskommunale veier. De aller fleste gatelysanleggene er i dag ikke målte anlegg. Eksisterende lysarmaturer skal demonteres og leveres godkjent avfallsmottak. Nye LED-lysarmatur skal leveres og monteres. Samme stolpefeste med arm og klave beholdes der armaturene er påkoblet arm. Kabel og klemmer fra LED- armaturene til strømførende kabel skal leveres nye. Det skal leveres og monteres et antall skap for strømmålere, antall skap må beregnes av leverandør og Skjervøy kommune ønsker så få skap som mulig. En god del av veilysnettet er etablert felles i stolper med Ymber og flere strekk har enkel, blank, styringskabel. Disse skal skiftes av Ymber. I tillegg er det flere strekk med «rene» veilysstrekk med to strømførende blanktråder. Disse skal skiftes ut med Ex- kabler av tilbyder.
Etablering av bredbåndsnett i Tana kommune
Fellesutlysning for områder i Lebesby og Tana kommuner.
Nybygg av sykkel/gangvei og vannledning i Nesseby
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av golfbane i Sørvik/Halsebø, trinn 1
Totalt 600 daa på trinn 1 og trinn 2 sammen.
Etablering av bredbånd i Målselv kommune i Indre Troms
Totalkostnad for utbygging i Målselv kommune: 30 Mnok.
Etablering av bredbånd i Målselv kommune i Indre Troms
Totalkostnad for utbygging i Målselv kommune: 30 Mnok. Strekningen Rundhaug - Øverbygd.
Rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsanlegg i Sør-Varanger kommune
Rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsanlegg i Sundelinveien. Anskaffelsen omfatter rehabelitering av den nordlige delen av veien. Prosjektet «Sundelinveien - Renovering av vei-, vann- og avløpsanlegg» omfatter utskifting og oppdimensjonering av kommunalt VA-anlegg i Sundelinveien.
Rehabilitering av sjøvannledning mellom Reinøya og Karlsøya i Karlsøy kommune
Reparasjon av sjøvannledning mellom Reinøya og Karlsøya og landtak for vannledning på Reinøya.
Utskiftning av ytre perimetersikring i Bardufoss
Oppsetting av gjerde og rekkverk, installasjon av sikkerhetsutstyr.
Legging av ny vannledning mellom vannbehandlingsanlegg i Dyfjordbotn og Dyfjord i Lebesby kommune
Prosjektet omfatter legging av ny vannledning mellom vannbehandlingsanlegg i Dyfjordbotn og Dyfjord, total traselengde ca 950 m. Ledningen legges langs fylkeveien i grunn grøft, i preisolert utføres med varmekabel. - Preisolert vannledning DN200/315 mm PE SDR11 med varmekabel, lengde ca. 850 m. - Vannledning DN200 PE100 SDR 11, lengde ca. 100 m. - 2 stk prefarbrikkerte vannkummer i betong, DN 1400 mm. - 2 stk luftekummer med nedgravde armaturerer. - Elektrotekniske arbeider for løsning med varmekabler mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: