Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Oslo fylke

Oslo (215)
Forberedende arbeider for etablering av ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Rammeavtale for drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum og Oslo nord
Anskaffelsen deles opp i to delkontrakter, 1-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinett i Oslo sentrum og 2-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo nord.
Etablering av rentvannstunnel i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Oslo
I entreprisen E6 Rentvannstunnel skal det totalt bygges ca. 12 km overføringstunnel med innvendig diameter på ca. 6,5 m. I tunnelen skal det installeres store rørledninger og annen infrastruktur (strøm, ventilasjon, etc.).
Nybygg av betongkulvert i bydelen Ullern
Kulvertløp på hver 200 m pluss ramper.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Planen er at Valla Hovin-isen skal stå klar til 2020/2021-sesongen.
Oppgradering av vei mm i bydel Gamle Oslo
Oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs. Kongsveien skal bygges om med bredere fortau, to kjørefelt, to sykkelfelt og en grøft for overvannshåndtering. Deler av Kongsveien vil ha dyp graving. Ved Kongshavn vgs. skal en vannledning oppgraderes for Vann- og avløpsetaten. Strekningen er ca. 1 km og trikketunnelen er ca. 600 m lang.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Nybygg av sykkelfelt og fortau ved Tåsenveien i Oslo
Gnr./bnr. 250/10, 999/558, 54/44, 54/175, 999/369, 53/305, 53/483, 53/124, 56/25, 56/17. 1,3 km. Veibanebredden skal reduseres til 6,5 meter. Sykkelfelt med bredde 1,5 m, men bredere der det er mulig å få til. Fortau 2,5 m. Ny overvannsledning langs strekningen. Nytt fordrøyningsmagasin ved Voldsløkka. Regnbed/vadier ved Voldsløkka og vekselsvis regnbed/vadier og trealle på vestsiden av Uelands gate fra Stavangergata til Voldsløkka. Luft- til bakke prosjekt. Eksisterende kabler og ledninger legges i bakken. Ny belysning. Bussholdeplasser skal oppgraderes i sammenheng med tiltaket.
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Etablering av strømforsyning i forbindelse med bygging av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K305
K305 Strømforsyning omfatter leveranse av hoved- og underfordelinger, UPS-anlegg og strømskinner til prosjekt Nytt regjeringskvartal (RKV).
Nybygg av gang og sykkelveg på E6 Østensjøveien-Ryen i Oslo, delstrekning 2.
Ca 320 m er ensidig sykkelfelt og ca. 1150m er tosidig sykkelfelt. Parsell Sandstuveien til Østensjøveien.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Asker
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Nytt sykkelfelt ved Langbølgen i Oslo, del 2
Lambertseterveien-Nordstrandsveien. Strekningen er rundt 1100 meter lang.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Gravefri rehabilitering av VA-ledninger i Oslo kommune
NO-Dig. Behovet kommer fra de tre utredningene Ulsrudbekken, Bogerudmyra og Feltspatveien (18- 11130-1, 18-11129-1 og 18-11128-5). Det er til sammen tre utløp som alle renner ut i Østensjøvannet. Det har i lang tid vært målt uakseptabelt høyt nivå av E. Coli i de tre aktuelle utløpene. Grunnen er at det lekker fra SP/AF-ledningene over til OV-nettet. Prosjektet går ut på å stoppe disse lekkasjene ved å «strømpe» SP/AF-ledningene. Samt at man «strømper» noe av OV-ledningene der det er brudd og mulighet for innsig av spillvann. De tilhørende kummene skal også utbedres ved at man rehabiliterer kummene slik at utlekk til grunnen og OV-nettet ikke lenger finner sted. Det som er planlagt å rehabilitere i dette prosjektet er 5900 meter med SP/AF-ledninger 170 meter med OV-ledninger og 201 kummer.
Ombygg av kryss på E18 mellom Lysaker og Munkedamsveien i Oslo
Ombygging av kryss slik at sykkelvegen kan skiltes og forkjørsreguleres.
Etablering av vann- og avløpsanlegg mm i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
- Grøftearbeider for 11kV HS-ledninger (4-8 stk), lengde ca 710m. - Grøftearbeider for FV-ledninger DN500, inkl tilknytninger i mindre dimensjoner, lengde ca 900m. - Grøftearbeider for FV-ledninger DN200, lengde ca 275m. - Ny vannledning DN400, lengde ca 470m. - Nye spillvannsledninger, lengde ca 180m. - Inntrekking av spillvannsledning Ø280, lengde ca 370m. - OV-anlegg for veier, inkl 2 fordrøyningsmagasiner, lengde ca 1000m. - Belysningsanlegg for veier, lengde ca 1650m. Etablering/oppgradering av veier: - Lofsrudveien, normal bredde 16,2m, lengde ca 1020m. - Oppgradering av sideveier og kryss. - Klemetsrudveien, normal bredde 9,5m, lengde ca 300m. - Adkomstvei til Lofsrud gård, bredde 4,75-7,25m, lengde ca 300m.
Oppføring av ny fyllestasjon for biogass og etablering av ladeplasser på Ryen i Oslo
3 flakplasser (utskiftbare containere) for biogass med betongplate under, brannvegger og rømningsvei i nordøstre hjørne. Teknisk rom med 4 ulike dører. Oppbygd gassfyllestasjon med dispensere på to sider. 3 hurtigladestasjon med 2 stk. ladepunkter og 6 stk. tilhørende parkeringsplasser. Laderne vil stå på en oppbygd "øy" for å beskytte for regnvann og til dels påkjørsel. Nettstasjon. Støttemur mot terreng (med 1,5 m flettverksgjerde oppå). Lokal overvannshåndtering. Terrengjustering/landskapstilpasning og utgraving av forurensede masser. Fylling og komprimering, og opprydding av området.
Ombygging av park, rekreasjonsområde mm i Oslo
Paralelloppdrag innen landskapsarbeider pågår. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Ombygging av gang og sykkelveg mellom Østensjøveien-Skullerudveien i Oslo
Strekningen er ca. 0,5 km lang. Det skal anlegges tosidig sykkelfelt mellom Abildsøkrysset (50 meter fra krysset) og frem til Skullerudveien.
Rehabilitering av støyskjermer i Oslo
Felles utlysning for Oslo og Viken. Total kostnad 40 mill. kr. Anlegg nr.2 Utskifting av støyskjermer langs E6 sørgående ved Høybråten i Oslo kommune. To støyskjermstrekninger med total lengde ca. 635 m.
Etablering av gang-og sykkelvei i bydel Nordstrand, Oslo
Etablere sykkelfelt i vestgående retning i Sandstuveien mellom Enebakkveien og Brattlikollen T. På brua over E6 skal det etableres opphøyde sykkelfelt i begge retninger.
Drift og vedlikehold av rekkverk langs europa- og riksveger i Oslo 2021 og 2022 (opsjon 2023-2024)
Gjelder område Olso og Viken. De geografiske områdene har følgende avgrensninger: I Buskerud til og med Hønefoss I Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen for Innlandet mot øst. I Østfold fram til grensen til Sverige.
Ny vannforsyning og høydebasseng i bydel Vestre Aker, Oslo
Høydebasseng ved Tyrvannstårnet. Overføringsledning fra Voksenkollveien til Bogstad. Gnr/Bnr: 27/50, 33/1087, 34/1.
Rehabilitering av vannledninger på Lindebergsområdet i Oslo
Lindeberg område Haugerud er et beleggsprosjekt på ca. 3600 m, og er en del av belegging av vannledninger i Lindebergsområdet. Hensikten med prosjektet er å øke levetiden på eksisterende vannledninger, ved å beskytte ledninger mot korrosjon ved å belegge vannledningene innvendig. Vannledningene har dimensjon 100, 150, 200, 250 og 300 mm. Det er 190 kummer i prosjektet hvor 109 kummer med vannledninger. Prosjektet har delstrekninger nord og sør før E6, og deler av strekningene har kummer som ligger i kjørebane i sterkt trafikkerte veier. I tillegg har enkelte kummer ikke vært mulig å befare da de antas å ligge nedgravd/asfaltert over.
Etablering av tekniske anlegg sør ved Clementkvartalet i bydel Gamle Oslo
Totalt areal er ca. 3500m2. I tillegg vil det medtas opsjon på utførelse av ytterligere 1800m2. Entreprisen vil i hovedsak bestå av grunnarbeider, betongarbeider og teknisk infrastruktur som vann, avløp, overvann, føringsveier for elektro og grøfter for øvrig infrastruktur.
Utblokking av VA-ledninger i Oslo kommune
Tiltakene går ut på å rehabilitere 509 meter vannledning med utblokking. Avløpsfellesledning (347 meter), som ligger sammen med vannledning, skal rehabiliteres gravefritt.
Etablering av sykkelvei i bydel Gamle Oslo
Tøyengata, Vahls gate og Kjølberggata.
Oppgradering av gate for syklister og gående i Grefsenveien øvre, Oslo
Mellom Disen holdeplass og Grefsen stadion holdeplass.
Nye vannledninger i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Kronprinsens gate : graveprosjekt nye VA ledninger ca 170 m Huitfeldtsgate: Graveprosjekt nye VA ledninger ca 60 m .
Nytt sykkelfelt langs Ytre Ringvei i bydel Østensjø i Oslo
Strekningen Ytre Ringvei mellom Ulsrud vgs. og Eterveien er på ca. 800 meter og tiltaket innebærer å anlegge tosidige opphøyde sykkelfelt på strekningen. Videre skal det gjøres kryssinnstramminger og ombygginger av holdeplasser. I tillegg inngår prosjektering av 4 stk. holdeplasser langs Ytre Ringvei på strekningen mellom Ulsrud vgs. og Stordamveien. Holdeplassene det gjelder er Olav Nygards veg og Eftaåsen i både nord- og sørgående retning. Her skal det etableres opphøyd sykkelfelt bak holdeplassene.
Oppgradering av sykkelnett i bydel St. Hanshaugen, Oslo
1,1 km. Ullevålsveien, Colletts gate, Louises gate. Gnr/bnr: 208/759, 217/530 mfl.
Nye kunstgressbaner og rehabilitering av tribune i bydel Østensjø, Oslo
11er-bane, 64x100 meter. 7er-bane, 30x50 meter.
Rehabilitering av avløpsledninger og kummer i to områder i Oslo
Kontraktsarbeidet omfatter inspeksjon og rehabilitering av utvalgte avløpsledninger og kummer i to områder i Oslo, til sammen 767 meter. Dimensjonene varierer mellom 530 mm. – 800 mm. Det ene området ligger ved nordenden av Østensjøvannet (Østensjø Nord) og det andre ligger ved Risløkkveien langs Grorudbanen og Hovinbekken.
Nylegging av vannledning i bydel Frogner, Oslo
Konvensjonelt graveprosjekt, lengde 172 meter, ny ø355 VL.
Etablering av sykkelfelt i bydel Sagene, Oslo
Etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Sandakerveien og Nordkappgata/Knud Graahs gate.
Omlegging av vannledninger i bydel Frogner, Oslo
Fornying av vannledninger. I tillegg er det behov for å oppdimensjonere VL450 i Fredensborgveien for å sikre tilstrekkelig forsyningskapasitet. Eksisterende VL450 graves opp og fjernes, det legges ny VL500, Vl150 og OV250 i eksisterende grøft, alle anboringer på den parallelle VL125 (nedlegges) graves frem, og stikkledningene føres inn i nærmeste vannkum som etableres (påkobling i kum).
Utforming av torg i bydel Ullern i Oslo kommune
Fellesutlysning for: Skøyen torg og Hoff torg/park.
Oppføring av akkumulatortank for fjernvarme på Haraldrud
Akkumulatortanken skal ha lagringskapasitet opp mot 350 MWh og et totalt volum på 9000 m3, høyde 30 meter og diameter på 20 meter. Et pumpehus på ca. 300m2 med nødvendige pumper og instrumenter vil bygges ved siden av tanken.
Oppgradering av dekke ved Rådhusbrygge 3 i Oslo
Arbeider omfatter riving av eksisterende kaidekke og konstruksjoner (asfalt/betong), reetablering av samme, nye vann-/spillvannsledninger, nytt elektrisk anlegg, snekkerarbeider benk/rampe ved kaidekke.
Etablering av fortau i bydel Sagene, Oslo
Bygging av fortau i forbindelse med Bergensgata 41.
Riving-og nybygg av fergebrygge på Nakkholmen i Oslo
Det prosjekteres/undersøkes for to alternative løsninger; fast kai og flytebrygge. Handles opp sammen med Lindøya.
Riving-og nybygg av fergebrygge på Lindøya i Oslo
Det prosjekteres/undersøkes for to alternative løsninger; fast kai og flytebrygge. Handles opp sammen med Nakkholmen.
Utvidelse av bussholdeplasser i bydel Frogner, Oslo
Linje 20 og 21. 62 plattformer.
Opparbeidelse av park og strand mm i Oslo
Utfylling i sjø, etablering av park og strand og noe teknisk infrastruktur under bakken.
Etablering av utsiktsplattform på Frognerseteren stasjon i bydel Vestre Aker, Oslo
Utsiktsplattformen har et areal på ca 100 m2, og krager ca 11 meter ut fra perrongen. Sidene i trekanten er ca 15 meter. Sporveien som grunneier vil inngå en avtale med BYM som tiltakshaver om oppføring, drift og vedlikehold av utsiktspunktet.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Oppgradering av fergebrygge på Hovedøya i Oslofjorden
Handles opp sammen med Gressholmen fergebrygge, totalt 12 mill. kr.
Utvidelse av fergebrygge på Gressholmen i Oslo
Handles opp sammen med Hovedøya fergebrygge, totalt 12 mill. kr.
Etablering av turvei i Oslo kommune
Traseen der det skal anlegges ny turvei er mellom Trondheimsveien og Kalbakkveien, mens strekning som skal skiltes eller merkes på annet vis går mellom Kalbakkveien og Gårdsveien. Turveitrasé skal anlegges med belysning, kjøresterk overbygning, gruset toppdekke, sittegruppe(r), nødvendig tiltak for overvannshåndtering, nødvendig revegetering og treplanting, skilting, ny eller flyttet støttemur og muligens et område med treningsapparater langs turveitraseen.
Rehabilitering av vannledninger i Oslo
I området «Luftfartsveien» har det vært flere brudd og tærehull på vannledninger. Området er ett av ti prioriterte områder for fornyelse i taktisk plan vann 2017. Det er to ledningsstrekk ved Luftfartsveien og Stasjonsveien som er anbefalt rehabilitert og oppdimensjonert med cracking. I tillegg skal seks felleskummer separeres.
Fjerning av kulvert og etablering av ny avløpsledning på Ljanselva i Oslo
Fjerning av kulvert og etablering av ny avløpsledning i Ekebergveien. Hensikten med prosjektet er å sikre en kritisk ledning samt øke kapasiteten på avløpsnettet. Den historiske bekketraséen til Pilebekken går i dag i en gammel AF-ledning (avløp felles) langs og under Ekebergbanen, og sørover mot Hauketo. Ledningen som krysser Ekebergveien er en natursteinkulvert, og er i så dårlig forfatning at den må fjernes og erstattes med en ny ledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: