Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (5)
Aure (2)
Averøy (6)
Fjord (10)
Giske (6)
Gjemnes (9)
Hareid (4)
Herøy (8)
Molde (40)
Rauma (13)
Sande (8)
Smøla (2)
Stranda (15)
Sula (9)
Sunndal (5)
Surnadal (5)
Sykkylven (1)
Tingvoll (4)
Ulstein (5)
Vanylven (5)
Vestnes (5)
Volda (5)
Ålesund (50)
Ørsta (23)
Miljøgate og kollektivknutepunkt ved NTNU E136 i Ålesund
850 lang gate med sykkelveg og fortau.
Ny E39 Ålesund-Molde, Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Undersjøisk tunnel
Toløpstunnel. Kryssing av Romsdalsfjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av E39 på Lønset-Hjelset
9,3 km. Deler av strekningen er planlagt som en firefelts veg (1,3 km). Hoveddelen av strekningen blir en trefelts veg (to felt med krabbefelt, 5,3 km). Opsjon på Riving av eksisterende bru over Opdølselva. Prosjektering og riving av eksiterende bru. Eksisterande landkar beholdes.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nytt alpinanlegg på Finnsetlia i Eikesdalen
Trinnvis utbygging. Antatt start og kostnad.
Etablering av sjøfront i Molde
Det er gjennom mange år gjennomført store investeringer for å åpne sentrum ut mot den flotte Fannefjorden. Sjøfronten 2 er foreløpig det siste prosjektet i rekken av det som skal skape en «Sjøfront» fra Storkaia i vest til fergeleiet for E39 øst for Molde sentrum. Mittetkaia er kaien sør for Hamnegata 35 til 45 og opp mellom Hamnegata 45 og 47, nord til bussholdeplassen. Ny Mittetkai blir liggende mellom bygningsrekken og den nye kaien i Sjøfronten 2. Bygging av ny Mittetkai oppå eksisterende kai, fundamentert på peler til berg.
Elektrodriftkontrakt for riks- og europaveger 9452 i Møre og Romsdal 2022-2026
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger samt enkelte fylkesveger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Møre og Romsdal fylke
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Utdyping av havn i Giske
Utdypning av Gjøsund fiskerihavn med deponering av mudringsmassene i stranddeponi med tillhørende innfatningssjete. Noe sprengningsarbeider kan være aktuelt. Total mengde mudringsmasse 235.000 m3. Total lengde sjete 750 m.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2021
Oppdraget består av 2 kontrakter: - 4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal. - 4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre. Kontraktene omfatter til sammen ca. 376 793 m2 fresing; av dette er 149 073 m2 dypstabilisering og ca. 116 222 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Ålsund
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18), ny tilleggskai. Ytre/utasundspakken del 2.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai og ny brubås. Utasundspakken del 3.
Tilleggskai og ny brubås ved Åram ferjekai i Vanylven
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Eidsdal ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Fornyelse av anlegg ved Fv 63 Linge ferjekai i Norddal
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023. Indre Sunnmørspakke del 1.
Utbedring av Gjemnessundbrua på E39 i Gjemnes
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2021.
Nytt anlegg ved Larsnes ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Fangvoll og tørrmur på E39 Ryggfonn i Vestnes
Forhøye og forlenge fangvoll med tørrmur på støtside. Øke magasinet. Skredfaktor høy (3,84). Bør sikres sammen med Sprovsfonna.
Reasfaltering av deler av rullebanen, taksebaner og flyoppstillingsplassen på Kristiansund lufthavn
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Etablering av jord- og sjøkabel m.m. på Nyhamna i Aukra kommune, fase 3
Etablering av strøm ut til gassfeltet Ormen Lange fase 3 for å opprettholde og øke gassproduksjonen på feltet. Bygging av en ny frekvensomformarstasjon ved eksisterende anlegg på Nyhamna, og legging av to om lag 550 meter lange 45 kV jordkabler i same trasé fra stasjonen til landfall mellom Grynnvika og Futvika. Videre fra landfall etableres to om lag 24 km lange 45 kV sjøkabler i same trasé fra landfall til norsk grunnlinje. Fra grunnlinja til Ormen Lange-anlegget på havet etableres to om lag 95 km lange 45 kV sjøkabler i same trasé.
Ny ferjekai på Sølsnes i Molde
Ny tilleggskai + liggekai i nærleiken. Romsdalspakken del 1b.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Fresing og dekkelegging av europa- og riksveger i Møre og Romsdal 2021, 4-15-2021-01
Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i kommunene Gjemnes, Molde, Ålesund, Ørsta, Volda, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal. Kontrakten omfatter ca. 217 000 m2 fresing og ca. 30 000 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Eide
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Molde
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Oppgradering av ferjekai i Ålesund
Ny tilleggskai. Utasundspakken del 3.
Oppgradering av ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Ny bru på Fylkesveg 64 i Rauma
Fra økonomiplan 2021-2024.
Oppgradering/fornying av ferjekai i Molde
Bytte brubås (nytt landkar, heisetårn, aggregathus og bru 9x18) Ytre/utasundspakken del 2.
Utbygging av bredbånd i Smøla kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
Prioriteringstall 2,95 (middels). Skredtype snø. Heve vollen ca 3 m i minimum 50 m lengde og øke magasinkapasiteten
Nybygg av infrastruktur for industriområde på Hjellset i Molde
Arbeidene omfatter: - Ca. 1200 meter bilveier. - Ca. 610 meter gangveier. - Ca. 65 meter fortau. - Ca. 1400 meter vann- og avløpsanlegg. - Ca. 400 meter VA-stikkledninger. - Granitt kantstein ca. 172 meter. - Bussholdeplass m/leskur. - Gatelysgrøfter/kabelgrøfter.
Ny Brosundbro og gate fra Hotel Waterfront til Posthuskrysset i Ålesund
Bypakke Ålesund. Ny bro og gate fra Waterfront til Posthuskrysset.
Nytt fortau på Myrlandsvegen i Blindheim, del 2
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangbru over Fv på Kverve, Ellingsøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Oppgradering av Fv 64 Tussetunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2840m.
Oppgradering av Fv 653 Helgehorntunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1160m.
Oppgradering av Fv 127 Alnestunnelen i Giske
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1493m.
Oppgradering av Fv 41 Leiratunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1953m.
Oppgradering av Fv 60 Streketunnelen I i Stranda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2201m.
Oppgradering av Fv 662 Nakke-/Haukabøtunnelen nær Molde
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 290m og 870m.
Oppgradering av Rv 650 Stordalstunnelen i Stordal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3530m. 5-50moh.
Oppgradering av Fv 64 Atlanterhavstunnelen Kristiansund/Averøy
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5779m. 250muh.
Oppgradering av Fv 653 Eiksundtunnelen i Ulstein
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7765m. 287muh.
Fresing for vegoppmerking på riksveier i Møre og Romsdal, 2021-2022
Fresing for vegoppmerking sinusfresing og plan nedfresing på riksveger i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Utbygging av bredbånd i Averøy kommun
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Utbygging av bredbånd i Ørsta kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Utvidelse av kirkegård i Sula kommune
Sula kommune skal utvide eksisterende gravplass vestover med ca 4 da. Samtidig tas det bort dårlige masser over eksisterende gravfelt og fylles på med drenerende masser slik at felta er klar til gjenbruk når det blir aktuelt. Eksisterende gravfelt vil også bli utvidet siden terrenget fylles opp og gir nok gravedybde. Dette vil gi 550 nye kistegraver inkl. utvidelsen av eksisterende felt. Eksisterende felt utgjør 660 graver.
Utbygging av bredbånd i Molde kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Etablering av naust og rorbuer m.m i Herøy
Området er totalt på ca. 10 dekar. 13 nye naust innanfor og 6 nye rorbuer.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Ørsta kommune
Ørsta kommune skal sanere og legge nye VA-ledninger i deler av vegene Ytrehovdevegen, Sjøvegen og Sjømyrane. Vegene skal reetableres etter graving. I tillegg skal det legges noe VA-ledninger utafor veg ved Enokmarka og mot Skulevegen. Eksisterende veglys skal oppgraderes, noen steder ved å skifte armatur, andre steder ved å sette ut nye master. Det skal også legges nye veglyskabler, trekkerør for fiber og lignende.
Etablering av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 6128 Tingvollvågen i Tingvoll
Bygging gang- og sykkelveg fra Rv70 i Tingvollvågen og ca. 600m langs sørsiden av Vågbøvegen, Fv6128.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: